Go to English

Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр довузівської підготовки

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Соціально-гуманітарний відділ

Центр суміжних професій

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Гоголезнавчий центр

Правила оформлення та подання наукового матеріалу до збірника «Гоголезнавчі студії»

Вимоги до оформлення статей:

 • Обсяг статті : до 12 сторінок (0,5 др. арк. – 20 000 знаків).
 • Стандарти: кегль – 14 pt, міжрядковий ін­тервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
 • Типи виділення: напівжирний, курсив, напів­жирний курсив.
 • Мова статті: українська, російська, ан­глійська.
 • Електронна версія обов'язкова. Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами.
 • На першій сторінці вказуються: 

Прізвище, ім'я, по батькові; місто, країна (в дужках) – праворуч угорі над назвою статті; УДК – ліворуч у верхньому куті. Назва статті – по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом; під­заголовок (за наявності) – малими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотації українською, російською та англійсь­кою мовами.

 • Оформлення довідкового матеріалу у кінці статті:  список літератури обов'язковий; бібліо­графічні джерела наводяться в порядку цитування; бібліо­графічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки (позна­чаються арабськими цифрами), вони розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою: [3], [5, с. 87-89], [7, с. 58; 9, с. 145-154], [5; 7; 9]; номер тому багатотомного видання позначається римською цифрою [5, IV, с. 346]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань, лапок. 

Требования к оформлению статей:

 • Объем статьи : до 12 страниц (0,5 печ. л. – 20 000 знаков).
 • Стандарты: кегль – 14 pt, между­строчный ин­тервал – 1,5, абзац – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
 • Типы выделения: полужирный, курсив, полу­жирный курсив.
 • Язык статьи: украинский, русский, англий­ский.
 • Э лектронная версия обязательна. Копии таблиц, схем, рисунков необходимо записать отдельными файлами.
 • На первой странице указываются:

Фамилия, имя, отчество; город, страна (в скобках) –  в правой стороне вверху над назва­нием статьи; УДК – в левой стороне в верхнем углу. Название статьи – по центру, заглавными буквами, полужирным шрифтом; подназвание (при наличии) – прописными буквами, в скобках (полу­жирный курсив). Дальше при­водятся аннота­ции на украинском, русском и английском языках.

Оформление справочного материала в конце статьи: список литературы обязательный; библиографические источники приводятся в порядке цитирования; библиографические ссыл­ки в тексте берутся в квадратные скобки. Первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы (арабскими цифрами), они разделяются запятой, номера страниц – точкой с запятой: [3], [5, с. 87-89], [7, с. 58; 9, с. 145-154], [5; 7; 9]; номер тома многотомного издания отмечается римской цифрой [5, IV, с. 346]. В предложении точка ставится после скобок, ссылок, кавычек.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative