Go to English

1. До публікації приймаються наукові статті студентів, магістрантів і аспірантів за напрямами

  • природничо-географічні науки;
  • фізико-математичні науки, інформатика, економіка;
  • історичні науки, правознавство, політологія, філософія;
  • філологічні науки; іноземні мови;
  • психолого-педагогічні науки;
  • музичне мистецтво та хореографія. 

2. Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор.  

3.  Формат аркуша А4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, , шрифт Times New Roman 14 пт, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм,(формат файлу *.doc) 

4.  У верхньому лівому куті першої сторінки тексту вказується індекс УДК 

5. Назва статті друкується великими літерами по центру. 

6. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, курс і назва факультету. В наступному рядку записується науковий ступінь та посада, прізвище, ініціали керівника, назва кафедри:

  

УДК 551.582 (477.51)

ЕКСТРЕМАЛЬНІСТЬ РЕЖИМУ ОПАДІВ У НІЖИНІ

В СВІТЛІ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ

Білан Ю.І., студентка III курсу природничо-географічного факультету

Науковий керівник– канд. геогр. наук, доц. Остапчук В.В., кафедра географії

 

7. Наукова стаття повинна складатися з таких основних структурних елементів: коротка анотація, ключові слова, постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язування проблеми і на які спирається автор, виокремлення недосліджених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена стаття; формулювання цілей дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

8. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку під заголовком Література згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку Література та сторінки ([3], [8, с.129]).

9.  Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (Рис. 1, Таблиця 1). До рисунка може даватися короткий підпис, а до таблиці – заголовок.

10.  Формули у статті подаються тільки в електронному варіанті й набираються через стандартний редактор формул Microsoft Equation 3.0, що входить до складу Microsoft Word. Нумерація формул подається у круглих дужках. Нумеруються тільки ті формули, на які у статті є посилання.

11. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації. Матеріали друкуються в авторській редакції.

12. На окремому аркуші подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, вуз, факультет, курс, група, контракт чи бюджет, електронна адреса, телефон.

13.  Публікація статей безкоштовна для студентів, магістрантів та аспірантів, які навчаються в НДУ ім. М.Гоголя.

 14.  Статті подаються у відділ міжнародних зв’язків, 211 к. н/к, тел.: 11-11, 7-19-73.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative