Факультет психології і соціальної роботи

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Каталог вибіркових дисциплін

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Починаючи з 2002 року, викладачі кафедри регулярно готують до друку навчально-методичні та наукові видання, які спрямовані на забезпечення освітнього процесу, на висвітлення результатів досліджень, наукових зібрань. Серед найбільш популярних видань минулих років можна назвати:  

 

  

2016 

Соціалізація особистості: навчально-методичний посібник / С. Р. Хлєбік, Р. Г. Новгородський. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 129 с.

У посібнику розкрито наукові засади та основи соціалізації особистості. Навчально-методичний посібник включає структуру та програму навчальної дисципліни, лекційний матеріал, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та ІНДЗ, а також рекомендовану літературу з дисципліни. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації педагогічних спеціальностей та спеціальностей "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.


Інноваційні моделі надання соціальних послуг : навчально-методичний посібник / С. Р. Хлєбік. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 80 с.

Навчально-методичний посібник включає структуру та програму навчальної дисципліни "Інноваційні моделі надання соціальних послуг", лекційний матеріал, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та ІНДЗ, а також рекомендовану літературу з дисципліни. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації педагогічних спеціальностей та спеціальностей "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.

 

Корпоративна культура соціальної організації : методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 25 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання завдань самостійної роботи та з індивідуально-дослідного завдання; глосарій понять; методичні рекомендації до роботи над першоджерелами і періодичною пресою; методичні рекомендації до підготовки виступу з повідомленням на семінарському занятті або доповіддю на конференції. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни вільного вибору магістранта.

 

 Гендерні дослідження: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / уклад. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 26 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки до семінарських занять та виконання ІНДЗ. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання індивідуально – дослідного завдання та завдань для самостійної роботи, підготовки до виступу на семінарському занятті. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни.

 

Професійно-етична культура соціального працівника: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд.: Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 32 с.
Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального, науково-дослідного завдання.


Основи волонтерської діяльності: завдання і методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / О. В. Сватенков. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 36 с.
Даний посібник містить плани семінарських занять, список літератури, перелік питань до заліку, а також приклади індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни "Основи волонтерської діяльності".

 Współczesna rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Redakcja naukowa: Halina Bejger, Oleg Lisovets, Swietłana Borysiuk, Renata Kartaszyńska. – Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie; Chełmskie towarzystwo naukowe. Chełm, 2016. 332 s.

  

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 189 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 5-6 травня 2016 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні проблеми партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (27 квітня 2016 р., м.Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 205 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 27 квітня 2016 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала більше сімдесяти молодих науковців з двадцяти навчальних закладів України.

 

 

2017

 

Методи та організація соціальних досліджень: методичні рекомендації для практичних та лабораторних занять / С. О. Борисюк, Т. В. Зінченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 60 с.
Методичні матеріали для підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» до здійснення соціальних /соціально-педагогічних досліджень містять плани для практичних та лабораторних занять, методичні рекомендації для виконання завдань, словник основних термінів. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання освітніх програм «Соціальна робота» /«Соціальна педагогіка», викладачів вищих навчальних закладів.

 

Методи соціальної роботи: завдання і методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / А. І. Конончук, О. В. Сватенков. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 89 с.
Даний посібник містить тематику семінарських та лабораторних занять, орієнтовні питання модульних контрольних робіт та екзамену, тематику та приклади індивідуальних навчально-дослідних завдань, список основної, додаткової літератури і перелік законодавчих документів з навчальної дисципліни «Методи соціальної роботи» для студентів спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання.

  

Управління соціальною роботою в Україні: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи; упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 24 с.
Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання завдань самостійної роботи та з індивідуально - дослідного завдання. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни вільного вибору магістранта. 


Професійно-етична культура соціального працівника : методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд.: Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 28 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального, науково-дослідного завдання.

 

Соціальна і демографічна статистика: навчально-методичні матеріали до практичних занять / О. В. Лісовець, Г. Г. Бондаренко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 52 с.
Видання містить навчально-методичне забезпечення дисципліни "Соціальна і демографічна статистика", яке включає робочу програму, плани семінарсько-практичних занять, методичні рекомендації для виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, поради студентам заочної форми навчання для якісного вивчення навчальної дисципліни. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців закладів соціальної сфери.

 

 

Курсова робота з теорії, історії та методів соціальної роботи: навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Соціальна робота» / Укл.: Володченко Ж.М., Лісовець О.В., Новгородський Р.Г., Хлєбік С.Р. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 59 с.
Навчально-методичний посібник включає практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи студентами спеціальності «Соціальна робота». Подано орієнтовну тематику курсових робіт з теорії, історії та методів соціальної роботи.
Навчально-методичний посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачам і спеціалістам закладів соціальної сфери, які здійснюють керівництво науковими роботами студентів.

 

Атестація здобувачів вищої освіти з теорії та практики соціальної роботи: навчально-методичний комплекс / [за заг.ред. О.В. Лісовця; укл. С.О. Борисюк, Ж.М. Володченко, Т.В. Качалова, А.І. Конончук, О.В. Лісовець, Р.Г. Новгородський, О.В. Сватенков, С.Р. Хлєбік]. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 55 с.
У навчально-методичному комплексі представлено нормативні та організаційні положення і навчально-методичні матеріали, в яких висвітлено порядок організації і проведення атестації здобувачів вищої освіти з теорії та практики соціальної роботи зі спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр».

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 261 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 26 квітня 2017 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала сто двадцять п’ять молодих науковців з п’ятнадцяти навчальних закладів України і Польщі.

 

2018 

 

Проблеми соціалізації молоді: навчальний посібник / уклад.: Володченко Ж. М., Лісовець О. В., Новгородський Р. Г., Хлєбік С.Р. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 209 с.

У посібнику розкрито наукові засади та практичні аспекти проблеми соціалізації молоді в Україні. Навчальний посібник відображає структуру викладання дисциплін «Проблеми соціалізації молоді», включає лекційний матеріал, теоретичний матеріал, теоретичний матеріал для підготовки до семінарський занять та самостійної роботи студентів, а також рекомендовану літературу з дисципліни. В посібнику представлено робоча програма з курсу «Проблеми соціалізації молоді». Розрахований на студентів вищих навчальних закладі усіх типів і рівнів акредитації педагогічних і психологічних спеціальностей, аспірантів, педагогів, працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.

 

Вступ до спеціальності: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" / А. І. Конончук, Т. В. Зінченко ; ред. А. І. Конончук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 165 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст і джерельну базу теоретичної та практичної частин навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», подано методичні вказівки щодо проведення занять, нормативно-правові документи України для вивчення студентами спеціальності «соціальна робота». Видання призначене для студентів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які опановують освітню програму «Соціальна робота», а також освітню програму «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальна педагогіка», викладачів, фахівців соціальних закладів і установ.

 

Актуальні соціальні проблеми в українських і польських реаліях, тенденціях, перспективах: монографія / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Вища державна професійна школа у Хелмі ; наук. ред.: Г. Бейгер, С. О. Борисюк, О. В. Лісовець. Ніжин; Хелм: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 296 с.

Монографія є результатом міжнародного науково-дослідницького співробітництва кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з кафедрою педагогіки Державної Вищої Професійної школи у Хелмі. Автори пред-ставляють аналіз теоретичних основ соціальних проблем, демонструють їх вирішення у Польщі та Україні, визначають сучасні тенденції у соціальній роботі. Результати наукових досліджень допомагають удоско-налити концепцію сталого соціального розвитку обох країн.

 

 

Соціальний аудит та соціальне інспектування: навчально-методичний посібник / Т. В. Качалова. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 75 с.

Навчально-методичний посібник «Соціальний аудит та соціальне інспектування» призначені для студентів за спеціальності 231 «соціальна робота». У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні аспекти організації соціального аудиту і проведення процедури соціального інспектування, наведені приклади помилок спеціалістів соціальних центрів для сім’ї, дітей та молоді і рекомендовано шляхи вирішення проблемних ситуацій під час відвідування і роботи з проблемними сім’ями. Окрім навчальних ситуацій у посібнику представлені контрольні питання модульних контрольних робіт та список рекомендованої літератури. У додатках приведені приклади нормативно-законодавчих документів, які забезпечують реалізацію соціального аудиту та інспектування в Україні. Навчально-методичний посібник також буде корисним і для практикуючих соціальних працівників.

 

Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів: методичний посібник / А. І. Конончук, Т. В. Зінченко ; за заг. ред. А. І. Конончук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 136 с.

 

У посібнику розкрито структуру та зміст практичної підготовки майбутніх соціальних працівників освітнього ступеня «бакалавр» відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) навчання. Висвітлено загальні положення організації неперервної практики: мету, завдання, форми і методи проведення, функції керівника та методиста практики, обов’язки студента-практиканта, вимоги до змісту та оформлення звітної документації, опис технології оцінювання результатів практики. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання, які опановують освітню програму «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів – керівників практики, спеціалістів баз практики, наукових працівників, аспірантів.

 Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників : монографія / О. В. Лісовець. Київ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 344 с.

У монографії представлено результати дослідження актуальної проблеми формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників, які відображені у її теоретико-методологічному аналізі, характеристиці сутності, змісту та структури поняття «соціально-правова компетентність», науковому обґрунтуванні та компонентному представленні системи формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти, визначенні методико-технологічних засад її впровадження. Для науковців, викладачів і студентів, практиків у сфері соціальної роботи.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 293 с.

До збірника увійшли матеріали й тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 26 квітня 2018 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала більше сто тридцяти молодих науковців з двадцяти навчальних закладів України, Польщі, Білорусі і Росії.

 

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 188 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 15-16 листопада 2018 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні проблеми партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення, у системі інклюзивної освіти; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії; шляхи налагодження взаємодії освітніх закладів різних типів і рівнів.

 

2019

 

Професійно-етнічна культура соціального працівника: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 32 с.
Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального навчально-дослідного завдання. 2-е видання, змінене і доповнене.

 

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти: методичні рекомендації. 2-е вид. / Р. Г. Новгородський, Г. Г. Бондаренко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 72 с.
Методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять, задання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки.

 

Програма профілактики професійного вигорання педагогів та вихователів закладів дошкільної та середньої освіти: метод. видання / О. В. Сватенков, Ю. Г. Жадько. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 136 с.
У методичному виданні представлена програма профілактики професійного вигорання педагогів та вихователів закладів дошкільної та середньої освіти. Дана програма містить детальний опис занять, а також усі необхідні методичні і наочні матеріали. Видання може використо¬ву¬ватись при підготовці до професійної діяльності студентів спеціальності "Соціальна робота" під час вивчення навчальної дисципліни "Соціальне проектування".

 

Практикум із соціальної роботи: методичні рекомендації / уклад.: С.О. Борисюк, О.В. Лісовець, Р.Г. Новгородський, Г. Бейгер. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 126 с.
Навчально-методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять. Вміщує завдання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки. Навчально-методичні рекомендації запропоновані для студентів напряму підготовки 23 «соціальна робота» освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр».

 

Правові основи соціальної роботи : навчальний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" / О. В. Лісовець. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 202 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, практичні та нормативні аспекти правових основ соціальної роботи. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти щодо професійної діяльності у сфері соціальної роботи; створення та функціонування соціальних служб, закладів та установ; надання комплексу соціальних послуг. Навчальний посібник адресований студентам, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота", викладачам, фахівцям соціальної сфери.

 

Соціально-педагогічне консультування: методичні рекомендації / Борисюк С. О., Бондаренко Г. Г., Бейгер Г. Г. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 104 с.
Методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки. Пропонується студентам спеціальності «Соціальна педагогіка; практич¬на психологія» напряму підготовки 01.01 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

 

Курсова робота з теорії, історії та методів соціальної роботи: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / укл. : Ж. М. Володченко, О. В. Лісовець, Р. Г. Новгородський, С. Р. Хлєбік. 2-е вид. доп. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 62 с.
Навчально-методичний посібник включає практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи студентами спеціальності «Соціальна робота». Подано орієнтовну тематику курсових робіт з теорії, історії та методів соціальної роботи. Навчально-методичний посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачам і спеціалістам закладів соціальної сфери, які здійснюють керівництво науковими роботами студентів.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2019 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 247 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 14 травня 2019 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала сто шість молодих науковців із вісімнадцяти навчальних закладів України, Білорусі і Польщі.

 

Аktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekt socjopedagogiczny: monografia. Red.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Niżyn: NPU im. M. Gogola, 2019. 375 s.
Monografia stanowi wynik międzynarodowej współpracy badawczej Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola z Katedrą Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Autorzy prezentują analizę podstaw teoretycznych podejmowanej problematyki, określają kierunki rozwiązywania problemów społecznych w Polsce i na Ukrainie, a także ustalają aktualne tendencje obowiązujące w pracy socjalnej. Wnioski z badań służą tworzeniu i doskonaleniu koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

 

 2020

 

Практикум з основ соціально-правового захисту особистості: навчальний посібник / за ред. О. В. Лісовця, Г. Г. Бондаренко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 47 с.
До посібника увійшли комплект завдань та практичних ситуацій, пов’язаних із порушенням прав особистості у різних сферах суспільних відносин. Розв’язання даних ситуацій студентами – майбутніми фахівцями соціальної роботи сприятиме набуттю здатності аналізувати нормативно-правову базу стосовно соціально-правового захисту вразливих категорій клієнтів, добирати оптимальні шляхи та методи допомоги.

 

Соціальне страхування: методичні матеріали та рекомендації до практичних занять / Н. С. Останіна. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 63 с.
Методичні рекомендації містять чітко та послідовно викладений навчально-методичний матеріал з дисципліни «Соціальне страхування», який дозволить студенту свідомо ставитись до занять та завдань викладача, як провідної ланки між пізнанням та самовдосконаленням. Зміст методичних рекомендацій включає анотацію навчальної дисципліни, методичні поради до вивчення теми лекцій, запитання для актуалізації знань.

 

Основи сценарної роботи: методичні матеріали та рекомендації до виконання самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів напрямів підготовки «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» / Н. С. Останіна. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 60 с.

Методичні матеріали з «Основ сценарної роботи» містять вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного для підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; з метою формування у студентів культури самостійної праці, ініціативи у пошуку та набутті знань. 

 

Соціальна реабілітація : навчально-методичний посібник / Т. В. Качалова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 153 с.
Навчально-методичний посібник "Соціальна реабілітація" призначений для студентів за спеціальністю 231 "соціальна робота". У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні аспекти соціальної реабілітації. Зміст посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Соціальна реабілітація" і побудований відповідно змістовим модулям робочої програми. Окрім навчальних матеріалів у посібнику представлені плани практичних занять, контрольні запитання, орієнтовні питання модульних контрольних робіт та список рекомендованої літератури. Наведені приклади нормативно-законодовчих документів, які забезпечують реалізацію соціальної реабілітації різних гру клієнтів соціальної роботи в Україні. Навчально-методичний посібник також буде корисним і для практикуючих соціальних працівників.

 

Організація супроводу дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного закладу освіти: методичні рекомендації / Укл.: О. В. Лісовець, С.О. Борисюк, В.В. Гунько, К.О. Гунько, Г. Г. Бондаренко, І.О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2020. 58 с.
Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації супроводу дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного закладу освіти на прикладі польського досвіду. Ці матеріали є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти організаційними компетентностями для розв’язання професійних завдань. Видання може бути корисним для соціальних працівників, соціальних педагогів, асистентів вчителя, фахівців закладів дошкільної та позашкільної освіти.

 

Конончук А.І., Останіна Н. С., Сватенков О. В. Магістерська робота. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2020. с.
Навчально-методичний посібник розкриває особливості та основні вимоги до виконання, захисту і оцінювання магістерської роботи як самостійного теоретико-прикладного наукового дослідження студентів за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Спираючись на проблематику досліджень у соціальній сфері та етичні аспекти їх виконання, виокремлено різновиди магістерських робіт, надано рекомендації щодо їх можливої структури, змісту та оформлення. Також надано рекомендації щодо процедури захисту роботи, поширення результатів, отриманих у ході підготовки магістерських робіт.
Посібник призначений для магістрантів гуманітарного профілю, і, перш за все, спеціальності «соціальна робота» денної і заочної форм навчання, викладачів і спеціалістів соціально-педагогічних закладів, які здійснюють керівництво випусковими кваліфікаційними (дипломними, магістерськими) роботами.

 

Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ніжин) / за ред. О.В. Лісовця, С.О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 247 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 30 квітня 2020 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала дев’яносто трьох молодих науковців із десяти навчальних закладів України, Білорусі і Польщі.

 

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця та С. О. Борисюк. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 173 с.

До збірника увійшли матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 24 листопада 2020 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні питання партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення, у системі інклюзивної освіти; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії; шляхи налагодження взаємодії освітніх закладів різних типів і рівнів – ці й інші питання висвітлені на сторінках даного видання.

Для викладачів, науковців, молодих дослідників, фахівців соціальної сфери.

 2021  

 

Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. 190 s.
Publikacja stanowi kontynuację serii monografii zbiorowych „Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Mykoły Gogola z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Niniejsza monografia porusza aspekty partnerstwa w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych. Autorzy zajmują się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, identyfikują aktualne trendy partnerstwa społecznego. Wyniki badań naukowych pomagają udoskonalić koncepcję zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

 

Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. 263 s.
Publikacja stanowi kontynuację serii zbiorowych monografii „Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Mykoły Gogola z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Niniejsza monografia porusza edukacyjne i społeczno-kulturowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów społecznych obu krajów. Autorzy przedstawiają analizę podstaw teoretycznych problemów społecznych, pokazują ich rozwiązania w Polsce i na Ukrainie, identyfikują aktualne trendy w sferze społecznej. Wyniki badań naukowych pomagają udoskonalić koncepcję zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

 

Лісовець О. В., Борисюк С. О. Методи та організація педагогічних досліджень: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 157 с. 

У навчальному посібнику розкриваються загальні методологічні аспекти наукового пізнання, питання логіки побудови наукового дослідження та специфіки організації педагогічних досліджень. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації педа­го­гічних досліджень з використанням наукових методів. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. 

 

Лісовець О. В., Бейгер Г., Борисюк С. О. Супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу позашкільної освіти: метод. рек. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 72 с.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу позашкільної освіти з використанням польського досвіду. Ці матеріали є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти організаційними компетентностями для розв’язання професійних завдань. Видання може бути корисним для фахівців закладів дошкільної та позашкільної освіти, соціальних працівників, соціальних педагогів, асистентів вчителя. 

 

Методи та організація педагогічних досліджень: методичні рекомендації. Укладачі: Лісовець О. В., Борисюк С. О. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.     51 с. 

У методичних рекомендаціях розкриваються  питання логіки побудови наукового дослідження та специфіки організації педагогічних досліджень. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації педагогічних досліджень з використанням наукових методів. Методичні рекомендації є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти дослідницькими компетентностями для розв’язання професійних завдань. Методичні матеріали  призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей.
Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірникматеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2021 р.,мНіжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.156 с.

До збірника увійшли матеріали й тези V Міжнародної науково-практичної конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 13 травня 2021 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала шістдесят вісім молодих науковців із десяти закладів освіти України, Білорусі і Польщі. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, науковців, фахівців соціальної сфери.

 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія і практика позашкільної освіти» / укл. Хлєбік С.Р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 51 с.

Видання складається із завдань та методичних рекомендацій магістрантам спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки щодо підготовки семінарсько-практичних завдань з дисципліни «Теорія і практика позашкільної освіти». Рекомендації передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, в процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ з метою розвитку відповідних фахових компетентностей організатора позашкільної та інклюзивної освіти, забезпечення умінь і навичок здійснення професійної діяльності в закладах і установах відповідного типу.

 

Кваліфікаційна робота з позашкільної та інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» / укл. : О. В. Лісовець, С. Р. Хлєбік, М.Г.Криловець. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 71 с.

Навчально-методичний посібник містить практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Подано орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт з проблем позашкільної та інклюзивної освіти. Розрахований на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Позашкільна та інклюзивна освіта» денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами.

 

 

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative