Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Професори та доценти

З кафедрою співпрацюють провідні наукові співробітники інституту історії України НАН України – проф., д.і.н. Ричка В.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.і.н. Марочко В.І.

Доктор політичних наук, професор Бойко Олександр Дмитрович

Закінчив Чернівецький державний університет у  1980 р. Працював у Ніжинській вищій школі з 1980 по 2004 рр. Кандидат історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України НДПІ ім. М. Гоголя (з 1990 р.). У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему «Системно-політична трансформація в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політичний аналіз». Декан історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.). У 2005 р. отримав звання професора. У 2006-2016 рр. ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. З 2016 р. перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Проф. Бойко О.Д. -  відомий вчений в Україні та за кордоном, автор близько 200 наукових праць. Основний напрямок наукових досліджень: суспільно-політична історія України ХХ століття, сучасні політичні технології. Найбільш солідні монографії проф. Бойка О.Д. такі: «Україна у 1985 – 1991 рр. Основні тенденції суспільно-політичного розвитку» - К., 2002; «Україна: від путчу до Пущі (серпень – грудень 1991 р.)». – К., 2006; «Анатомія політичного маніпулювання». – Ніжин, 2007; «Історія України : А – Я: Енциклопедичний довідник» / За ред. І.Підкова, Р.Шуст, І.Гирич. - К., 2008. (у співавтор.); «Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір)». – К., 2009 (у співавтор.) та ін. (у співавторстві) «Особистість та її історія. Основні концептуальні підходи до дослідження феномену соціальної пам’яті». За ред. Н.В. Чепелевої, М.В. Папучі, Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С.517-538.

Олександр Дмитрович Бойко є знаний автор навчальних посібників з історії України, рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів. Так, наприклад, «Історія України» (навчальний посібник багато перевидань (1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018); «Історія України у XX столітті (20–90-ті роки): Навч. посібник для студентів». – Ніжин, 1994; «Україна 1991–1995 років: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії): Навч. посіб.» – К., 1996; «Україна: політична історія ХХ – поч. ХХІ ст.» - К., 2007. (у співавторстві); «Історія України: Тести. 6-11 класи». - К., 2008. (у співавтор.); «Політичне маніпулювання. Прикладна політологія: Навчальний посібник» / За ред. В.П. Горбатенка. – К., 2008; «Політичне маніпулювання». – К., 2009 та ін.

Проф. Бойко О.Д. є висококваліфікований викладач базових історичних і політологічних дисциплін: «Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.», «Актуальні проблеми сучасної історичної думки в Україні», «Новітні політичні технології».

Нагороджений медаллю К.Д.Ушинського АПН України (2007). Лауреат премії журналу „Сучасність” та Ліги українських меценатів у номінації „суспільно-політичні науки” (2003).

 

Доктор історичних наук, професор Лепявко Сергій Анатолійович 

Народився у 1960 р. Після навчання в школі працював робітником на Чернігівському радіозаводі. У 1984 р. закінчив Львівський державний університет. Працював сільським вчителем, викладачем, завідувачем кафедри історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету. З 2010 р. професор кафедри історії України Ніжинського державного університету.

Навчався в аспірантурі і докторантурі Інституту історії України НАН України. Захистив кандидатську (1992) і докторську (2000) дисертації, присвячені історії українського козацтва і міжнародним відносинам другої половини XVI ст. Проходив наукові стажування в Польщі, США, Канаді.

У 2018 р. удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2019 р. став Лауреатом обласної премії імені Михайла Коцюбинського у номінації «Народознавство».

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій. Сфера наукових інтересів: історія українського козацтва, історія міжнародних відносин, порівняльна історія, військова історія, урбаністика, історія Чернігова. 

Основні праці:

 1. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.
 2. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561-1591). – Чернігів, 1999.
 3. Чернігів. Історія міста. – К., 2012.
 4. Ілюстрована історія Чернігова. – К., 2013 (перевидання – 2017).
 5. Владні інституції Чернігово-Сіверщини. – Чернігів, 2014 (у співавторстві).
 6. Декілька слів про Чернігів». - К., 2015.

 

Кандидат історичних наук, доцент Кириленко Сергій Олексійович

Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 р.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.) зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Автор понад 40 наукових праць.

Викладає курси: «Історія України ІІ - сер. ХІІІ ст.», «Історіографія історії України», «Джерелознавство історії України», «Гендерні історичні студії», «Етнологія України». Основний напрямок наукових досліджень: давня і середньовічна історія України, гендерна історія.  Учасник міжнародного проекту «Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions», No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP.

 

 

 

Кандидат історичних наук, доцент Москаленко Олександр Юрійович

Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, кандидат історичних наук (1990 р.), у 1993 р. отримав звання доцента. В НДУ працює з 1975 р.

Автор близько 40 праць. Доцільно відзначити такі навчальні посібники викладача: «Стародавня історія України з археологією». – Ніжин, 2005, «Історичне краєзнавство» - Ніжин, 2009 (у співавтор.), «Державна атестація з історії: історія України та історія слов’янських народів». – Ніжин. – 2009 (у співавтор.), «Первісна історія України і основи археології» - Ніжин, 2017, «Михайло Грушевський, як історик первісної доби в Україні». Монографія - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 98 с.

Основний напрямок наукових досліджень: первісна історія України, історичне краєзнавство. Доц. Москаленко О.Ю. викладає навчальні дисципліни: «Археологія», «Історія первісності», «Антропологія». 

 

 

Кандидат історичних наук, доцент Кривобок Олександр Павлович

Народився 1980 р. в м. Ічня.

Закінчив історико-правознавчий факультет НДПУ імені Миколи Гоголя у 2002 році. З 2003 року – на викладацькій роботі.

2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережжя України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.»

Вибрані публікації:

Зупинка перед проваллям: вплив столипінської реакції на політичну активність студентства України // Сторінки історії. Збірник наукових праць  / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк.  – Випуск 19. – К.: “Політехніка”, 2004. – С. 93–103.

Петро Дятлов – забута постать в українському революційному русі початку XX століття // Література   та культура Полісся. Вип. 28: Сторінки історії і культури Полісся та України  в сучасному висвітленні. – Ніжин: НДУ, 2005. – С.121–127.

Ліберальні партії Російської імперії на півночі Лівобережної України у 1905–1907 роках // Сіверянський літопис. – 2008. – № 3. – C.120–136.

Консервативно-націоналістичні загальноросійські політичні партії на Чернігівщині на початку ХХ століття // Український історичний збірник. – Вип.11. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С.159–172.

Територіальні зв’язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. – Вип.3. – К: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.233–248.

Діяльність політичних партій на півночі Лівобережжя України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Монографія. - Ніжин: видавництво НДУ імені М.Гоголя, 2011. – 202 с.

Роль місцевих органів влади в розвитку церковного розколу в УСРР у 1920-х роках (на матеріалах Ніжинської округи // Громадянські протистояння в історії України :від непорозумінь і розбрату до націо-нальної консоліда-ції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М, 2013. – С.157–164.

Документи про синодальний рух на Ніжинщині у 1920-х роках // Ніжинська старовина. Серія «Ніжинознавчі студії», №11.  – Вип.17(20). – Київ, 2014. – С.69–84.

Лекції з історії західних і південних слов’ян (XII-XVII ст.) [Электронний ресурс] : навчальний посібник : [для студентів ІІ курсу історико-юридичного факультету]. - Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 84 с.

Щоденник професора Михайла Бережкова. Інститутський період

(1882–1904). Монографія - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. -380 с.

Основні навчальні курси:

 • Політична думка в Україні (Історія суспільно-політичної думки в Україні).
 • Історія дипломатії України 
 • Історія країн Центрально- Східної Європи
 • Історія української діаспори
 • Українці в світі
 • Міжнародна діяльність сучасної України
 • Історія дипломатії України

 

Кандидат історичних наук, доцент Потапенко Максим Васильович

У 2005 році закінчив магістратуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з теми «Громадсько-політичне життя поляків Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 років». З 2013 року доцент кафедри історії України. З 2018 року очолює «Польські студії» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Автор понад 70 публікацій.

Наукові інтереси: Українська революції 1917 – 1921 років, українсько-польські відносини, польська національна меншина України, історична урбаністика.

Головні публікації:

1.      Історія України ХІХ – початку ХХ століть. Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 2008 – 186 с. (у співавторстві з Овдієнком П.П.)

2.      Тести. Історія України. 6-11 класи. – К., 2008 – 272 с. (у співавторстві з Бойком О.Д., Страшко Є.М., Ростовською О.В., Луняком Є.М., Дудченком Г.М.)

3.      Ставлення польських політичних сил Наддніпрянщини до питання української державності у березні 1917 – квітні 1918 рр. (доба Центральної ради) // Od Zborowa do NATO (1649 – 2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. – Torun, 2009. – S. 532–553.

4.      Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 90–105.

5.      Описи нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы середины ХІХ – первой трети ХХ вв.: исследования и документы. – Нежин, 2013. – 192 с. (у співавторстві з Самойленком О.Г., Зозулею С.Ю.)

6.      Польська національно-персональна автономія у Наддніпрянській Україні (липень 1917 – квітень 1918 рр.) // Польські студії. – К., 2013. - №6. – С. 39–52.

7.      Polskie ugrupowania polityczne na Ukrainie Naddnieprzańskiej w okresie rządów Centralnej Rady (marzec 1917 – kwiecień 1918) // Obok siebie. Studia polsko-ukraińskie. – Toruń, 2014. – S. 99 – 109.

8.      Віднайдена грамота. Останнє підтвердження привілеїв Ніжина 1742 року // Ніжинська старовина. – 2017. – вип. 24(27). – С.105 – 109. (у співавторстві з Парубець Г.С.)

9.      Wyjazdy Polakow z Panstwa Ukrainskiego do Krolewstwa Polskiego (kwiecien – listopad 1918 r.) // Metamorfozy spoleczne. Studia i materialy do dziejow spolecznych Polski 1914 – 1918. – Warszawa, 2018. – S. 117 – 144.

10.    Ніжин в добу Української революції 1917 – 1921. – Ніжин, 2018. – 104 с. (у співавторстві з Прудьком В. та Ємельяновим В.)

 

Кандидат історичних наук, доцент Крупенко Оксана Василівна

Закінчила історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. З 1999 року працює у Ніжинській школі на посадах старшого викладача, асистента та доцента кафедри історії України. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з теми «Промислове підприємництво у Полтавській та Чернігівській губерніях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.»  (Науковий керівник: д.і.н., проф. Чернега П.М.).

Основний напрямок наукових досліджень: історія України ХІХ - початку ХХ ст., соціально - економічна історія України, історична демографія, історичне краєзнавство.

Навчальні курси:

 • Історія України ХІХ – початок ХХ ст.;
  Історична демографія;
  Актуальні проблеми соціально-економічної історії України;
  Основи наукових досліджень;
  Методи історичних досліджень.

Головні публікації:

 1. Історія України в ХІХ - на поч. ХХ ст. Запитання та відповіді. - Ніжин, 2001.
 2. Історія України в ХІХ - на поч. ХХ ст. Проблеми вирішення. - Ніжин, 2004.
 3. Навчальний посібник Дудченко Г.М., Кривобок О.П., Потапенко М.В., Крупенко О.В.  Історія України для студентів нефахових спеціальностей: практикум Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 54 с. // [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12.
 4. Історія України: практикум для студентів неісторичних спеціальностей. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. –  99 с.(у співавторстві).
 5. Історія України ХІХ – початок ХХ ст. Хрестоматія. - Ніжин, 2019. (у співавторстві).
 6. Господарський стиль старообрядця – підприємця у ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської губернії) Література і культура Полісся. – Вип.88. – Ніжин, 2017.- С.164 – 174.
 7. Деякі аспекти дорадянської історіографії про соціально-економічний розвиток Чернігівської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць.- Глухів-Київ, Центр пам`яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017.-  Випуск № 10. - с. 263-266.
 8. Index Copernicus (I CV 2014: 33.04). Товаризація сільського господарства Лівобережних губерній у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. та її наслідки. Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний універ-ситет ім. Б. Хмельницького, 2016. – № 16. – с. 34-40.
 9. Галузева спеціалізація промислового підприємництва Чернігівської губернії у пореформенні роки. Ніжинська старовина. Збірник регіо-нальної історії та пам’ятко-знавства. – Вип. 22(25). – 2016. – С. 54-62.
 10. Особливості демографічних процесів у Чернігівській і Полтавській губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» Гуржіївські   історичні   читання: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАН України; Черкаси: Черкас. нац. у-нт ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип.10. – С. 140-143
 11. Сільське господарство лівобережних губерній у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.: між модернізацією і традицією. - Література і культура Полісся. – Вип.91. – Ніжин, 2018.

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кандидат історичних наук, доцент Страшко Євгенія Матвіївна

Закінчила історичний факультет Пензенського державного педагогічного інституту, аспірантуру при Московському  державному педагогічному інституті, кандидат історичних наук (з 1977 р.), доцент (1983 р.). З 1982 р. працює у Ніжинській вищій школі. З відновленням історичної освіти у Ніжинському педінституті ім. М. Гоголя з 1990 р. по 2007 р. займала посаду  завідувача кафедри історії України.

Основний напрямок наукових досліджень: середньовічна та модерна історія України, історичне краєзнавство, повсякденна історія, жіноча історія та гендерні студії. Автор близько 80 праць. Серед них навчальні посібники – «Історія України», «Історія слов’янських народів» (від найдавніших часів до кінця ХVІІ ст), «Навчальний посібник до державного екзамену з історії (у співавторстві) – Ніжин, 2007, 2009, 2010; «Історія України: Тести. 6-11 класи (у співавторстві; рекомендований МОН України). – К., 2008 (2 видання – 2011 р.) ; «Нариси історії України ХІХ – поч. ХХ ст.» Навчальний посібник (у співавторстві) - Ніжин, 2011, 2015.

Викладає навчальні дисципліни: «Середньовічна історія України», «Вступ до вивчення історії», «Етнологія України», «Історія повсякденності у регіональному вимірі».

Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами; студенти Даниленко О. і Донець А. посіли відповідно третє (2013 р.) та друге (2016 р.) місце на Всеукраїнському науковому конкурсі студентських робіт. Студенти, які починали науково-дослідницьку діяльність під керівництвом доц. Страшко Є.М., успішно захистили кандидатські дисертації – С. Павленко, Ю. Давиденко, В. Дьяков, Я. Фощан, О. Кривобок, В. Литовченко, Н. Шевченко, С. Кириленко.

 

 

Старший лаборант кафедри історії України Бараннік Людмила Іванівна

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative