Університет

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

На сьогодні значна кількість вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ реалізують концепцію відкритого доступу до результатів наукових досліджень через реалізацію моделі інституційного репозитарію, що  насамперед підвищує престиж і рейтинг навчального закладу та їх науковців, зростання рівня цитованості вітчизняних наукових праць та їхнього впливу на інші дослідження.

Репозитарій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (eNGSUIR) виконує стратегічно важливі для університету функції, серед яких: забезпечення академічних комунікацій між дослідниками, інтеграція у світовий науковий простір; кількісне визначення якості проведених наукових досліджень; інформаційне супроводження самостійної роботи студентів та надання їм onlin-доступу до навчально-методичних, лекційних та інших освітніх матеріалів. На 1 січня 2023 р. розміщено 2 454 опублікованих та неопублікованих документів співробітників кафедр та інших структурних підрозділів університету. Всі матеріали є частиною загальної електронної колекції бібліотеки університету.

Для забезпечення ефективного контролю за роботою репозитарію до нього підключена система статистики, що дозволяє збирати досить докладну інформацію про його роботу: кількість відвідувачів, пошукові ключові фрази і слова, посилання на репозитарій із зовнішніх джерел, найбільш популярні сторінки та інше. Система також дає змогу відслідковувати статистику переглядів кожного фонду або зібрання, яка відображає загальну кількість відвідувань, кількість відвідувань за місяць, найбільшу кількість переглядів за країнами та містами.

З метою ознайомлення наукової спільноти щодо переглядів репозитарію університету з червня 2023 року бібліотека започатковує ТОП 10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПУБЛІКАЦІЙ РЕПОЗИТАРІЮ НДУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ.

          Травень 2023

Бондаренко Ю. І. Екзистенціалістський підхід у системі антропоцентричної парадигми навчання літератури в середній школі / Ю. І. Бондаренко// Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Київ, 2011. Вип. 10. – С.  474–482.

 http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/751

Бондаренко Ю. І. Алегорія тиранії в казці Івана Франка «Фарбований Лис» : (до проблеми формування антитоталітарного світогляду школярів) / Ю. І. Бондаренко // Дивослово. – 2004. – №1. – С. 29–33.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/712

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти»: здобувачам освіти першого(бакалавр.) рівня ден. форми навч. спец. 012 «Дошкільна освіта» / Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; уклад. С. І. Матвієнко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – 44 с.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/2131

Матвієнко С. І. Використання музики в позаурочній роботі з учнівською молоддю Чернігівщини (кінець XІХ – початок ХХ ст.) / С. І. Матвієнко // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені  Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : наук. журн. / МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; гол. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин, 2008. – № 2. – C. 152–155.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/639

Матвієнко С. І. Контроль та оцінювання знань студентів спеціальності «Дошкільна освіта» з дисципліни «Художня праця та основи дизайну» / С. І. Матвієнко // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. статей викл., студ. і асп. фак. культури і мистецтв / Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; відп. ред. О. Я. Ростовський. – Ніжин, 2015. – Вип. 9. –  С. 115–122.

 http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/642

Аніщук А. М. Модель оптимізації мовленнєвого самовираження дошкільників = Optimisation model of speech self-expression in preschoolers / А. М. Аніщук // Perspective directions of development of philology, linguistics and communication science:сollective monograp. – New Zealand, Nelson : Aotearoa publishing, 2018. – С. 19–31.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/2708

Аніщук А. М. Професійна підготовка фахівців до формування у старших дошкільників соціально схвалювальних форм та засобів самовираження / А. М. Аніщук // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т розв. дитини. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 67–71.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/36

Аніщук А. М. Особливості мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі / А. М. Аніщук // Гендерні студії: навчання, дослідження та практика : зб. матеріалів ІІ Міжнар. конф. «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» (16–20 квіт. 2018 р., Кропивницький, Україна) / ред. О. В. Авраменко, Т. В. Лісова. – Кропивницький, 2018. – С. 125–127.  

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/648

Матвієнко С. І. Методика формування у дошкільників соціальної компетентності : навч.-метод. посіб.  / С. І. Матвієнко ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 106 с.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/72

Методичні матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» : навч.-метод. посіб. / МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; уклад.: С. І. Матвієнко, Т. Г. Коломоєць, О. В. Лісовець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 115 с.

http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/handle/123456789/2875

Прочитано 304 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative