Про кафедру

Функціонує кафедра з 1820 року під назвою «російської словесності,  піїтики та риторики» в Гімназії вищих наук кн. Безбродька та Фізико-математичному ліцеї. Першим її професором був П.І. Нікольський. У Юридичному ліцеї кн. Безбородька кафедру російської словесності займали М.А. Тулов, А.І. Лінніченко та О.М. Білобров, які читали курси російської словесності, історії зарубіжної літератури, теорію поезії, піїтику та риторику. В Історико-філологічному інституті кн. Безбородька на  кафедрі російської словесності працювали академіки М.О. Лавровський, М.Н. Сперанський, член-кор. АН В.І. Рєзанов, професори Н.І. Соколов, І.І. Іванов, В.В. Качановський, К.Ф. Радченко, Є.В. Петухов та інші, які займалися вивченням фольклору, української та російської драми, творчості М. Гоголя, І. Тургенєва, Л. Толстого, українсько-російських зв'язків, західнослов’янської культури  та літератур тощо. Члени кафедри входили до Історико-філологічного товариства інституту. Свої праці вони друкували в наукових збірниках «Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине» (1876-1919), «Вестник славянства» (1888-1890) та  «Сборник Историко-филологического общества при институте кн. Безбородко в Нежине».  Вчені підтримували зв'язки з багатьма європейськими університетами. Професори кафедри вели підготовку викладачів російської мови та словесності, а також класичних мов для гімназій. Серед випускників академіки Ю.Ф. Карський, М.С. Державін, члени-кор. В.І. Рєзанов, І.М. Кириченко, професори В.В. Данилов, Р.М. Волков, П.К. Волинський та інші.

В Науково-педагогічному інституті (1920-1921),  Народної освіти (1921-1930), Інституті соціального виховання (1930-1933), а потім у Педагогічному інституті (1933-1998, з 1939 р. - ім. М. Гоголя) на кафедрі російської літератури працювали професори В.І. Рєзанов, О.С. Грузинський, М.К. Волинський та інші.

У 1922-23 рр. під керівництво проф. В.І. Рєзанова був організований науковий семінар з російської літератури, метою якого була підготовка кадрів для вузів. На початку 1924-25 навчального року семінар було перетворено в науково-дослідну кафедру історії культури і мови, яка складалася з 5 основних секцій. Серед них: української мови та літератури — керівник — проф. Є.А. Рихлик, загальної і російської літератури — керівник член-кор. АН, проф. В.І. Рєзанов та античної культури — керівник — проф. І.Г. Турцевич, а згодом — О.І. Покровський.  Ця ж кафедра здійснювала також підготовку студентів з фаху «російська та зарубіжна література». Серед випускників-філологів доктори філологічних наук, професори О.Л. Германович, У.Р. Фохт, В.С. Ващенко, О.С. Пулинець, Т.Ф. Бугайко та інші.

Після Великої Вітчизняної війни функціонувала кафедра російської та зарубіжної літератури, яку очолювали доцент Г.П. Васильковський та проф. О.Т. Бузинний, Й.М. Куриленко. На кафедрі працювали проф. П.П. Плисецький, доценти В.І. Тищенко, М.С. Чубач, О.І. Панфьоров, Л.В. Полонський, М.В. Красильник, Д.С. Наливайко, В.М. Архангельський, Є.М. Михальський, В.Ю. Нечай-Гумен, Ю.А. Савченко та інші.

В 70-90-х роках кафедру очолювали доцент А.Б. Живоглядов (1970-1974), професори Г.В. Самойленко (1974-1988), П.В. Михед (1988-2003). На кафедрі працювали професори Т.П. Маєвська, З.В. Кирилюк, доценти О.М. Євстаф'єва, О.В. Плаушевська, А.М. Гулак, Ф.Т. Євсєєв, Т.В. Михед, Н.М. Жаркевич, Ю.М. Хоменко, ст.викл. Л.С. Лушник та інші. З 2003 р. і по нині кафедру очолює доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної літературно-мистецької премії ім. М. Гоголя та обласних літературних премій ім. М. Коцюбинського, Л. Глібова та наукової премії ім. Г. Вороного, міжнародної літературної премії ім. М. Гоголя «Тріумф» Г.В. Самойленко.

З 11.11.2016 р. відбулося об’єднання кафедр російської і зарубіжної літератури і російської мови та перекладу і кафедра отримала назву словʼянської філології, компаративістики та перекладу, яку знову очолив проф. Г.В. Самойленко.

СКЛАД КАФЕДРИ

На сучасному етапі на кафедрі працює 11 викладачів, з них:

на секції літературознавства і культури - заслужений діяч науки і техніки, д.філол.наук, професор,  зав. кафедри Самойленко Григорій Васильович, д.філол.н., к.філол.наук, доцент Ісаєнко Катерина Петрівна, к.філос.наук, доцент Корнєєва Людмила Леонідівна, к.філол.наук, доцент  Остапенко Людмила Михайлівна, к.філол.н., доцент Якубіна Юлія Василівна;

на секції мовознавства та перекладу - проф. Зеленько Анатолій Степанович, к.філол.н., доцент Бондар Надія Олександрівна, к.філол.н., доц. Банзерук Оксана Вікторівна, к.філол.н, доц. Клипа Наталія Іванівна, к.філол.н., в.о. доц. Петрик Олена Михайлівна, к.філол. н., доц. Сидоренко Валентина Олександрівна.

Всі члени кафедри мають науковий ступінь і звання.

Ст. лаборант кафедри -  Крига Ніна Іванівна.

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

секція літературознавства і культури:

 • Історія російської літератури (Корнєєва Л.Л., Остапенко Л.М., Самойленко Г.В.);
 • Сучасний літературний процес в російській літературі (Самойленко Г.В.);
 • Історія зарубіжної літератури (Якубіна Ю.В., Ісаєнко К.П., Остапенко Л.М.);
 • Дитяча література (Якубіна Ю.В.);
 • Вступ до літературознавства (Ісаєнко К.П.);
 • Теорія літератури (Ісаєнко К.П.);
 • Компаративістика  (Ісаєнко К.П.);
 • Літературно-мистецьке краєзнавство (Самойленко Г.В.);
 • Історія української культури (Самойленко Г.В., Корнєєва Л.Л.);
 • Культурологія (Корнєєва Л.Л.);
 • Історія кіно (Корнєєва Л.Л.);
 • Вступ до художньої культури (Корнєєва Л.Л.);
 • Теорія художньої культури (Корнєєва Л.Л.);
 • Музична культура (Корнєєва Л.Л.);
 • Українська та зарубіжна культура (Корнєєва Л.Л.);
 • Методика викладання світової літератури (Самойленко Г.В.).

секція мовознавства та перекладу:

 • Вступ до мовознавства — 1
 • Вступ до перекладознавства та перекладацької спеціальності — 1
 • Орфографічний, орфоепічний практикум з російської мови — 1, 2
 • Риторика, етикет, протокол – 1
 • Сучасна російська літературна мова (зі вступом) – 1-4 (- лексикологія- фонетика- словотвір- морфологія – синтаксис)
 • Сучасна російська літературна мова (з практикумом) – 1-4 (- лексикологія- фонетика- словотвір- морфологія – синтаксис)
 • Історія російської літературної мови, в т.ч. літературної – 2
 • Діловодство та документація – 2
 • Класичні мови / Мови країн ЄС – 2
 • Практичний курс українсько-російського перекладу – 2-4
 • Лінгвістичні основи документознаства – 3
 • Методика викладання російської мови – 4
 • Порівняльна українсько-російська граматика – 4
 • Спецкурс та спецсемінар з російської мови – 4
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності – 4
 • Культура російського мовлення – 1
 • Основи перекладацького аналізу тексту – 1
 • Критика та редагування перекладу – 3
 • Порівняльна українсько-російська лексика та фразеологія – 3
 • Основи усного та синхронного перекладу – 4
 • Порівняльна українсько-російська стилістика – 4
 • Стилістика і культура російської мови – 4
 • Стилістика російської мови – 4
 • Лінгвокультурологія – маг.
 • Методика викладання перекладознавства – маг.
 • Основи лінгвістики тексту – маг.
 • Теорія перекладу – маг.
 • Художній переклад – маг.
 • Історія лінгвістичних вчень – маг.
 • Когнітивна лінгвістика – маг.
 • Методика викладання російської мови у школі та вузі – маг.
 • Навчальна та комп'ютерна лексикографія – маг.
 • Перекладацький аналіз тексту – маг.
 • Специфіка перекладу різножанрових текстів

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра здійснює роботу в трьох основних напрямках:

1.   10.01.02 – російська література

„Російська та зарубіжна література: контексти та інтерпретація творчості письменників та історико-літературного процесу”

Члени кафедри останніми роками зосередили увагу на вивченні життя і творчості М. В. Гоголя. У зв'язку з підготовкою до 200-літття від дня народження письменника проф. Г. В. Самойленко підготував і видав наукові праці  «Николай Гоголь и Нежин» (2008), «Музей Н. Гоголя в Нежине» (2008), «Творча спадщина М. Гоголя на перетині епох» (2009), «Гоголь в ХХ веке. Европа. Средняя Азия. Закавказье. Тематико-библиографический указатель» (2009), «Святкування 200-літнього ювілею М. Гоголя в Ніжині» (2009), «Хроника написания второго тома «Мертвых душ» (2012), «Нежинский список второго тома «Мертвых душ» (2012), праця відзначена літературно-мистецькою премією ім. М. Гоголя (2013), «Повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» в українському текстологічному, соціологічному та мистецькому вимірах» (2018) (міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя «Тріумф» (2019).

Доцент Н.М. Жаркевич видала збірник праць під назвою «О Гоголе (Н.В. Гоголь  глазами ХХ века)», доц. Н.М. Жаркевич, доц. Ю.В. Якубіна перевидали «Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя: нежинский период (1820-1828)», а також підготовлено в 2009 році 4 тематичні гоголівські збірники в серії «Література та культура Полісся».

Протягом останніх 5 років (2015-2019) з гоголівської проблематики були опубліковані монографії доц. К.П. Ісаєнко «Микола Гоголь і Пантелеймон Куліш: два українські світи (типологія художньої свідомості)» (2015), доц. Ю.В. Якубіна «Гоголь. Ніжинська гімназія вищих наук: біографічний та ейдологічний виміри» (2012), «Гоголь в Нежинской Гимназии высших наук: антология мемуаров» (2015).

Результати їх досліджень представлені в статтях проф. Г.В. Самойленка, доцентів К.П. Ісаєнко, Л.Л. Корнєєвої, Л.М. Остапенко та Ю.В. Якубіної, а також у методичних посібниках з російської літератури проф. Г.В. Самойленка «Сучасний російський літературний процес та його актуальні проблеми» (2018) та зарубіжної літератури: Ю.В. Якубіної «Зарубіжна література ХІХ ст.» (2015), Н.М. Жаркевич «Зарубіжна література ХІХ ст. Романтизм. Курс лекцій» (2016), Л.М. Остапенко «Історія зарубіжної літератури.  Біблія. Середні віки. Відродження» (2016), «Зарубіжна література ХХ ст.» (2017), «Сучасна зарубіжна література» (2017), «Актуальні проблеми сучасної зарубіжної літератури» (2019).

Крім гоголезнавчої тематики члени кафедри розробляли окремі теми російської та зарубіжної літератури. Вивченням окремих проблем займалися аспіранти зі спеціальності 10.00.02 «російська література»: Бараненкова Н.А., Сиротенко Л.Ф.,    Прохоренко Є.Є.,Терещенко О., Стребкова І.О., Павлов Ю.О. та ін.

2.      26.00.01 – теорія та історія культури

„Регіональні особливості розвитку культури Полісся”

Починаючи з 1990 року, члени кафедри та аспіранти спеціальності 26.00.01 - «теорія та історія культури» розробляють теми регіонального вивчення розвитку культури Північного Лівобережжя. Під керівництвом проф. Г.В. Самойленка сформована наукова школа «Регіональне вивчення культури Полісся». З цієї проблематики опубліковані  наступні праці:

«Нариси культури Ніжина»: у 5 випусках (1993-1998), автори Г.В. Самойленко, О.Г. Самойленко, С.Г. Самойленко, «Громадсько-культурне та літературне життя Чернігова кінця ХІХ - поч. ХХ ст.» (1999, Г.В. Самойленко, книга відзначена літературною премією ім. М. Коцюбинського), «Михайло Глінка і Україна» (2000, Г.В. Самойленко), «Краєзнавство культурно-мистецьке та літературне» (2001, 2016, Г.В. Самойленко), «Літературне життя Чернігівщини ХІІ-ХХ ст.» (2003, 2010, Г.В. Самойленко), «Культура Чернігівщини ХІ - перш. пол. ХVІІ ст.» (2004, Г.В.Самойленко, О.Г. Самойленко), «Марія Заньковецька і Поліський край» (2004, Г.В. Самойленко), «Ніжинська вища школа: сторінки історії» (2005, Г.В. Самойленко, О.Г. Самойленко), «Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.» (2007, Г.В.Самойленко, С.Г. Самойленко), «Леонід Глібов у колі сучасників» (2011, Г.В. Самойленко), «Культурне життя в Ніжині у ХVІІ-ХVІІІ ст.» (2012, Г.В. Самойленко, С.Г. Самойленко), «Тарас Шевченко і Ніжинська вища школа» (2013, Г.В. Самойленко ), «Ніжинська вища школа у спогадах студентів та викладачів» у 2-х т. (2015, Г.В. Самойленко, О.Г. Самойленко), «Розвиток художньої культури на Чернігівщині в ХІХ - поч. ХХ ст.» (2015, Г.В. Самойленко, праця відзначена літературно-мистецькою премією ім. Л. Глібова в 2016 р.), «Пилип Морачевський і Ніжин» (2017, Г.В. Самойленко) та інші.

Окремі проблеми розвитку культури висвітлюють в своїх працях доцент Л. Л. Корнєєва, яка підготувала підручник «Культурологія» для студентів вищої школи, та цикл статей доц. Л.І. Драчук, про розвиток театру на Чернігівщині..

Вивченням регіональної культури займалися також аспіранти кафедри зі спеціальності 26.00.01 «теорія та історія культури»: Дорохіна Л.О., Шапаренко В.В., Самойленко С.Г., Пономаревська О.І., Хоменко А.Б., Будзар М.М., які захистили дисертації та Парубець А.С., що розробляла тему  «Європейський художній авангард I половини XX ст.: взаємозв’язок стилю та функції», науковий керівник: Корнєєва Л.Л. і Коломійченко М.М. «Культуротворчий потенціал театрального закладу в процесі формування сучасної міської культури (на прикладі Ніжинського драматичного театру ім. М. Коцюбинського)», науковий керівник к.пед.н., проф. Копієвська О.Р. + сьогодні

           3.  «Мова та стиль творів Гоголя»

На кафедрі російської мови та перекладу (з 2016 р. – секція кафедри словʼянської філології, компаративістики та перекладу) уже більше 30 років працює науковий семінар «Мова та стиль творів Гоголя», який свого часу очолювала д.філол.н., проф. Арват Н.М. Метою цього семінару є показ ролі комплексного філологічного аналізу як основи сучасної інтерпретації авторського тексту. Перспективність такого напрямку досліджень може бути підтверджена висловлюванням відомого гоголезнавця Ю.В. Манна «На сьогодні розуміння або – ширше – сприйняття Гоголя характеризується особливо гострим відчуттям його невичерпності. Гоголя неможливо привести до певного знаменника чи формули».

Впродовж роботи семінару було опубліковано більше 200 різнопланових робіт. В останні роки виходить збірник наукових статей «Твори М.В. Гоголя: лінгвістичний аспект. Вони були присвячені повістям «Вій», «Тарас Бульба», «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», «Старосвітські поміщики», «Сорочинський ярмарок», «Ніч перед Різдвом», «Страшна помста», «Майська ніч, або Утоплениця».

Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими колективами Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України проф. Михедом П.В., який очолює в інституті відділ слов'янських літератур, а в університеті – Гоголезнавчий центр; Інститутом історії  НАН України  проф. Даниленком В.А., який є членом редакційної колегії збірника «Література та культура Полісся», серія «Історичні науки»; Інститутом філології Національного університету ім. Т. Шевченка, зокрема з кафедрою історії російської літератури (зав. кафедрою проф. Мережинська А.І.), а також професорами Астаф'євим О.Г., Михед Т.В. та Кирилюк З.В., які є членами редакційної колегії збірника «Література та культура Полісся», серія «Філологічні науки»; Національним педуніверситетом ім. М. Драгоманова - з кафедрою методики викладання російської  мови та зарубіжної літератури (зав. кафедри проф. Ісаєва О.О.); з Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського, в якому працюють керівники аспірантів і де проходять захисти їх дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – „теорія та історія культури”, з кафедрою світової літератури Івано-Франківського університету (доц. Козлик І.В.) та Черкаського університету (проф. Киченко О.С.).

Кафедра підтримує зв’язки з спорідненими кафедрами Харківського, Полтавського педуніверситетів, Таврійського національного університету, Херсонського університету та ін. через участь у конференціях, рецензуванні авторефератів і дисертацій, участі у засіданнях спеціалізованих рад по захисту кандидатських дисертацій та особистому спілкуванні.

Кафедра співпрацює з Інститутом енциклопедичних досліджень, наслідком співпраці є публікації проф. Самойленка Г.В., статей в «Енциклопедії сучасної України», з Управлінням у справах преси та інформації Чернігівської держадміністрації, наслідком якої є презентація книжок на обласному та республіканському рівнях. Бібліотекою ім. В. Вернадського НАН України, бібліографічним відділом у зв’язку з виданням наукового збірника «Література та культура Полісся», доц. Корнєєва Л.Л. «Велика українська енциклопедія».

  Кафедра продовжує підтримувати міжнародні зв’язки з науково-дослідними та навчальними установами Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини, Грузії, шляхом спільного проведення наукових конференцій, вивчення творчості М. Гоголя та культури Полісся.

  Міжнародні зв’язки підтримують проф. Самойленко Г.В., доц. Якубіна Ю.В., Корнєєва Л.Л., Остапенко Л.М., Ісаєнко К.П., Бондар Н.О., Банзерук О.В., Клипа Н.І., Петрик О.М., Сидоренко В.О.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Білорусією шляхом участі в конференціях, які проходять у Ніжинському, Гомельському і Мозирському університетах (доц. Клипа Н.І., О.В. Банзерук, Л.Л. Корнєєва) і публікують свої статті у збірниках цих вишів. Проф. Г.В. Самойленко опублікував статті про зв’язки основоположників білоруської реалістичної літератури Ф. Богушевича з Чернігівщиною (журнал «Полымя», 2016, № 8) та архівні документи про письменника.

Проф. Г.В. Самойленко підтримує також зв’язки з Польщею через Ніжинське товариство «Астер». Було опубліковано понад 15 статей у зб. «Поляки в Ніжині» про діячів культури польського походження та монографію «Поляки в Ніжині та їх роль у розвитку культури міста (ХУІІ-ХХІ ст.)» (2019) (у співавторстві з О.Г. Самойленком), а доц. Л.Л. Корнєєва виступила співавтором монографії, яка була видана у Польщі 2019 р.

Члени кафедри проф. Г.В. Самойленко, доц. Якубіна Ю.В., доц. Л.Л. Корнєєва підтримують зв’язки з Німецько-українським науковим об’єднанням ім. проф. Ю. Бойка-Блохіна шляхом проведення спільних конференцій у Ніжині, Переяславі-Хмельницькому та Мюнхені, публікацій статей та матеріалів як представників німецького об’єднання у ніжинському збірнику «Література та культура Полісся», так і ніжинців у німецьких виданнях.

Проф. Г.В. Самойленко, доц. В.О. Сидоренко підтримують зв’язки зі спільнотою Греції через Ніжинське міське товариство греків імені братів Зосимів та інші організації, беруть участь у проведенні конференцій, публікації статей. Так проф. Г.В. Самойленко опублікував статтю у щорічному українсько-грецькому альманасі «Вісник-АГГЕЛІАФОРОƩ – 2018»  Асоціації української  діаспори в Греції «Українсько-Грецька Думка», а також у збірниках «Греки в Ніжині» та «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність» (2017). В останніх виданнях були опубліковані статті доц. В.О. Сидоренко.

На кафедрі видаються наукові збірники «Література та культура Полісся» (з 1990 р.) та «Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки» (з 1997 р.) – відповідальним редактором обох збірників є проф. Г.В. Самойленко

На кафедрі діє магістратура та аспірантура.

Кафедра видавала з 1996  по 2016 рр. збірник «Наукові записки. Філологічні науки»» (відповідальний редактор проф. Г.В. Самойленко) та «Література та культура Полісся (з 1990 р. донині), засновник та відповідальний редактор проф. Г.В. Самойленко). Нині цей збірник включений до міжнародної системи реєстрації «Copernicus».

Кафедра з 2017 р. щорічно проводить Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя, учасниками якого були представники з багатьох областей України.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative