Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

E-mail: m.a.shevchukk@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2016)

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Теорія та методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі
 2. Теорія та методика навчання інформатичної освітньої галузі в початковій школі
 3. Проєктна діяльність в навчальних закладах
 4. Стратегічне управління освітніми системами

 

ОСВІТА. Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені М. Гоголя в 1987 році, за спеціальністю «Музика». Отримала кваліфікацію вчителя музики.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.06 теорія і методика управління освітою з теми: «Управління процесом формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики засобами педагогічного проектування» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук № 034132).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

08.1987 – викладач кафедри методики муз виховання, співу та хорового диригування.

10.1998 – аспірантка Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя.

12.2001 – асистент кафедри педагогічної майстерності НДПУ ім.. М. Гоголя.

12.2005 – старший викладач кафедри педагогічної майстерності НДУ ім. М. Гоголя

09.2009 – старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ ім. М. Гоголя.

10. 2011 – старший викладач кафедри педагогіки НДУ ім. М. Гоголя.

10. 2016 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ ім. М. Гоголя.

10.2022 - доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту НДУ ім. М. Гоголя.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: формування професійної компетентності майбутніх фахівців, методика початкового навчання, менеджмент соціально-гуманітарної сфери, проєктна діяльність в начальних закладах , проєктний менеджмент.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має 100 публікацій, з них за останні 5 років:

Монографії:

 1. Шевчук М.О., Яковець Н.І., Жихарєва А. Проектування нових технологій для освіти дорослих / Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За ред. А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 248 с. (С. 208 – 219).

Підручники, посібники,  методичні рекомендації:

 1. Шевчук М.О. Основи трудового навчання в початковій школі : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 111 с.
 2. Шевчук М.О. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом» для студентів спеціальності 6.010102 Початкова освіта. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 52 с.
 3. Програма атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання української мови, методики навчання освітньої галузі «Математика», методики навчання освітньої галузі «Природознавство», методики трудового навчання з практикумом: навчально-методичний комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форми навчання /укл. Л.О. Дубровська, Н.В. Білоусова, І.І. Киричок, М.О. Шевчук та ін.; за ред. Л.О. Дубровської. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2017. 48 с.
 4. Шевчук М.О. Декоративно-ужиткове мистецтво у трудовому навчанні в початковій школі: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2017. 151 с.
 5. Програма комплексного державного екзамену з теорії та практики управління / укл. А.М. Горянська, Ю.Г. Новгородська, М.О. Шевчук, О.П. Щотка; за заг. ред. Ю.Г. Новгородської. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 24 с.
 6. Підготовка керівників організацій у сфері освіти: навчально-методичний посібник професійної підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладачі: Н.М. Демченко, В.І. Маслов, Ю.Г. Новгородська, О.В. Самойленко, М.О. Шевчук. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018 . 358 с.
 7. Шевчук М.О. Технології в початкових класах загальноосвітньої школи: навчальний посібник. Ніжин. НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 319 с.
 8. Шевчук М.О. Методика навчання інформатичної освітньої галузі в початковій школі: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 107 с.

Наукові статті:

 1. Шевчук М.О.,Киричок І.І., Новгородська Ю.Г.  Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки (Київський університет імені Бориса Грінченка). 2017. № 1-2 (50-51). С.38-44. Index Copernicus; PIHЦ; Google Scholar.
 2. Шевчук М.О. Деякі педагогічні умови розкриття творчого потенціалу молодших школярів у трудовому навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 2. С. 132-139.
 3. Шевчук М.О., Яковець Н.І., Коваль Т.В. Конструювання освітніх програм у вищій школі в умовах розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: методологічний аспект. Management of higher education quality: problems and prospects / [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. London, IASHE, 2017 122 p. (С. 56-58). Index Socrates Impulse; Scientific Elecnronic LibraryeLIBRARY.RU”.
 4. Шевчук М.О. Технології електронного навчання в освітньому процесі вишів / Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки (19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин) / За заг. ред. Є.І. Коваленко. Ніжин : Видавництво ПП Лисенко М.М., 2017. 240 с. (С. 223-225).
 5. Шевчук М.О., Ткаченко А.О.Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 3. C. 149 – 155.
 6. Шевчук М.О., Доліна І.В.Проектна культура керівника: сутність поняття. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 3. C. 218 – 223.
 7. Шевчук М.О., Новгородська Ю.Г., Киричок І.І. Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 411 – 416.ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 8. Шевчук М.О. Диференційований підхід у трудовому навчанні в початковій школі. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р., м. Київ. К.: Інститут педагогіки, 2018. 224 с. (С. 213 – 218).
 9. Шевчук М.О. Формування проектної культури майбутнього вчителя. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Луцьк, 24–26 травня 2018 р.) / уклад. В. О. Савош. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 236 с. (С. 27 – 30).
 10. Шевчук М.О. Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. № 2. C. 74 – 79.
 11. Шевчук М.О. Управління процесом формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аспект. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. Випуск 21. 256 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 233 – 238. Index Copernicus та Ulrichsweb Global Serials Directory.
 12. Шевчук М.О., Дорош А.М. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та формування трудової компетентності. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 269 с. С. 249 – 251.
 13. Шевчук М. О.Педагогічні умови формування технологічної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. № 2. C. 89-97. INDEXCOPERNICUS
 14. Шевчук М.О.,Данько І.С. Педагогічні умови формування естетичних почуттів учнів молодшого шкільного віку у трудовому навчанні / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 63-65.
 15. Шевчук М.О.,Куц І. Ю. Компонентна структура ключових компетентностей учнів молодшого шкільного віку / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 118-119.
 16. Шевчук М.О., Новик І.С. Шляхи розвитку творчого потенціалу учнів молодшого шкільного віку у трудовій діяльності / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 153-155.
 17. Шевчук М.О.,Сергуніна А.Т. Самопроектування як засіб професійно-особистісного зростання майбутніх фахівців сфери освіти / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 210-212.
 18. Шевчук М.О.Критеріальна база управління процесом формування культури проектної діяльності учнів початкової школи / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 249-251.
 19. Кнорозок Л.М., Шевчук О.Г., Шевчук М.О. Формування критично-креативного мислення учнів з фізичних дисциплін засобами STEM-технологій. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. Т.М. Турчин. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя. 2019. №3. 118с. С. 57-65.
 20. Шевчук М.О. Управління процесом формування культури проєктної діяльності учнів загальноосвітньої школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Турчин Т.М. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1. 164 с. С. 35-45.
 21. Шевчук М.О. Трудова діяльність як передумова розвитку творчого потенціалу молодшого школяра / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред.Т. М. Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 188 с. С. 172 – 174.
 22. Шевчук М.О. Педагогічні умови формування проєктної компетентності майбутніх керівників закладів загальної освіти / Модернізація професійної підготовки менеджерів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 122 с., С. 105 – 109.
 23. Шевчук М.О. Шляхи формування естетичних почуттів молодших школярів у трудовому навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. 146 с. С. 102-109.
 24. Шевчук М.О. Критерії та рівні сформованості естетичних почуттів молодших школярів у технологічному навчанні. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. 140 с. С. 82-88.
 25. Шевчук М.О. Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова компетентність молодшого школяра. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41 Том 3. 320 с. С. 276 – 280. Index Copernicus International
 26. Шевчук М.О., Бугаєць Н.О. Особливості уроку інформатики в початковій школі. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 3. 122 с. С. 38-45.
 27. Шевчук М.О.Інформаційна культура вчителя початкових класів: теоретичні аспекти. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 4. 118 с. С. 24-32.
 28. Шевчук М.О. Особливості опанування технологій роботи з мультимедійними засобами на уроках інформатики в початковій школі. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 1. С. 84-90.
 29. Шевчук М.О. Проєкти на уроках інформатики в початковій школі як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших школярів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В.В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 2. С. 89 – 95.

 

Науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової (професійної тематики)

 1. Шевчук М.О. Формування проектної культури майбутнього вчителя музики. Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (м. Ніжин, 19 – 20 жовтня 2016 р.) Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. 62 с. (C. 42-45).
 2. Шевчук М.О. Педагогічні аспекти формування професійної відповідальності майбутнього вчителя музики. Мистецько – освітній простір України: історія та сучасність : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 4-6 травня 2017 р.) / відп. ред. В.В. Ревенчук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 99 с. (С.14 – 16).
 3. Шевчук М.О. Управління процесом формування професійної свідомості майбутнього вчителя музики: сутність поняття. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статтей / за ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1. 283 с. (C. 78-84).
 4. Шевчук М.О., Чувакова Т.Г. Формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів сфери освіти у проектній діяльності. Модернізація професійної підготовки менеджерів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 98 с. (С. 93-98).
 5. Шевчук М.О.,Ярошенко А.В. Особливості розвитку творчих здібностей учнів початкової школи на уроках української мови / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є.І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 262 с. С. 259-261.
 6. Шевчук М.О. Формування естетичних почуттів молодших школярів: теоретичний аспект. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 82–91.
 7. Шевчук М.О. Формування проєктної компетентності майбутніх менеджерів освітньої сфери / Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VІІ Міжнародної науково-практична конференції (23 квітня 2021, м. Чернігів); упоряд.: Н.О. Терентьєва. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с.
 8. Шевчук М.О. Характерологічні особливості та операції стратегічного мислення майбутніх менеджерів сфери освіти / Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 29 вересня 2021 р. / упоряд.: Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 139 с. С. 126-132.
 9. Шевчук М.О. Ігрові технології у формуванні soft skills молодших школярів / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2021 р. Укладачі: Т.В. Гордієнко, Н.М. Демченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 198 с. С. 185-187.
 10. Шевчук М. О., Козинець Т. О.Педагогічні умови підготовки майбутніх керівників сфери освіти до здійснення організаційно-регулятивної функції управління: Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 29 вересня 2022 року / Упоряд. Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 79 с., С. 34-40.
 11. Шевчук М. О., Орел А. М. Педагогічні умови ефективного управління проєктно-орієнтованою організацією: Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 29 вересня 2022 року / Упоряд. Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 79 с., С. 51-56.
 12. Шевчук М. О., Труш Я.В. Шляхи підготовки майбутніх вчителів початкових класів до організації проєктної діяльності молодших школярів: Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 року / Укл. Киричок І.І. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 116 с. С. 104-108.
 13. Шевчук М.О., Кириленко А. Декоративно-ужиткове мистецтво України як засіб формування національної свідомості учнів початкової школи у технологічному навчанні: Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столу, м. Івано-Франківськ, 26 травня 2022 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2022. 224 с., С. 90 – 98.

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими, магістерськими роботами студентів.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. І Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти», 15 березня 2017 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-мистецький простір України: історія та сучасність», 4-6 травня 2017 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 4. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю від дня заснування кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 5. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 15 лютого 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 6. ІІ Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» 14 березня 2018 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 7. ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» 13-14 березня 2018 року, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України ц сучасних вимірах» 13-15 квітня 2018 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 9. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання мистецької педагогіки: іннваційні та традиційні підходи до викладання мистецьких дисциплін» 26 квітня 2018 року, м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології 16 травня 2018 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього» 24-26 травня 2018р., м. Луцьк, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.
 12. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 19 жовтня 2018 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 13. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 17 жовтня 2019 р., м. Ніжин Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 14. Міжнародний науково-практичний семінар «Культура і освіта в Україні та Польщі» (Ніжин, 25-26 жовтня 2019 року).
 15. IV мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.Я. Ростовського «Мистецька освіта України: трансформація вітчизняного досвіду в європейський простір» 13 березня 2020 року м. Ніжин Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 16. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)
 17. III-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 23 жовтня 2020 року.
 18. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджера» 21 жовтня 2020 року.
 19. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта» 12 січня 2021 року ТОВ «Видавничий дім «ОСВІТА» м. Київ.
 20. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Організація дистанційного навчання в школі: механізми та технології» 24-25 січня 2021 року. «Рух ОСВІТА».
 21. V Мистецько-педагогічні читання пам’яті О.Я. Ростовського «Мистецька освіта України: здобутки та виклики ХХІ століття» Ніжин. 12 березня 2021 року.
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи» 13 квітня 2021 року м. Кам’янець-Подільський – Ніжин.
 23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» 15 квітня 2021 року м. Хмельницький.
 24. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» Чернігів. 23 квітня 2021 року.
 25. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» 29 квітня 2021 р. м. Умань.
 26. Всеукраїнський семінар-практикум «Розвиток soft skills у майбутніх вчителів початкових класів»Ніжин. 18 жовтня 2021 року.
 27. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів» Ніжин. 29 вересня 2021 року.
 28. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Від теорії до практики. освіта в умовах 2021-2022 роках». 17-18 жовтня 2021 року, «Рух ОСВІТА».
 29. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин. 21 жовтня 2021 року.
 30. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи», Кам’янець-Подільський, 20-21 жовтня 2021 року.
 31. Круглий стіл на тему: «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття», Івано-Франківськ – Кам'янець-Подільський – Кросно – Луцьк – Мукачево – Ніжин – Рівне – Ужгород – Хелм – Херсон, 26 травня 2022 року.
 32. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення», Полтава, 9-10 червня 2022 року.
 33. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій», Ніжин, 29 вересеня 2022 року.
 34. III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, 27 жовтня 2022 року.
 35. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Специфіка фахової підготовки майбутніх вчителів на засадах компетентнісного підходу; досвід, реалії, перспективи», м. Житомир, 29 листопада 2022 року.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Стажування у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка при кафедрі дошкільної та початкової освіти з теми: Модернізація початкової освіти: теорія, досвід, перспективи, управління» (6 кредитів ЄКТС) 180 годин 2020-2021 р. СВІДОЦТВО № СС02125674000121.
 2. Підвищення кваліфікації у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 01 по 28 лютого 2021року, курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Мооdle», 60 годин/ 2 кредити ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 056-пк
 3. ГО «ІППО» Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації «Використання технологій навчання, онлайн сервісів в освітньому процесі», 12 - 13 листопада 2022 року підвищення кваліфікації за темою «Дослідницька діяльність та застосування цифрових інструментів у викладанні предмету Технології» - 6 годин/0,2 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 7018940265915660 від 13.11 2022;
 4. ГО «ІППО» Всеукраїнська наукова конференція «Формування та впровадження інноваційних педагогічних технологій», підвищення кваліфікації за темою «Інтеграція трудового навчання та мистецтва. Паперова творчість, декорування та розпис тканин», 04 грудня 2021 року, 6 годин/0,2 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 6825335883-296v.
 5. ТОВ «Видавничий дім «ОСВІТА», Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта», 12 січня 2021 року, 6 годин/0,2 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № ВОК-4028.
 6. Кам’янець-Подільський національний університет, педагогічний факультет, кафедри теорії та методик початкової освіти, Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи», 20-21 жовтня 2021 року, 10 годин/0,3 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ.
 7. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Міжнародна науково-практична конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 21 жовтня 2021 року, 10 годин/0,3 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 21102021051.
 8. ГО «РУХ Освіта» Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Від теорії до практики. Освіта в умовах 2021-2022 роках», підвищення кваліфікації за темою «Сучасні напрямки викладання handmade в трудовому навчанні», 18 жовтня 2021 року, 6 годин/0,2 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 6321631188-303v;
 9. ГО «РУХ Освіта» Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Організація дистанційного навчання у школі: механізми та технології», підвищення кваліфікації за темою «Проєктна діяльність – методи ефективного навчання», 25 січня 2021 року, 6 годин/0,2 кредиту (ЄКТС) СЕРТИФІКАТ № 1308653672-76v.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative