Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр довузівської підготовки

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Соціально-гуманітарний відділ

Центр суміжних професій

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Гоголезнавчий центр

Видання Гоголезнавчого центру

  

Історія Ніжина: матеріали і дослідження / упоряд. П. В. Михед, Ю. В. Якубіна/ (2-ге видання). Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2016.

У збірнику вміщені дослідження і матеріали з історії Ніжина та його культури, які складають основу історіографії міста.

Книга розрахована на учнів, студентів, науковців та широке коло читачів, зацікавлених історією і культурою рідного краю.

  
Лазаренко О. М. Спогади про Ніжин. 100 років тому / Упор. М. П. Шкурко. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. 152 с.
Книга спогадів Олександра Лазаренка, непересічної людини, винахідника і колекціонера, розповідає про реалії Ніжина початку ХХ ст. Його дочка Каміла Олександрівна представляє історію родини Лазаренків. Видання розраховане на краєзнавців, істориків, а також тих, хто цікавится культурою та побутом давнього Ніжина. 

  

Історія Ніжина: матеріали і дослідження. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. — 420 с.

У збірнику вміщені дослідження і матеріали з історії Ніжина та його культури, які складають основу історіографії міста.

Книга розрахована на учнів, студентів, науковців та широке коло читачів, зацікавлених історією і культурою рідного краю. 

   

Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memoriam : [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. Ніжин, 2014. 430 с.

Збірник наукових праць присвячений пам’яті відомого вченого-літературознавця Михайла Трохимовича Яценка (до 90-ліття від дня народження). У збірник увійшли спогади, статті учнів і колег науковця, в яких висвітлені різні проблеми історії та теорії літератури.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів. 

     

Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: антология мемуаров / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. П. В. Михед, Ю. В. Якубина. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2014. 628 с., 85 ил. ISBN 978-5-91476-052-3

В книге впервые собран полный свод мемуаров о Гоголе-гимназисте и повседневной жизни воспитанников Гимназии высших наук в Нежине (1820—18З2). Гимназия была местом, где формировались мировоззрение и эстетические основы творчества Гоголя. Мемуары учителей и соучеников будущего писателя живо воссоздают образ юного Гоголя, увлеченного литературой, театром, живописью. Богатые, разнообразные воспоминания описывают факты и события, раскрывающие человеческие качества Гоголя, особенности его характера, резкую индивидуальность личности будущего великого художника. Книга предназначена специалистам и всем интересующимся жизнью и творчеством Н.В. Гоголя.

  

Якубіна Ю. В. Гоголь і Гімназія вищих наук : біографічний та ейдологічний виміри : монографія / Ю. В. Якубіна. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 366 с.

У монографії на широкій джерельній базі здійснено комплексне дослідження формотворчого впливу соціокультурних та художньо-естетичних факторів Гімназії вищих наук і Ніжина на творчу особистість Гоголя, розглянуто основні змістовні домінанти його мистецького доробку крізь призму ніжинського періоду життя.

  

М. В. Гоголь. Розмисли про Божественну Літургію. Духовна проза. — Ніжин : ФОП Лукяненко В. В., 2011. — 202 с.

До книги увійшли «Розмисли про Божественну Літургію», а також вперше перекладені українською мовою духовні твори Миколи Гоголя, написані в останнє десятиліття його життя.

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться питаннями духовного життя та творчістю Миколи Гоголя. 

 

Гоголь Н. В. Афоризмы, изречения, сентенции / Составители Т. Михед, П. Михед ; Вступительная статья П. Михеда. — СПб. : Издательство «Пушкинский Дом», 2010. — 256 с. 

Вошедшие в книгу афоризмы, изречения и сентенции извлечены из художественно-публицистических сочинений и писем Н. В. Гоголя. В работе над книгой составители использовали полный корпус произведений писателя, опубликованных в наиболее авторитетных изданиях. В книге выдержан жанрово-хронологический принцип публикации гоголевских текстов. Все представленные высказывания Н. В. Гоголя снабжены соответствующими ссылками, указывающими на произведение, а также том и страницу изданий сочинений писателя. Во вступительной статье обоснованы причины обращения писателя к афористической речи, ее функции, а также очерчены истоки афористики Н. В. Гоголя. 

  

Микола Гоголь: українська бібліографія / Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Гоголезнавчий центр Ніжинського державного університету ім. М. В. Гоголя ; [уклад.: П. В. Ми­хед, Л. В. Гранатович, Н. В. Кузьменко]. К. : Академперіодика, 2009. 258 с.

Бібліографічний покажчик містить переклади творів Гоголя українською мовою, що ведуть свій початок від 1850 року – часу першого перекладу повісті «Тарас Бульба», і завершується 2007 роком. Бібліографовані переробки творів письменника, призначені для сцени, а також адаптовані для певної аудиторії. Базову основу покажчика складають літературно-критичні праці українських вчених, які були написані в Україні та в діаспорі.

   

Родословие Н. В. Гоголя : статьи и мате­риалы / Департамент культуры г. Москвы ; “Дом Н. В. Гоголя” мемориальный музей и научная библиотека ; Гоголеведческий центр Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя ; Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины; под общ. ред. В. П. Викуловой ; сост. и авт. вступ. ст. П. В. Михед. М. : Фестпартнер, 2009. 336 с.

Книга містить статті вчених різних стран, при­свячені вивченню родослівної великого письменника, та відповідні матеріали біографів, критиків і письменників. До цього часу ці документи існували у важкодоступних для сучасного читача джерелах, у тому числі й іншими мовами. Зібрані разом, вони висвітлюють історію осмислення проблеми і вперше публікуються під однією обкладинкою. Генеалогічне дерево Гоголів і бібліографічна довідка про опубліковані джерела доповнюють книгу.

  

Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : нежинский период (1820-1828) / сост. Н. М. Жар­кевич, З. В. Кирилюк, Ю. В. Якубіна / авт. вступ. ст. П. В. Михед. 2-е изд., перераб. и дополн.  Нежин : Аспект-Поліграф, 2009. 260 с.

Літопис висвітлює події життя і творчості Миколи Гоголя, які зафіксовані в листах, документальній базі Гімназії вищих наук кн. Безбородька та мемуарній літературі. Події подані у контексті європейської історії та історії Російської імперії, літературного і культурного розвитку.

   

Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) : Сб. статей / Ред. Н. В. Хомук. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. Вып. 1. 312 с.

Збірник – результат міжнаціонального наукового проекту, присвяченого 200-річчю М. В. Гоголя. У статтях розглядається творчість Гоголя в широкому контексті російської та української культури і приділяється увага насущним проблемам, пов’язаниміз дослідженням логіки літературно-культурного процесу, взаємодією в ньому глобальних закономірностей і національної специфіки.

   

Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) : Сб. статей / Ред. Н. В. Хомук. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. Вып. 2. 394 с.

Збірник є продовженням реалізації міжнаціонального проекту, що об’єднує російських і українських філологів. Проблеми поетики, рецепції творчості М. В. Гоголя розглядаються в широкому контексті слов’янської культури і міжнаціональних стосунків.

 

Гоголь М. Зібрання творів : у 7 т. / М. Гоголь [редкол. М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; упоряд. П. В. Михед ; Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка]. – К. : Наукова думка, 2008–2012.

 

Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. – 2008. – 256 с. : іл., портр. – Зміст: Гоголь: дух і слово : [вступ. сл.] / М. Жулинський ; Микола Гоголь – апостол живих душ : [передм.] / П. Михед ; Сорочинський ярмарок / пер. А. Хуторяна ; Вечір проти Івана Купала / пер. І. Сен­ченка ; Майська ніч, або Утоплена / пер. М. Рильського ; Втрачена Грамота / С. Васильченко ; Ніч перед Різдвом / пер. А. Хуторяна ; Страшна помста / пер. І. Сенченка ; Іван Федорович Шпонька та його тітонька / пер. Остапа Вишні ; Зачароване місце / пер. С. Васильченко ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед

Нове видання творів Миколи Гоголя у семи томах містить всі художні та переважну біль­шість літературно-критичних, публі­цистич­них і духовних творів письменника. До першого тому ввійшла збірка повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки».

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

  

Т. 2 : Миргород. – 2008. – 240 с. : іл., портр. – Зміст: Старосвітські поміщики / пер. П. Панча ; Тарас Бульба / пер. А. Хуторяна ; Вій / пер. П. Панча ; Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / пер. М. Рильського ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед.

До другого тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшла збірка повістей «Миргород».

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

  

Т. 3 : Драматичні твори. – 2008. – 200 с. : іл., портр. – Зміст: комедія в п’яти діях: Ревізор / пер. Остапа Вишні ; зовсім неймовірна пригода на дві дії: Одруження / пер. Остапа Вишні ; Додатки до комедії “Ревізор” / пер. Д. Бобиря ; Коментарі / Н. О. Колосової, Н. Р. Мазепи.

До третього тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшли драматичні твори письменника – комедії «Ревізор» і «Одруження», а також «Додатки до комедії “Ревізор”».

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

  

Т. 4 : Повісті / упоряд. П. В. Михед. – 2009. – 232 с.

До четвертого тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшли повісті 1835–1842 років, зокрема «петербурзькі» повісті – «Невський проспект», «Портрет», «Записки божевільного», «Ніч» і «Шинель».

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

  

Т. 5 : Мертві душі / упоряд. П. В. Михед. – 2009. – 360 с.

До п’ятого тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшли перший том поеми «Мертві душі» та пізня редакція окремих глав другого тому, які збереглися.

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

   

Т. 6 : Духовна проза / упоряд. П. В. Михед. – 2010. – 352 с.

До шостого тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшли «Вибрані місця із листування з друзями», «Авторська сповідь», «Розмисли про Божественну Літургію» та окремі нотатки останніх днів життя письменника. 

  

Т. 7 : Історична проза. Статті. Матеріали / упоряд. П. В. Михед. – 2012. – 376 с.

До сьомого тому видання творів Миколи Гоголя у семи томах увійшли глави історичного роману «Гетьман», перша редакція повісті «Тарас Бульба» у перекладі Василя Шкляра, вибрані статті та матеріали, зокрема народні пісні в записах письменника. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative