1. До публікації приймаються наукові статті студентів, магістрантів і аспірантів за напрямами:

 • природничо-географічні науки;
 • фізико-математичні науки, інформатика, економіка;
 • історичні науки, правознавство, політологія, філософія;
 • філологічні науки;
 • іноземні мови;
 • психолого-педагогічні науки;
 • музичне мистецтво та хореографія.  

2. Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор.
3. Формат аркуша А4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, , шрифт Times New Roman 14 пт, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм, тільки версії Word 2003
4. У верхньому лівому куті першої сторінки тексту вказується індекс УДК.
5. Назва статті друкується великими літерами по центру.
6. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, курс і назва факультету. В наступному рядку записується науковий ступінь та посада, прізвище, ініціали керівника, назва кафедри:

УДК 551.582 (477.51)

ЕКСТРЕМАЛЬНІСТЬ РЕЖИМУ ОПАДІВ У НІЖИНІ

В СВІТЛІ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ

Білан Ю.І., студентка III курсу природничо-географічного факультету

Науковий керівник: канд. геогр. наук, доц. Остапчук В.В., кафедра географії

 1. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку під заголовком Література.
 2. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у підзаголовку Література та сторінки ([3, 89], [8, 129] тощо).
 3. Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (Рис. 1, Таблиця 1). До рисунка може даватися короткий підпис, а до таблиці – заголовок.
 4. Формули у статті подаються тільки в електронному варіанті і набираються через стандартний редактор формул Microsoft Equation, що входить до складу Microsoft Word. Нумерація формул подається у круглих дужках. Нумеруються тільки ті формули, на які у статті є посилання.
 5. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації.
 6. На окремому аркуші подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, вуз, факультет, курс, група, форма навчання (контракт, бюджет), домашня та електронна адреси, номер телефону, (домашній, мобільний); серія, номер паспорта, коли і ким видано, ідентифікаційний код.
 7. Публікація статей для студентів, магістрантів та аспірантів, які навчаються в НДУ ім. М.Гоголя безкоштовна.
 8. Статті подаються у відділ міжнародних зв’язків, 211 к. н/к, тел.: 11-11, 7-19-73.
 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative