Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Професори та доценти

З кафедрою співпрацюють провідні наукові співробітники інституту історії України НАН України – проф., д.і.н. Ричка В.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.і.н. Марочко В.І.

 

 

Бойко Олександр Дмитрович

На кафедрі працює з моменту створення (1990).

Посада – професор (з 2006 р.).

Науковий ступінь – доктор політичних наук (2003 р.)

Вчене звання – професор (2005 р.)

e-mail:adb1958@ukr.net

Професійне становлення:

Закінчив Чернівецький державний університет у  1980 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 р. Кандидат історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України НДПІ ім. М. Гоголя (з 1990 р.). У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему «Системно-політична трансформація в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політичний аналіз». Декан історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.). З лютого 2004 р. - заступник директора з навчальної та виховної роботи, професор кафедри всесвітньої історії та політології Міжрегіонального гуманітарного інституту (МГІ) Київського славістичного університету (КСУ). З  вересня 2004 р. – проректор з навчально-методичної роботи Київського славістичного університету, професор кафедри історії Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ. У 2005 р. ВАК України  присвоєно  вчене звання професора.  З липня  2005 р. по лютий 2006 р.  – на посаді першого проректора Київського славістичного університету. У 2006-2016 рр. ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. З 2016 р. по 2021 р. -  перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи університету. З 2021 р. - професор кафедри історії України.

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить суспільно-політична історія України ХХ століття, сучасні політичні технології.  Автор понад 450 друкованих праць, в тому числі  понад 60 окремих книг (44 навчальні посібники та підручники, 17 одноосібних та колективних  монографій). Член редколегій ряду наукових журналів: Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії), Проблеми міжнародних відносин (Співзасновники: Ніжинський державний університет, Міжнародний університет та Вища школа Бізнесу. Польща. У 2015-2018 рр. Бойко О.Д. – учасник грантового проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до Європейського Союзу країнах із різними традиціями» за програмою Erasmus+. На конкурсних засадах визнавався «Кращим науковцем університету» в  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роках.

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Новітня історія України», «Соціальні трансформації в новітній історії України», «Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі», «Наукова робота в музеях та архівах України». Здійснює керівництво навчальними практиками, написанням магістерських та аспірантських робіт. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 доктора філософії.

 

 

Лепявко Сергій Анатолійович

На кафедрі працює з 2010 року.

Посада – професор.

Науковий ступінь – доктор історичних наук (2000 р.)

Вчене звання – професор (2003 р.)

e-mail:siverian@gmail.com

Професійне становлення:

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1984 р. з відзнакою. Навчався в аспірантурі і докторантурі Інституту історії України Національної академії наук України. Захистив кандидатську (1992 р.) і докторську (2000 р.) дисертації. У 2003 р. отримав вчене звання професора. З 2010 р. працює професором кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Заслужений діяч науки і техніки України (2018).

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить історична урбаністика, історія Чернігова, історія українського козацтва 16 ст., порівняльна і геополітична історія України. Автор понад двохсот наукових і науково-популярних праць, у тому числі 12 книг.

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Історія України», «Міжпредметні зв’язки в історичних дослідженнях» та ін. Здійснює керівництво написанням аспірантських і магістерських робіт.

Громадська і виховна робота:

Член Українського геральдичного товариства, директор ГО «Сіверський інститут регіональних досліджень».

 

 

Кириленко Сергій Олексійович

На кафедрі працює з 2000 року

Посада – доцент (з 2015 р.)

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (2015 р.)

E-mail: serkirile@gmail.com

Професійне становлення:

Вищу освіту здобув на історико-філологічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. У 1998 році отримав диплом спеціаліста і здобув кваліфікацію вчителя історії та народознавства. Після закінчення інституту впродовж двох років працював вчителем у сільській школі. У 2000 р. був прийнятий на посаду асистента кафедри історії України та правознавства Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.  Впродовж 2002–2006 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії НАН України. Навчання в аспірантурі суміщав з роботою на посаді асистента  а потім старшого викладача кафедри. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступень кандидата історичних наук на тему «Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.)» зі спеціальності  07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. З 2008 по 2022 виконував обов’язки заступника декана, а у  2015-2016 н. р. декана  історико-юридичного факультету.

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить археологія,  давня та середньовічна  історія України, Українська та світова історіографія, етнологія та гендерна історія. Автор понад 40 наукових публікацій, в тому числі навчально-методичних посібників. Значна їх частина написана в межах роботи над дослідницькою темою кафедри історії України «Актуальні проблеми соціальної історії».

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Історія первісності та основи археології», «Історія України», «Історіографія історії України», «Гендерні історичні студії». Здійснює керівництво навчальними практиками, написанням магістерських та аспірантської роботи.

Громадська і виховна робота:

У 2015-2018 рр. – учасник грантового проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до Європейського Союзу країнах із різними традиціями» за програмою Erasmus+.

 

 

Кривобок Олександр Павлович

На кафедрі працює з 2003 року (за сумісництвом), з 2009 року – у штаті.

Посада – доцент (з 2012 року).

Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат історичних наук, 2009 р.)

Вчене звання – доцент (2014 р.)

e-mail:krivobok2017y@gmail.com

Професійне становлення:

Вищу освіту здобув на історико-юридичному факультеті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У 2002 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою, а 2003 року – диплом магістра з відзнакою й здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладача історії. Упродовж 2005–2008 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережжя України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття». З 2012 року обраний на посаду доцента кафедри історії України та політології НДУ імені Миколи Гоголя. 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України та політології. Виконував обов’язки секретаря Вченої ради історико-юридичного факультету, координатора перевірки кваліфікаційних робіт студентів на наявність плагіату,

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів належать: регіональні особливості діяльності політичних партій на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.; історія населених пунктів, громадського та культурного життя Чернігівщини; історія студентства, інтелігенції і вищої школи в Україні ХІХ-початку ХХ ст. Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі 6 навчальних та навчально-методичних посібників, 4 монографій. Переважна частина публікацій написана в рамках дослідницької теми кафедри історії України «Історико-краєзнавчі старожитності Ніжинщини та Чернігівщини». Відповідальний виконавець наукових досліджень за підтримки грантів Канадського інституту українських студій при університеті Альберти (у 2018-2019 та 2020-2022 рр.).

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Українознавчі студії (історія України)», «Історія країн Центральної та Східної Європи (у середньовічний період)», «Зовнішня політика та дипломатія України», «Історія релігії та Церкви в Україні», «Історія української діаспори», «Історія дипломатії України». Здійснює керівництво навчальними практиками, написанням магістерських робіт.

Громадська і виховна робота:

Виконує обов’язки куратора студентських груп. Член громадської організації "Історико-краєзнавче товариство "ІЧНЯНЩИНА".

 

 

Потапенко Максим Васильович

На кафедрі працює з 2005 року.

Посада – доцент (з 2014 р.)

Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат історичних наук, 2011 р.)

Вчене звання – доцент (2012 р.)

e-mail:dulen@ukr.net

Професійне становлення:

Вищу освіту здобув на історико-юридичному факультеті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У 2004 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою, а наступного року – диплом магістра з відзнакою й здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладача історії. Впродовж 2005–2009 рр. навчався в аспірантурі при кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчання в аспірантурі суміщав з роботою на посаді асистента тієї ж кафедри. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступень кандидата історичних наук на тему «Громадсько-політичне життя поляків Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр.». У 2013 року отримав вчене звання доцента й з того часу працює на посаді доцента кафедри історії України. З 2021 року є гарантом освітньої програми «Середня освіта. Історія» другого магістерського рівня.

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить історія національних меншин України, історія українсько-польських відносин, Українська революція 1917 – 1921 рр., історична урбаністика. Автор понад 80 наукових публікацій, в тому числі навчально-методичних посібників та колективних монографій. Значна їх частина написана в межах роботи над дослідницькою темою кафедри історії України «Актуальні проблеми соціальної історії». Член Українсько-польської комісії дослідження взаємин у 1917–1921 рр, член Центру дослідження вірменської культури в Польщі при Польській академії мистецтв і наук.

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Історія України», «Українознавчі студії», «Історична герменевтика», «Сучасні напрямки історіописання», «Історична регіоналістика». Здійснює керівництво навчальними практиками, написанням магістерських робіт та конкурсних робіт школярів-членів Малої академії наук. Під його керівництвом підготовані дослідницькі роботи, які були відзначені призовими місцями на обласному та всеукраїнському рівнях конкурсів учнівських та студентських робіт.

Громадська і виховна робота:

Член спілки поляків м. Ніжин «Астер». Брав участь в реалізації проектів, спрямованих на розвиток міської спільноти «Open Air Univercity» та «DOBRE». Організатор навчальних екскурсій (в тому числі закордонних) для студентів.

 

 

Крупенко Оксана Василівна

На кафедрі працює з 1999 року

Посада – доцент (з 2015 р.)

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (2014 р.)

E-mail: daniden2007@gmail.cjm

Професійне становлення:

У 1997 році закінчила з відзнакою історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Українська мова та література», «Історія». Навчалася в аспірантурі при кафедрі історії України Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2014 році захистила дисертацію на тему «Промислове підприємництво у Полтавській та Чернігівській губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». Було присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності історія України. З 1999 року працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри історії України та правознавства. З 2015 року перебуває на посаді доцента кафедри історії України. З 2021 року є завідуючою відділом аспірантури та докторантури НДУ ім. М. Гоголя.

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить соціальна історія, економічна історія, історична демографія, історична урбаністика. Авторка близько 100 наукових публікацій, в тому числі навчально-методичних посібників, більшість яких написана в межах роботи науково-дослідницької  теми кафедри історії України, зокрема «Актуальні проблеми соціальної історії»

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні та практичні заняття з навчальних курсів «Історія України наприкінці VIII – на початку ХІХ ст.», «Основи наукових досліджень», «Історична демографія», «Соціальна історія України». Здійснює керівництво навчальними практиками, написанням курсових та магістерських робіт. Під її керівництвом підготовлені дослідницькі роботи, які були відзначені призовими місцями на обласному та всеукраїнському рівнях конкурсів учнівських та студентських робіт.

Громадська і виховна робота:

Виконує обов’язки куратора студентських груп. Член методичної комісії НДУ ім. М. Гоголя.

 

 

Страшко Євгенія Матвіївна

На кафедрі працює з часу її створення у 1990 р.

Посада – завідувач кафедри (1990-2007), доцент (з 2007 року).

Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат історичних наук, 1977 р.)

Вчене звання – доцент (1983 р.)

Професійне становлення:

Вищу освіту здобула на історичному факультеті Пензенського державного педагогічного інституту. Потім закінчила аспірантуру при Московському державному педагогічному інституті, 1977 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 1982 року працює у Ніжинській вищій школі. З відновленням історичної освіти у Ніжинському педагогічному інституті ім. М. Гоголя з 1990 по 2007 роки займала посаду завідувача кафедри історії України.

Науково-дослідницька робота:

Основний напрямок наукових досліджень: середньовічна та модерна історія України, історичне краєзнавство, повсякденна історія, жіноча історія та гендерні студії. Автор близько 80 наукових праць та навчальних посібників. Серед них можна виділити навчальні та навчально-методичні посібники «Історія України», «Історія слов’янських народів (від найдавніших часів до кінця ХVІІ ст.)», «Навчальний посібник до державного екзамену з історії» (у співавторстві) – Ніжин, 2007,2009,2010; «Історія України: Тести. 6-11 класи (у співавторстві; рекомендований МОН України)» - К.,2008 (2-ге видання 2011 р.); «Нариси історії України ХІХ – початку ХХ ст.» (у співавторстві) – Ніжин, 2011,2015.

Відзнаки: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1995 р.); Почесна грамота (2005) і подяка Міністерства освіни і науки України (2015); нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2021 р.). Призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Навчальна і методична робота:

Викладає навчальні дисципліни «Середньовічна історія України», «Вступ до вивчення історії», «Етнологія України», «Історія повсякденності у регіональному вимірі». Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Студенти О. Даниленко і А. Донець, що працювали під її керівництвом, посіли відповідно третє (2013 р.) та друге (2016 р.) місця на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт. Ряд студентів, які свого часу розпочинали науково-дослідницьку роботу під керівництвом доц. Є. М. Страшко, з часом успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук – це С. Павленко, Ю. Давиденко, В.Дьяков, Я. Фощан, О. Кривобок, В. Литовченко, Н. Шевченко, С. Кириленко.

Громадська і виховна робота:

Організатор та керівник студентської пошукової групи з проблем повсякдення.

  

 

Старший лаборант кафедри історії України Бараннік Людмила Іванівна

 

 

Почесний викладач кафедри

Кандидат історичних наук, доцент Москаленко Олександр Юрійович

Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, кандидат історичних наук (1990 р.), у 1993 р. отримав звання доцента. В НДУ працює з 1975 р.

Автор близько 40 праць. Доцільно відзначити такі навчальні посібники викладача: «Стародавня історія України з археологією». – Ніжин, 2005, «Історичне краєзнавство» - Ніжин, 2009 (у співавтор.), «Державна атестація з історії: історія України та історія слов’янських народів». – Ніжин. – 2009 (у співавтор.), «Первісна історія України і основи археології» - Ніжин, 2017, «Михайло Грушевський, як історик первісної доби в Україні». Монографія - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 98 с.

Основний напрямок наукових досліджень: первісна історія України, історичне краєзнавство. Доц. Москаленко О.Ю. викладає навчальні дисципліни: «Археологія», «Історія первісності», «Антропологія». 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative