Про кафедру

Функціонує кафедра з 1820 року під назвою «російської словесності,  піітики та риторики» в Гімназії вищих наук кн. Безбродька та Фізико-математичному ліцеї. Першим її професором був П.І.Нікольський. У Юридичному ліцеї кн. Безбородька кафедру російської словесності займали М.А.Тулов, А.І.Лінніченко та О.М.Білобров, які читали курси російської словесності, історії зарубіжної літератури, теорію поезії, піітику та риторику. В Історико-філологічному інституті кн.Безбородька на  кафедрі російської словесності працювали академіки М.О.Лавровський, М.Н.Сперанский, член-кор. АН В.І.Рєзанов, професори Н.І.Соколов, І.І.Іванов, В.В.Качановський, К.Ф.Радченко, Є.В.Петухов та інші, які займалися вивченням фольклору, української та російської драми, творчості М.Гоголя, І.Тургенєва, Л.Толстого, українсько-російських зв'язків, західно-слов'янської культури  та літератур тощо. Члени кафедри входили до Історико-філологічного товариства університету. Свої праці вони друкували в наукових збірниках «Известия Историко-филологического института кн.Безбородко в Нежине» (1876-1919), «Вестник славянства» (1888-1890) та  «Сборник Историко-филологического общества при институте кн.Безбородко в Нежине».  Вчені підтримували зв'язки з багатьма європейськими університетами. Професори кафедри вели підготовку викладачів російської мови та словесності, а також класичних мов для гімназій. Серед випускників академіки Ю.Ф.Карський, М.С.Державін, члени-кор. В.І.Рєзанов, І.М.Кириченко, професори В.В.Данилов, Р.М.Волков, П.К.Волинський та інші.

В Науково-педагогічному інституті (1920-1921),  Народної освіти (1921-1930), Інституті соціального виховання (1930-1933), а потім в Педагогічному інституті (1933-1998, з 1939 р. - ім.М.Гоголя) на кафедрі російської літератури працювали професори В.І.Рєзанов, О.С.Грузинський, М.К.Волинський та інші.

У 1922-23 рр. під керівництво проф.В.І.Рєзанова був організований науковий семінар з російської літератури, метою якого була підготовка кадрів для вузів. На початку 1924-25 навчального року семінар було перетворено в науково-дослідну кафедру історії культури і мови, яка складалася з 5 основних секцій. Серед них: української мови та літератури — керівник — проф. Є.А.Рихлик, загальної і російської літератури — керівник член-кор. АН, проф. В.І.Рєзанов та античної культури — керівник — проф. І.Г.Турцевич, а згодом — О.І.Покровський.  Ця ж кафедра здійснювала також підготовку студентів з фаху «російська та зарубіжна література». Серед випускників-філологів доктори філологічних наук, професори О.Л.Германович, У.Р.Фохт, В.С.Ващенко, О.С.Пулинець, Т.Ф.Бугайко та інші.

Після Великої Вітчизняної війни функціонувала кафедра російської та зарубіжної літератури, яку очолювали к.філол.н., доценти Г.П.Васильковський та проф. О.Т.Бузинний, Й.М.Куриленко. На кафедрі працювали проф. П.П.Плисецький, доценти В.І.Тищенко, М.С.Чубач, О.І.Панфьоров, Л.В.Полонський, М.В.Красильник, Д.С.Наливайко, В.М.Архангельський Є.М.Михальський, В.Ю.Нечай-Гумен, Ю.А.Савченко та інші.

В 70-90-х роках кафедру очолювали доцент А.Б.Живоглядов, професори П.В.Михед, Г.В.Самойленко. На кафедрі працювали професори Т.П.Маєвська, З.В.Кирилюк, доценти О.М.Євстаф'єва, О.В.Плаушевська, А.М.Гулак, Ф.Т.Євсєєв, Т.В.Михед, Н.М.Жаркевич, Ю.М.Хоменко, ст.викл.Л.С.Лушник та інші.

З 1979 року  члени кафедри працюють над проблемами життя і творчості Миколи Гоголя. Проведено було 8 наукових гоголезнавчих конференцій, видано десятки збірників, монографій.

 Склад кафедри

На сучасному етапі на кафедрі працює 10 викладачів, з них: заслужений діяч науки і техніки, д.філол.наук, професор,  зав.кафедри Самойленко Григорій Васильович, к.педагог.наук, доцент Драчук Любов Іванівна, к.філол.наук, доцент Ісаєнко Катерина Петрівна, к.філол.наук, доцент Жаркевич Наталія Михайлівна, к.філос.наук, доцент Корнєєва Людмила Леонідівна, к.філол.наук, доцент Киричок Григорій Анатолійович, к.філол.наук, доцент  Остапенко Людмила Михайлівна, к.філол.наук, доцент Чоботько Олександр Васильович, старші викладачі Тесля Валентина Іванівна, Якубіна Юлія Василівна, ст.лаборант Крига Ніна Іванівна. На кафедрі також працюють за сумісництвом професори П.В.Михед, Т.В.Михед.

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

 • Історія російської літератури (Жаркевич Н.М., Киричок Г.А., Остапенко Л.М., Самойленко Г.В.)
 • Історія зарубіжної літератури (Якубіна Ю.В., Ісаєнко К.П., Киричок Г.А., Жаркевич Н.М., Остапенко Л.М., Тесля В.І.)
 • Фольклор (Чоботько О.В.)
 • Дитяча література (Якубіна Ю.В.)
 • Вступ до літературознавства (Киричок Г.А.)
 • Теорія літератури (Киричок Г.А.)
 • Компаративістика  (Киричок Г.А.)
 • Літературно-мистецьке краєзнавство (Самойленко Г.В.)
 • Історія культури рідного краю (Самойленко Г.В.)
 • Історія української культури (Самойленко Г.В., Драчук Л.І., Чоботько О.В.)
 • Культурологія (Корнєєва Л.Л., Чоботько О.В.)
 • Історія театру (Драчук Л.І.)
 • Історія кіно (Драчук Л.І.)
 • Історія зарубіжної культури (Корнєєва Л.Л.)
 • Образотворче мистецтво (Драчук Л.І.)
 • Вступ до художньої культури (Корнєєва Л.Л.)
 • Теорія художньої культури (Корнєєва Л.Л.)
 • Музична культура (Корнєєва Л.Л.)
 • Українська та зарубіжна культура (Корнєєва Л.Л.)
 • Методика викладання світової літератури (Драчук Л.І.)
 • Методика викладання художньої культури  (Драчук Л.І.)

Науков-дослідна робота кафедри

Кафедра здійснює роботу в двох основних напрямках:

1. Російська і зарубіжна література: контексти та інтерпретація творчості письменників, історико-літературного процесу.

Члени кафедри останніми роками зосередили увагу на вивченні життя і творчості М.В.Гоголя. У зв'язку з підготовкою до 200-літття від дня народження письменника проф. Г.В.Самойленко підготував і видав наукові праці  «Николай Гоголь и Нежин» (2008), «Музей Н.Гоголя в Нежине» (2008), «Творча спадщина М.Гоголя на перетині епох» (2009), «Гоголь в ХХ веке. Европа. Средняя Азия. Закавказье. Тематико-библиографический указатель» (2009), «Святкування 200-літнього ювілею М.Гоголя в Ніжині» (2009). Доцент Н.М.Жаркевич «О Гоголе (Н.В.Гоголь  глазами ХХ века)», доц. Н.М.Жаркевич, ст.викл. Ю.В.Якубіна «Летопись жизни и творчества Н.В.Гоголя: нежинский период (1820-1828)», а також підготовлено в 2009 р. 4   тематичні гоголівські збірники в серії «Література та культура Полісся».

Крім гоголезнавчої тематики члени кафедри розробляли окремі теми російської та зарубіжної літератури.

2. Регіональні особливості розвитку культури Полісся.

Починаючи з 1990 року, члени кафедри та аспіранти спеціальності «теорія та історія культури» розробляють теми регіонального вивчення розвитку культури Північного Лівобережжя. Під керівництвом проф. Г.В.Самойленка сформована наукова школа. З цієї проблематики опубліковані  наступні праці:

«Нариси культури Ніжина»: у 5 випусках (1993-1998), автори Г.В.Самойленко, О.Г.Самойленко, С.Г.Самойленко, «Громадсько-культурне та літературне життя Чернігова кінця ХІХ-поч. ХХ ст.» (1999, Г.В.Самойленко), «Михайло Глінка і Україна» (2000, Г.В.Самойленко           0, «Краєзнавство культурно-мистецьке та літературне» (2001, Г.В.Самойленко), «Літературне життя Чернігівщини ХІІ-ХХ ст.» (2003, Г.В.Самойленко), «Культура Чернігівщини ХІ-перш.пол.ХVІІ ст.» (2004, Г.В.Самойленко, О.Г.Самойленко), «Марія Заньковецька і Поліський край» (2004, Г.В.Самойленко), «Ніжинська вища школа: сторінки історії» (2005, Г.В.Самойленко, О.Г.Самойленко), «Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у др.пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.» (2007, Г.В.Самойленко, С.Г.Самойленко) та інші.

Вивченням регіональної культури займаються також аспіранти кафедри. Окремі проблеми розвитку культури висвітлюють в своїх працях докторант, доцент Л.Л.Корнєєва, яка підготувала підручник  «Культурологія» для студентів вищої школи, та доц. Л.І.Драчук.

У 1990 році проф. Г.В.Самойленко заснував науковий збірник «Література та культура Полісся», відповідальним редактором якого є до нині. Вийшло 56 випусків.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці навчально-методичних розробок та  посібників. Так в 200.. році проф. Т.В.Михед та ст.викл. Ю.В.Якубіна підготували україномовну хрестоматію з «Античної літератури», яка Міністерством Освіти та науки України рекомендована для всіх вузів України.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative