Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Ректорат

Ректор університету 

Самойленко Олександр Григорович

 Самойленко Олександр Григорович 

Кандидат історичних наук, доцент, Відмінник освіти України

Народився в 1970 році в селі Скурати Малинського району Житомирської області в сім’ї освітян. У 1993 році закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.

З 1993 року працював на посадах викладача-стажиста, асистента, доцента кафедри історії Ніжинського педагогічного інституту імені М. В. Гоголя та кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Обіймав посади заступника декана з навчально-методичної роботи історико-правознавчого факультету (1999 – 2003 рр.), завідувача кафедри всесвітньої історії (2004 – 2007 рр.), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2008 – 2016 рр.) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Член Національної спілки краєзнавців України, член журі Міжнародного студентського турніру з історії та голова журі Всеукраїнського турніру юних істориків, член-експерт Експертної комісії МОН України підручників зі всесвітньої історії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, член редакційної колегії низки наукових фахових і науково-популярних видань.

До сфери наукових інтересів входять проблеми історіографії та методології історії, історичного краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, історії освіти, науки, культури України та європейських країн. Автор понад 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 12 монографій, 10 підручників і навчальних посібників, статей у вітчизняних і зарубіжних фахових журналах Австрії, Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Німеччини, Польщі, РФ, Чехії. Набув досвіду співпраці із закордонними колегами з країн ЄС і США в ході реалізації низки міжнародних проектів. Підвищував професійний рівень під час стажувань у Санкт-Петербурзькому (2008-2011) та Варшавському університетах (2008, 2012, 2014).

Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення».

 

Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи

r1

Тарасенко Оксана Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Народилася 17 травня 1983 року в м. Ніжині. Закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2006) та аспірантуру при кафедрі вищої математики (2009) за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння (111 Математика).  Захистила дисертацію «Асимптотичне розв’язання лінійних сингулярно збурених задач оптимального керування з виродженнями».

Працювала в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента кафедри вищої математики (2009-2013), старшого викладача (2013-2014), доцента (з 2014), заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи (2013-2015), в.о. завідувачки кафедрою математики, фізики та економіки (до 2017 – кафедри вищої математики; до жовтня 2019 – кафедри математики та економіки) (2015-2021).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (з 2019).

Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України за напрямком «Нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика» конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (2016-2020)

Напрямами наукових досліджень є асимптотичні методи розв’язання диференціальних рівнянь, теорія оптимального керування.

Автор понад 60 друкованих праць, серед яких наукові статті, методичні рекомендації та навчально-методичні посібники.

 

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

r3

Мельничук Олександр Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, професор, Відмінник освіти України

Народився в селі Тростянець Ямпільського району Вінницької області в сім’ї робітників. У 1989 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту імені Миколи Островського.

Навчався в аспірантурі при Київському педагогічному інституті імені М. Горького (1989 – 1992 рр.), а в 1993 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Працював інженером кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, у вересні 1993 року був переведений на посаду асистента кафедри фізики Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

1995 – 1998 рр. – докторант при Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

З листопада 1998 р. – доцент, завідувач кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.

У січні 2001 року захистив докторську дисертацію «Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх основі» за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків». У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 350 наукових (45 – статті у базах даних Scopus, Web of Sience) та науково-методичних праць у галузі фізики напівпровідників і діелектриків, фізики твердого тіла, біо- та медичної фізики, математичного моделювання, проблем вищої школи, в тому числі 7 монографій, 30 навчальних посібників з грифом МОН України, 10 авторських свідоцтв і патентів України та Російської Федерації на наукове відкриття, зокрема, «Oxide-Based Materials and Structures: Fundamentals and Applications» (2020), «Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6» (2020), «Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів у монокристалах ZnO і 6H-SiC» (2020), «Вплив термічно- та радіаційно-стимульованих процесів дифузії на властивості матеріалів мікроелектроніки та приладів на їх основі» (2019), «Оптичні методи дослідження та їх практичне застосування: Лабораторний практикум» (2019), «Оптика. Лабораторний практикум» (2018), «Задачі з загальної фізики. Механіка» (2018), «Структурні, оптичні та електрон-фононні властивості легованих широкозонних оксидів» (2018), «Fundamentals of theoretical physics» (2016), «Спектроскопія залишкових променів» (2001), «Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение» (2007), «Халькогенідні склоподібні напівпровідники: власивості та практичні застосування» (2016), «Основи квантової механіки» (2002), «Збірник задач з квантової механіки» (2003), «Основи статистичної фізики та термодинаміки» (2004), «Основи електродинаміки та спеціальної теорії відносності» (2009), «Основи теоретичної фізики» (2010), «Збірник задач з механіки» (2013), «Методика навчання розв’язувати задачі з фізики» (2012), «Механіка. Лабораторний практикум» (2011), «Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки» (2011), «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (2000), «Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів» (2013), «Лабораторний практикум з механіки» (2007), «Фізика на основі експерименту: Лабораторний практикум» (2004), «Фізико-технічна творчість учнів» (2005), «Фізика. 7 клас» (2010, 2011, 2015), «Фізика. 8 клас» (2013, 2016), «Фізика. 9 клас» (2017) «Фізика. 10 клас» (2018) та ін., опублікованих у видавництвах «Taylor & Francis Group», «Вища школа», «Академперіодика», «Наукова думка» та ін. (https://www.researchgate.net/profile/O-Melnichuk).

Нагороджений відзнаками: «Золота медаль для України» (2007 р., за внесок у фізику напівпровідників), «Золота медаль Свободи» (2009 р., як видатному ученому за прогресивне мислення та відданість справі). Має почесне звання «Людина року» (2007 р., за наукові досягнення та суспільну діяльність), почесні грамоти та знаки МОН України «Відмінник освіти України» (1998), «За наукові досягнення» (2005), «Петро Могила» (2009), Грамота Верховної Ради України (2010), медаль «Трудова слава» (2008), «Премія в галузі науки і вищої освіти імені Георгія Вороного» (2017). Державний стипендіат (1996, 2000 рр.).

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічних питань

r6

Давиденко Сергій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Народився в м. Ніжині 27 вересня 1957 року. Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя (1980). Працював учителем фізики (1980-1984), після чого перейшов на роботу до Ніжинського педагогічного інституту, де займав посади інженера лабораторії методики ТЗНП (1985), завідувача лабораторії (1988), асистента, старшого викладача, доцента кафедри фізики (1989-2006). У 1992 році закінчив аспірантуру в Інституті напівпровідників НАН України зі спеціальності «технологія виробництва напівпровідникових приладів». У 2002 році захистив кандидатську дисертацію та здобув вчене звання доцента.

З 2006 року працює проректором з фінансово-економічних та господарських питань.

Наукові зацікавлення – радіоелектроніка, опублікував близько 30 наукових праць.

Хобі – авто та рибальство.

 

Голова профкому працівників.

Лейберов О.О.

 Лейберов Олексій Олегович

 

Голова профспілкового комітету студентів університету

 Іванюк Сергій Олександрович

 

 

Директор Навчально-наукового інституту мистецтв імені О.Ростовського

 r12

Гусейнова Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 4 вересня 1962 року у м. Севастополі (Крим) у сім’ї військовослужбовця. У 1980 році закінчила спеціалізовану школу при Азербайджанській державній консерваторії імені У.Гаджибекова. У тому ж році вступила до цієї консерваторії, яку закінчила в 1985 р.

З 1990 р. працює в Ніжинському педагогічному інституті (тепер – університеті) на посадах викладача (1990-1995), старшого викладача (1995-2006), доцента кафедр теорії та історії музики і гри на музичних інструментах, музичного виховання, музичної педагогіки, інструментально-виконавської підготовки.

З 1999 по 2002 рр. навчалася в цільовій аспірантурі в Київському національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2005 р. там же захистила кандидатську дисертацію з музичної педагогіки.

Веде навчальні курси з основного та додаткового музичного інструменту, керує підготовкою дипломних та магістерських робіт. Опублікувала навчальні посібники «Довідник інструменталіста-виконавця», «Написання дипломних та магістерських робіт». Має 30 публікацій, з них 2 навчальних посібники.

Сфери творчих інтересів: проблеми фахової (інструментально-виконавської) підготовки майбутніх учителів музики, проблеми мистецької освіти.

Хобі: інтелектуальні ігри.

 

Директор Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики

 Клипа Наталія Іванівна

Клипа Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

Народилася 04 листопада 1964 року в с. Гайворон Бахмацького району Чернігівської області. Після закінчення Дмитрівської середньої школи в 1982 році вступила на філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя, який закінчила з відзнакою у 1986 році.

У Ніжинській вищій школі працює з 1986 року на посадах асистента кафедр російської мови; історії культури та народознавства, доцента кафедр української мови; російської мови та перекладу; слов’янської філології, компаративістики та перекладу, заступника декана філологічного факультету із заочної та післядипломної освіти, із навчально-методичної роботи. Із  жовтня 2018 року – декан філологічного факультету, із листопада 2019 року – директор навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики.

Закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Михайла Драгоманова, у 1998 році захистила кандидатську дисертацію  на тему «Лексика сельскохозяйственной промышленности в русском языке ХVII века». Викладає навчальні дисципліни –  сучасна російська літературна мова, вступ до мовознавства, стилістика, історія лінгвістичних учень, когнітивна лінгвістика, загальне мовознавство.

Напрямами наукових досліджень є лексична та фразеологічна семантика, стилістичний і функціональний синтаксис, мова та стиль художніх творів. Автор понад 50 друкованих праць, серед яких наукові статті, методичні рекомендації та навчально-методичні посібники.

 

Декан факультету природничо-географічних і точних наук

Сенченко Галина Григорівна

Кандидат хімічних наук, доцент

Народилася у 1966 році в м. Прилуки Чернігівської області. У 1989 році закінчила природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «біологія і хімія» і отримала кваліфікацію «вчитель біології і хімії».

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук. Тематика наукових досліджень – нафтохімія, фізіологічно активні речовини. Науковий доробок складає понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Працює у Ніжинській вищій школі з 1990 р. на посадах асистента (1990-1993), старшого викладача (1993-1994), доцента (1995), заступника декана природничо-географічного факультету (1996-1999), завідувача кафедрою ботаніки (з 1999), завідувача Новгород-Сіверського навчально-методичного центру (2001-2003), декана природничо-географічного факультету (2003-2020), а з лютого 2020 року – декана факультету природничо-географічних і точних наук.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Подякою Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» та «Антон Макаренко».

 

Декан факультету психології та соціальної роботи

 Тимошенко Олексій Анатолійович

Доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук

Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя в 1998 році. Кандидат психологічних наук (2010р.),  доцент (2013р.). Працює  в Ніжинській вищій школі  з 2001 року на посадах асистента (2001-2013рр.),  доцента  (2013-2016рр.) на кафедрі загальної та практичної психології , декана факультету психології та соціальної роботи з 2016 р.

Основний напрямок  наукових досліджень – психологія  життєвого простору  особистості. 

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед  яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. 

Викладає  різні навчальні  дисципліни – "Психологія свідомості”, "Методологія та теорія психології”, "Практикум з групової психокорекції” та інші.

  

Декан історико-юридичного факультету

Мартиненко Володимир Васильович

кандидат історичних наук, доцент, виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Народився 12 вересня 1974 року в м.Носівка Черніговської області. У 1999 році з відзнакою закінчив історико-правознавчий факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Від вересня 1999 р. до серпня 2000 р. – викладач-стажист, в 2004–2005 рр. – асистент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2005–2010 рр. – старший викладач кафедри. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Виникнення державності Білорусі (1917–1918 рр.)». 2010–2014 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії. З 2014 р. і по теперішній час – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. Сфера наукових інтересів – історія Білорусі XX століття, етнологія, соціальна історія Європи. Автор понад 60 наукових праць.

 

Декан факультету іноземних мов

Тезікова Світлана Володимирівна

 Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилась 24 березня 1960 року в місті Єкатеринбург (Росія). Після закінчення Ізюмської середньої  школи  №5  Харківської області у 1977 році вступила на факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, який закінчила з відзнакою у 1981 році.

У Ніжинській вищій школі працює з 1981 року на посадах завідувача кабінету естетики, асистента, старшого викладача, доцента кафедр педагогіки, англійської мови та методики викладання, прикладної лінгвістики, заступника декана факультету іноземних мов. У 1997 році  призначена на посаду декана факультету іноземних мов.

У 1994 році, після закінчення аспірантури Інституту педагогіки АПН України, захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «теорія та історія педагогіки». Напрямами наукових досліджень є  філософія освіти, професійна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

З 2000 року керує Центром порівняльних педагогічних досліджень Ніжинського державного університету. Під її керівництвом реалізовано такі міжнародні проекти: Підвищення кваліфікації вчителів англійської мови  сільських шкіл Чернігівської області (Відродження, 1998 рік), Реформа та оновлення педагогічної освіти (Департамент США, Університет штату Айова, 2000-2003), «Поновлення зв’язків з зарубіжними партнерськими установами: спільні наукові дослідження та навчання» (Університет  штату Айова, 2008).

З 2002 року є керівником робочої групи Міністерства освіти та науки України щодо розробки галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», а пізніше «Філологія. Іноземна мова.» за педагогічним спрямуванням.

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких статті, методичні рекомендації, навчальні посібники, монографії.

Нагороджена  Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005).

Захоплення – туризм.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative