Go to English

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин має славні традиції і поважний вік, бо бере свій відлік з середини 70-х років ХІХ ст., коли в Історико-філологічному інституті князя Безбородька була відкрита кафедра загальної історії. Наприкінці ХІХ — першій чверті ХХ ст. професорами кафедри були такі знані вчені, професори Петро Іванович Люперсольський, Костянтин Володимирович Піскорський, Євген Миколайович Щепкін, Григорій Едуардович Зенгер, Олексій Іванович Покровський, Іван Григорович Турцевич, Франц Вячеславович Режабек, Вітольд Владиславович Новодворський та ін.

 За радянських часів окремої кафедри всесвітньої історії практично не існувало. Викладання курсів забеспечували викладачі, що перебували в штаті кафедр античної культури, суспільствознавства або історії. Лише на короткий час, після Другої світової війни, була створена кафедра загальної історії, яка проіснувала до 1956 року, коли історичне відділення було переведено до Полтавського педагогічного інституту.

Новітня історія кафедри розпочинається з 1 червня 1999 року, коли на підставі наказу ректора університету кафедру історії було поділено на кафедру всесвітньої історії і кафедру історії України та правознавства. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено авторитетного і досвідченого викладача - доцента Моціяку Петра Петровича. В 2004 році завідувачем кафедри було обрано доцента Самойленка Олександра Григоровича, а в 2008 році новим завідувачем кафедри стає професор, доктор історичних наук  Гладилін Владислав Миколайович. У грудні 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин. З вересня 2015 року виконуючим обов’язків завідувача кафедри став кандидат історичних наук, доцент Мартиненко Володимир Васильович.

Станом на 1 січня 2016 р. на кафедрі працює 11 викладачів, у тому числі 1 професор, 8 доцентів, 1 ст. викладач, 1 асистент.

Штатний склад кафедри такий:

- професори:

Моця Олександр Петрович, доктор історичних наук;

- доценти:

Самойленко Олександр Григорович, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, кандидат істор. наук;

Давиденко Юрій Миколайович, кандидат історичних наук;

Дудка Раїса Анатоліївна,  кандидат історичних наук;

Кедун Іван Станіславович, кандидат історичних наук;

Кузьменко Юлія Володимирівна,кандидат історичних наук;

Мартиненко Володимир Васильович, кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри;

Мицик Лариса Миколаївна, декан факультету, кандидат історичних наук;

Моціяка Петро Петрович, кандидат історичних наук;

- старші викладачі:

Бровко Альона Григогівна, кандидат історичних наук;

- асистенти:

Прудько Вячеслав Олександрович, кандидат історичних наук.

Старший лаборант кафедри:

- Одноколова Алла Миколаївна.

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

-    Історія стародавнього світу (доц. Дудка Р. А.);

-    Спеціальні історичні дисципліни (доц. Самойленко О. Г.);

-    Історія середніх віків ( доц. Самойленко О. Г.);

-    Історія середньовічного Сходу ( доц. Моціяка П.П.);

-    Історія країн Європи і Америки нового часу (доц. Моціяка П. П., ас. Прудько В.О.);

-    Історія країн Азії і Африки нового часу (доц. Моціяка П. П.);

-    Історія слов’ян (доц. Давиденко Ю. М.);

-    Історія Росії та СРСР (доц. Давиденко Ю. М.);

-    Загальна етнологія (доц. Мартиненко В.В.) ;

-    Новітня історія країн Європи і Америки (доц. Мицик Л. М.);

-    Новітня історія країн Азії і Африки (доц. Кедун І.С., доц. Мартиненко В.В.);

-    Історіографія нової і новітньої історії (доц. Кузьменко Ю. В.)

-    Актуальні проблеми соціальної історії Європи (доц. Мартиненко В.В.).

За останні роки доробок кафедри поповнився фундаментальними  дослідженнями, які присвячені проблемам всесвітньої історії та історії України. В цьому ключі варто виокремити праці О.Г. Самойленка, П.П. Моціяки, Р.А. Дудки, Л.М. Мицик.

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин підтримує творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Національного університету імені Тараса Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь), Білоруського державного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, Луцького державного університету, Миколаївського державного університету, Вінницького державного педагогічного університету та ін. Співпрацює в рамках різних міжнародних угод і грантів. Зокрема, доц. Мицик Л.М. брала участь у програмі підтримки адміністрування університетів (UASP);  співпрацює з Університетом штату Небраска в Лінкольні (США) (з 2008 р.) та з університетом штату Колорадо (США). Самойленко О.Г. - ReSET seminar project “Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe” (співпраця з Санкт-Петербурзьким державним університетом). Продуктивно й результативно в даному напрямку проводить свою роботу доц. Ю.М. Давиденко - учасник різноманітних міжнародних програм. Тісною є співпраця нашого колеги з польськими науковцями. Неабияка його заслуга в тому, що кращі студенти факультету, під його керівництвом неодноразово були призерами  конкурсу імені Єжи Ґєдройця.

ЗІнститутом історії України НАН України здійснюється спільне дослідження проблем регіональної історії та історіографії. Інститут Археології НАН України надав відкритий лист доц. І.С. Кедуну для проведення археологічних розкопок, в межах Чернігівської обл. Спільно з цією науковою установою проводились розвідки та розкопки в м. Ніжині, м. Новгород – Сіверському. В 2013 році вони стали логічним продовженням досліджень 2011 – 2012 рр. Під час робіт вдалось зафіксувати залишки споруд Х – ХVІІ ст. та зібрати колекцію різноманітних археологічних матеріалів, серед яких – вістря стріл, пірофілітові (з рожевого шиферу) пряслиця, монети ХVІІ – ХVІІІ ст. тощо.

З вересня 2012 р. при кафедрі відкрито магістратуру за спеціальністю «Археологія». Читання курсів їм забезпечують провідні доценти нашого вузу та співробітники Інституту археології України.

З 2014 року кафедра всесвітньої історії започатковує проведення міжнародних конференцій. 18-19 вересня 2014 р. у стінах нашого славетного вузу відбулося представницьке зібрання, тема якого «Перша світова війна в долях народів Європи та світу». На нашу думку, це має позитивно позначитись на налагодженні, розширенні та поглибленні співпраці як між вузами України, держав СНД, європейських країн так і між науковцями різних навчальних закладів.

Незважаючи на труднощі, кафедра з оптимізмом дивиться у майбутнє і вірить, що праця колективу принесе користь у становленні освіченого громадянина нашої держави.          

Крім роботи зі студентами денного і заочного відділень, викладачі кафедри працювали зі слухачами підготовчого відділення і школи майбутнього педагога, а також постійно викладають окремі історичні курси в ліцеї з моменту його створення (1993 р.)

Кафедра веде науково-дослідну роботу з таких напрямків:

  1. Проблеми становлення і розвитку сучасних цивілізацій (дослідження сучасних методологічних підходів у вивченні проблем історичного процесу, актуальних проблем всесвітньої історії, методики викладання історії);
  2. Історія рідного краю (дослідження історії міста Ніжина та Чернігівщини);
  3. Навчально-методичні матеріали з курсів всесвітньої історії (підготовка і запровадження в навчальний процес курсів лекцій, методичних рекомендацій, посібників, збірників документів та інших навчально-методичних матеріалів); 

Члени кафедри беруть активну участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, організації і проведенні наукових конференцій на базі історико-юридичного факультету, зокрема Міжнародна наукова конференція «Україна на порозі ХХ ст.: до 110-ї річниці загальноросійської революції 1905-1907 рр.» Ніжин, 6 березня 2015 р., Міжнародна наукова конференція «Проблеми миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття»Ніжин, 18-19 червня 2015 р., Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа: історія і сучасність (1805-2015)» Ніжин, 7-8 жовтня 2015 р., ІІІ польовий археологічний семінар «Історична реконструкція – стародавній Ніжин». Ніжин, травень 2015 р., Друга студентська науково-практична конференція «Археологічний Ніжин та його околиці». Ніжин,10 листопада 2015 р.

Викладачі кафедри мають чимало наукових публікацій, в тому числі і за кордоном. Доробок кафедри є досить вагомим. Викладачами кафедри підготовлено курси лекцій, хрестоматії, практикуми, чимало методичних рекомендацій для студентів. Доц. Мицик Л.М. та асист. Кузьменко Ю.В. є авторами посібника “Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007)”, виданого з грифом Міністерства освіти і науки України. Доц. Дудка Р.А. та старший викладач Лейберов О.О. підготували посібник “Історія стародавнього світу: Курс лекцій” та ”Практикум з історії стародавнього світу”, виданого з грифом Міністерства освіти і науки України. До того ж, викладачі кафедри Дудка Р.А., Кузьменко Ю.В., Мицик Л.М., Самойленко О.Г. видали посібник “Всесвітня історія. Тести. 6-11 класи“ (з грифом МОН України). В 2014 р. викладачі кафедри доповнили та перевидали “Довідник зі всесвітньої історії для випускників історико-юридичного факультету: Навчальний посібник“. За результатами конференцій підготували збірники наукових статей «Перша світова війна в долях народів Європи та світу» – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014 р. та «Проблеми миру та безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття». – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2015 р. Кафедра активно співпрацює з науковими закладами України й зарубіжжя. Так, кафедра з 1999 року брала участь у спільному проекті НДПУ і Університету штату Айова (США) з громадянської освіти. Доцент кафедри Мицик Л.М. перебувала на тримісячному стажуванні в Університеті Квінз (Онтаріо, Канада) і отримала грант за програмою Фонду Фулбрайта (із серпня 2001 р. по серпень 2002 р.) з місцем стажування в Університеті штату Айова. У 2008 році (з жовтня по грудень) перебувала на стажуванні в Нью-Йорку (США) за програмою підтримки адміністрування університетів (UASP). Доц. Самойленко О.Г. перебував на стажуванні з 29.06. по 14.07. 2008 р. в Санкт-Петербурзькому державному університеті (РФ) (Грант фонду Сореса), а також разом з доц. Давиденком Ю.М., у Варшавському університеті (Польща) з 1.11-30.11. 2008 р. У 2013 році перебував у відрядженні з метою наукової роботи в Польщі доц. Кедун І.С. зі студентами. У жовтні 2014 – квітні 2015 р. доц. Самойленко О.Г. приймав участь у Міжнародному проекті «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО» (Польща-Україна).

Кафедра співпрацює також з Національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова, Чернігівським державним педагогічним університетом, Білоруським державним університетом (м. Мінськ) та ін.

Кафедра неодноразово займала призові місця в конкурсі “Краща кафедра року”, зокрема у 2008 р. кафедра посіла друге місце, у 2014 та 2015 рр. третє місце.

Викладачі кафедри доцент Самойленко О.Г. та доцент Л.М. Мицик (стипендіат Кабінету Міністрів) неодноразово визнавались кращими науковцями року  в номінації  “Кращий науковець”.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими публікаціями студентів історико-юридичного факультету, проблемними групами, гуртками. Наші студенти під керівництвом викладача кафедри доцента Давиденка Ю. М. неодноразово займали призові місця на конкурсах студентських наукових робіт.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative