Що таке Європейська система трансферу  кредитів (залікових балів), ECTS? ECTS є орієнтованою на студента системою опису освітніх програм (або навчальних планів) шляхом кількісної оцінки їх компонен­тів у залікових балах (кредитах). Система кількісної оцінки компонентів освітніх програм (предметів, модулів, блоків) у кредитах базується на повному навчальному навантаженні сту­дента, необхідному для  осягнення декларованих цілей (знань, умінь, навичок) відповідного компоненту програми.

Чому саме ECTSЯк вона виникла та розвинулася? ECTS впро­ваджується в Європі  з 1989 року і з того часу була переві­рена в ході пілотних проектів та  удосконалена у 145 євро­пейських університетах. Система дає можливість підтримати мобільність студентів у межах країн-учасниць, забезпечує взаємне визнання навчальних досягнень студента за періоди навчання в різних університетах (і навіть різних країнах). Система   ECTS дозволяє акумулювати досягнення студента в умовах вибору ним власної траєкторії та темпу навчання. Вона робить навчальні програми легкими для читання та порів­няння студентам, як місцевим, так і   іноземним.   Нарешті, ECTS є обов'язковим євростандартом Болонського процесу.

                     Головні складові  ECTS:

 >    ECTS базується на угоді, що 60 кредитів вимірюють повне навчальне навантаження студента за один навчальний рік (відповідно ЗО кредитів за один семестр, 20 кредитів - за триместр).

>      Повне навчальне навантаження включає всі види роботи, включно з самостійною ро­ботою студента, підготовкою до іспитів, їх складання, практиками, тощо.

>      Кредити оцінюють всі компоненти річної навчальної програми - модулі, навчальні курси,практику, дипломне проектування, тощо і відображують лише кількість навчальної роботи, необхідної студенту для їх виконання та засвоєння, у співвідношенні до
повного обсягу роботи за навчальний рік (60 кредитів). Кредити не оцінюють склад­ності, або відносного рівня окремих курсів, предметів, або інших компонентів навчальної програми.

>      Кредити є також шляхом кількісної оцінки навчальних досягнень. Студент отримує кредити лише за ті компоненти програми, в яких досяг сформульованих цілей  і виконав всі необхідні роботи , а також склав іспит, або пройшов іншу передбаче­ну навчальним планом форму контролю.

З чого складається ключовий набір документів системи ECTSКлючових документів, необхідних для запровадження європейської системи трансферу та акумулювання креди­тів, відносно небагато.

  • інформаційний пакет – загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;
  • Угода про навчання, або навчальний контракт (Learning Agreement) яка містить перелік курсів, що надаються , погоджений поміж студентом та відповідним під­розділом університету. У випадку кредитного трансферу (перезаліку) угода про навчання укладається поміж студентом, який переводиться, та обома університе­тами  ще до його переходу, і вона негайно оновлюється в разі якихось змін у змісті навчальних програм, або їх переліку. Існує стандартна форма такої угоди.
  • Академічна довідка (The Transcript of Records). 

         Обмін (трансфер) кредитів поміж університетами здійснюється шляхом надання академічних довідок. Академічна довідка, зокрема, описує ( у термінах ECTS)   навчальні досягнення кожного студента як до, так і після навчання за кордоном, або в іншому університеті. Кожен курс (предмет), який вивчав студент, під час навчання, відображений в академічній довідці не лише кількістю здобутих ECTS-кредитів, але також  оцінками за національною шкалою оцінок і  за шкалою ECTS.   Підписана та завірена академічна довідка надається обом університетам, а також студенту.

 Якими є функції призначених офіційних   ECTS-координаторів? Ці функції на за­гал стосуються впровадження та контролю за використанням системи. Проте вони помі­тно відрізняються на університетському та факультетських рівнях:

         Університетський координатор гарантує  відповідність університету принципам та механізмам ECTS. Його/її обов'язком є  розвиток системи як в університеті, так і за його межами, зокрема в ході програм   міжнародного співробітництва, сприяння практичному впровадженню системи, підтримка та навчання координаторів ниж­чих ланок. Обов'язком  координатора є також інформування студентів відносно ECTS, підготовка та видання Інформаційних каталогів навчальних програм/курсів спільно з координаторами факультетів. Координатор також забезпечує контрактні угоди з відповідними структурами Європейського Союзу, університетами-партнерами, а також грантодавцями (як закордонними так і національ­ними) .

         Координатор ECTS  на факультеті  є контактною персоною для студентів та персоналу факультету по справах системи. Він інформує студентів віднос­но деталей системи, зокрема, надає інформацію щодо Інформаційних каталогів программ/курсів  від університетів-партнерів, допомагає студентам у складанні Угод про навчання, Академічних довідок, Додатку додиплому,тощо.Зв'язки по­між двома університетами у справах навчання студента звичайно відбуваються через факультетських координаторів. Координатор узагальнює та реалізує пропозиції кафедр та викладачів факультету щодо розподілу річної квоти у 60 кредитів відносно існуючих на факультеті курсів та предметів. Він/вона готують певну (факультетську) частину Інформаційного каталогу программ/курсів університе­ту.Необхідна якість - володіння англійською та державною мовами, авторитет серед студентів та персоналу факультету, комунікабельність.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

          1.1. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Загальний опис

          Перелік спеціальностей,за якими здійснюється підготовка фахівців в НДУ

Структура НДУ

          Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Інфраструктура НДУ

1.2 Факультет іноземних мов

1.3 Історико-юридичний факультет

1.4 Факультет культури і мистецтв

1.5 Природничо-географічний факультет

1.6 Факультет психології та соціальної роботи

1.7 Фізико-математичний факультет

1.8 Філологічний факультет

2. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

5. СЛОВНИК

Завантажити інформаційний пакет ECTS (rar, 1.6 Mb)

Прочитано 28467 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative