1. До публікації приймаються наукові статті студентів, магістрантів і аспірантів за напрямами: 

  • природничо-географічні науки;

  • фізико-математичні науки, інформатика, економіка;
  • історичні науки, правознавство, політологія, філософія;
  • філологічні науки; іноземні мови;
  • психолого-педагогічні науки;
  • музичне мистецтво та хореографія.  

2. Матеріали подаються українською або англійською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор.  

3.  Формат аркуша А4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжкова, шрифт Times New Roman 14 пт, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм,(формат файлу *.doc)

4.  У верхньому лівому куті першої сторінки тексту вказується індекс УДК

5. Назва статті друкується великими літерами по центру.

6. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, курс і назва факультету. У наступному рядку записується науковий ступінь та посада, прізвище, ініціали керівника, назва кафедри:

  

УДК 551.582 (477.51)

ЕКСТРЕМАЛЬНІСТЬ РЕЖИМУ ОПАДІВ У НІЖИНІ

В СВІТЛІ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ

Білан Юлія, студентка III курсу ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Науковий керівник– канд. геогр. наук, доц. Остапчук В.В., кафедра географії

 

7.Наукова стаття повинна складатися з таких основних структурних елементів: коротка анотація, ключові слова, постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язування проблеми і на які спирається автор, виокремлення недосліджених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена стаття; формулювання мети дослідження; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

8. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку під заголовком Література згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку Література та сторінки ([3], [8, с. 129]).

9.Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (Рис. 1, Таблиця 1). До рисунка може даватися короткий підпис, а до таблиці – заголовок.

10.Формули у статті подаються тільки в електронному варіанті й набираються через стандартний редактор формул Microsoft Equation 3.0, що входить до складу Microsoft Word. Нумерація формул подається у круглих дужках. Нумеруються тільки ті формули, на які у статті є посилання.

11.Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково: між ініціалами та прізвищем (С. Русова); після географічних скорочень (м. Київ); між знаками номера та параграфа і числами, які до них відносяться; у посиланнях на літературу [14, с. 60]; між числами й одиницями виміру (20 кг), а також датами (ХХ ст., 2002 р.).

12.За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації. Матеріали друкуються в авторській редакції.

13.На окремому аркуші подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, контракт чи бюджет, електронна адреса, телефон.

14.Публікація статей безкоштовна для студентів, магістрантів та аспірантів, які навчаються в НДУ імені Миколи Гоголя.

15.Статті подаються у відділ міжнародних зв’язків, 211 к. н/к, тел.: 11-11, 7-19-73.

16. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності несуть автори поданих наукових статей. Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» (05.09.2017 № 2145-VIII) академічною доброчесністю визначається сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative