Факультет психології і соціальної роботи (архів)

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту

Кафедра психології

Кафедра дошкільної освіти

Абітурієнтам

Навчально-методичний кабінет

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти.

Центр соціально-педагогічних досліджень

Новини факультету

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

E-mail: nv.bilousova@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2013)

Стаж роботи: 27 років.

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1.Методика навчання природничої освітньої галузі в початковій школі

2.Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі

3.Діяльнісний підхід у початковій школі

4. Діяльнісний підхід у початковій школі: наскрізний вимір

5.Передовий педагогічний досвід

6.Класний менеджмент

7.Викладання фахових методик  у вищій педагогічній школі

8.Ігрова діяльність у початковій школі

         

ОСВІТА. Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя в 1999 році, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія». Отримала кваліфікацію вчителя географії і біології.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07 теорія і методика виховання з теми: «Формування потреби особистості у самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній діяльності» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук № 067458).

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 035960).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 22.02.1999 – 25.05.1999 – вихователь групи продовженого дня Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 м. Ніжина.

1.09.1999 – 31.08.2003 – учитель початкових класів та основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 м. Ніжина.

26.09.2003 –  асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

1.11.05 – 31.10.08 – навчання в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя.

1.11.08 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи.

1.09.09 – асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності.

14.10.11 – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності.

27.11.2015 – 5.02.2016 – учитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Ніжина (за сумісництвом).

31.08.18 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього менеджменту.

Гарант підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта.

Керує курсами підвищення кваліфікації педагогічних та  науково-педагогічних працівників спеціальності 013 Початкова освіта.

Відповідає за проведення й організацію практики для студентів спеціальності 013 Початкова освіта.

Входить до складу робочої групи з упровадження спецкурсу “Діяльнісний підхід у початковій школі” (всеукраїнський проєкт згідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundatiom (Данія). Наказ Міністерства освіти і науки України № 209 від 14.02.2020.

Бере участь у міжнародному проєкті «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалення викладання» (ERASMUS+)

Членкиня професійного об'єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Учасниця рекорду України «Наймасовіша онлайн-конференція для педагогів», 17.04.2020.

Волонтер вчительської премії Global Teacher Praise Ukraine 2021

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: педагогіка та методика початкового навчання,інновації в освіті, упровадження ідей діяльнісного підходу в освітній процес закладів освіти, педагогіка партнерства, організація класу НУШ, STREАM, SCRUM, ТРІЗ-педагогіка, р4С, розвиток критичного мислення тощо.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 150 публікацій, з них за останні 5 років:

МОНОГРАФІЇ:

1.Н.Білоусова, Є.Коваленко. Самовдосконалення молодших підлітків : монографія. Ніжин : НДУ імені М.Гоголя, 2016. 199 с.

2.Н.Білоусова, Т.Гордієнко, І.Насилівська. Методика швидкочитання в початковій школі. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems. Collection of Scientific Papers.  Issue 51 / Editorial Board.  Kyiv-Vinnytsia: TOV «Planer», 2018. с.33-37. (ISSN 2412-1142(print); ISBN 978-966-2337-01-3) Індексується Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community

3.Bilousova N.V., Hordienko T.V. Quest-lessons in elementary school. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Katowice School of Technology Monograph 24. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. С.141-147 (517с.) (ISBN: 978-83-952000-8-3)

4. Tеtiana Gordienko, Nadija Bilousova. Pedagogika partnerstwa w nowej ukraińskiej szkole с. 131-145 / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Pol-ski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. (колективна монографія, Польща)

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ,  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1.Початкова школа та студент-практикант: навч.-метод. посіб. з організації педагогічної практики студентів ІV курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності: 6.010102 Початкова освіта / укл. Є.І.Коваленко, Л.О.Дубровська, Н.В.Білоусова та ін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 150 с.

2.Курсова робота – навчально-наукове дослідження: навч.посіб. (для студентів студентів ІV курсунапряму підготовки: 6.010102 Початкова освіта) / Л.О.Дубровська, Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, В.Л.Дубровський та ін.; за заг. ред. : Л.Дубровської. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 63с.

3.Передовий педагогічний досвід в сучасній початковій школі. навч.-метод. посіб. / укл. Н.В.Білоусова.  Ніжин : НДУ НДУ ім.М.Гоголя, 2017. 73 с.

4.Основи природознавства в початковій школі : навч.-метод. посіб. / авт. – укл. Н.В.Білоусова. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018.  270 с.

5. Інноваційний педагогічний інструментарій: навчально-метод. посіб. / укл. Білоусова Н.В. Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019. 295 с.

6.Створення електронних підручників засобами WEB-ресурів: навчально-метод. посіб.  / укл. Білоусова Н.В., В.В.Миколаєнко.  Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. 54 с.

7.Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і практики навчання і виховання (педагогічний блок) / уклад.: Є.Коваленко, Н.Білоусова, Н.Демченко та ін. ; за заг.ред. Є.Коваленко. Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 2017. 23 с.

8.Програма атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання української мови, методики навчання освітньої галузі «Математика», методики навчання освітньої галузі «Природознавство», Методики трудового навчання з практикумом, Методики образотворчого навчання з практикумом: навчально-методичний комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форми навчання / укл.: Л.Дубровська, Н.Білоусова, І.Киричок та ін.; за ред. Л.Дубровської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 48 с.

9.Завдання та методичні рекомендації з організації та проведення пропедевтичної практики для студентів ІІ курсу: педагогічний блок / Н.Білоусова, Т.Гордієнко. Ніжин : НДУ НДУ ім.М.Гоголя, 2017. 28 с.

10.Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки для студентів ІІІ курсу денної форми навчання / Автори : Н.Білоусова та ін.; за заг. ред. Є.Коваленко, Н.Білоусової.  Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018.  71 с.

11.Викладання фахових методик у вищій педагогічній школі : метод. реком. для магістрантів спеціальності «Початкова освіта» / авт.-укл. Н.Білоусова.  Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018.  58 с.

12.Білоусова Н.В. Методика навчання природничої освітньої галузі в початковій школі: методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять для бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2021. 70 с.

13. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі школі : навч.-метод. посіб. / авт. – укл. Н.В.Білоусова. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2021.  159 с.

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

1.Bilousova Nadiia, Hordiienko Tetiana, Demchenko Nataliia, Filonenko Olena, Bobro Artur. The organisation of educational space in the new Ukrainian school. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 270-279. https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3/82-abstract/jiddt/4018-abstract-the-organisation-of-educational-space-in-the-new-ukrainian-schoo . (DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.2) індексується в SCOPUS

2.Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Компетентнісний аспект педагогічних умінь.  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 6 (113).  Серія: Педагогіка.  Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. С. 13 – 17. (Google Scholar, Polska Bibliografia Naukova (PBN), Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) (ISSN 2414-5076)

3.Н.Білоусова, Л.Дубровська, Т.Гордієнко, В.Дубровський Самовдосконалення як один із критеріїв професійної компетентності  вчителя початкової школи. Вісник Львівського університету. Випуск 32.  Серія педагогічна.  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С.487-494. (ІSSN 2078-5526)

4.Білоусова Н.В., Т.В.Гордієнко Впровадження інноваційних технологій в освітній процес початкової школи.  Вісник Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького. Випуск 6 (113). Серія: Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ, 2017. С. 62 – 68. (ISSN 2076- 586Х) INDEX COPERNICUS (ICV 2015 : 53.99), індексується GOOGLE SCHOLAR

5.Т.Гордієнко, Н.Білоусова, Л.Середа Заочна інтерактивна екскурсія як метод навчально-пошукової роботи та виховного впливу на молодших школярів. Vzdelávanie a spoločnosť III. Medzinárodný nekonferenčný zborník . Vydala: © Prešovská univerzita v Prešove, 2018.  с.8-15.  (ISBN 978-80-555-2038-4)

6.Н.Білоусова, Т.Гордієнко, І.Насилівська Методика швидкочитання в початковій школі.   Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems. Collection of Scientific Papers.  Issue 51 / Editorial Board.  Kyiv-Vinnytsia: TOV «Planer», 2018. с.33-37. (ISSN 2412-1142(print); ISBN 978-966-2337-01-3) Індексується Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community

7.Н.Білоусова, Т.Гордієнко,  Л.Дубровська, В.Дубровський Використання рафту на уроках у початковій школі. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2018.Вып. 8(40), ч. 2. с.48-52.(ISSN 2524-0986) Входить до  наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки .

8.Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Застосування технології перевернутого навчання в роботі загальноосвітнього навчального закладу. Молодий вчений. № 5.2 (69.2). 2019. С.102-106 (ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online)): 2313-2167 Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

9.Bilousova N.V., Hordienko T.V. Quest-lessons in elementary school. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Katowice School of Technology Monograph 24. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. С.141-147 (517с.) (ISBN: 978-83-952000-8-3)

10.Білоусова Н.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л., Гордієнко Т.В. Підготовка вчителя початкової школи до формування культури поведінки молодших школярів. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 5(49), ч. 4. С.74-79.(ISSN 2524-0986) Входить до  наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки

11.Білоусова Н.В., Філоненко О.С. Сучасні інноваційні технології викладання фахових дисциплін у вищій школі. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 5(49), ч. 4. С.38-46.(ISSN 2524-0986) Входить до  наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки

12.О.С.Філоненко, Н.В.Білоусова Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського щодо трудового виховання в умовах діяльності закладу оздоровлення та відпочинку. Virtus. № 28. 2018. с.26-29.

13.Тетяна Гордієнко, Надія Білоусова. Мorning meetings in the new ukrainian school. VZDELÁVANIEASPOLOČNOSŤ IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník PREŠOV 2019 (Словаччина) р.87-92 (ISBN 9788055522401 EAN 9788055522401 )

14.Білоусова Н.В., Долгорук О.П. Використання асоціативного методу на уроках у початковій школ.і  Наукові записки.  .  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.  № 2. 2017. с. 83 – 85. (ISSN 2522-1736)

15. Білоусова Н.В., Тестова І. Проблема готовності дитини до школи.  Наукові записки.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.  № 2. 2017. с. 47 – 49. (ISSN 2522-1736)

16.Білоусова Н.В., Ходосенко І.В., Долгорук О.П. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках природознавства засобами нестандартних уроків.  Наукові записки. .  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.   № 3. 2017. с. 163-167. (ISSN 2522-1736)

17.Білоусова Н., Скребець Д., Дяченко М. Сім’я як основа розвитку особистості. Наукові записки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.   № 2. 2018.  с.65-68. (ISSN 2522-1736)

18.Білоусова Н., Кудлай О., Макарчук А. Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті.  Наукові записки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.   № 2.  2018.  с.131-135. (ISSN 2522-1736)

19.Білоусова Н.В., Кот Ю., Кот І., Долматова М.П. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення. Наукові записки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.   № 2.  2018.  с. 33-39. (ISSN 2522-1736)

20.Білоусова Н.В., Могильна Р.Я. Формування навички швидкочитання на уроках української літератури. Наукові записки.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя.  2018.  № 4. С.83-89.  (Серія : Психолого-педагогічні науки). (ISSN 2522-1736)

21. Білоусова Н.В., Шутько В.В. РАФТ та кубування на уроках  української мови. Наукові записки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2018. № 4. С.133-138. (Серія : Психолого-педагогічні науки). (ISSN 2522-1736)

22.Тетяна Гордієнко, Надія Білоусова, Людмила Унгуряну. Сучасні концепції активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Vzdelávanie a spoločnosť V. Prešovská univerzita v Prešove, 2020 С.45-54 (ISBN 978-80-555-2438-2 EAN 9788055524382) http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14/subor/978055524382.pdf

23. Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В., Насилівська І. В. Діагностика рівнів сформованості навички швидкочитання в молодших школярів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 356-362. URL: https://sci-conf.com.ua.

24. Білоусова Н. В., Гордієнко Т.В., Колесник Л.І. Форми та методи формування екологічної вихованості молодших школярів на уроках природознавства. Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings.  Seattle: KindleDP, 2020.р.378-382 (ISBN 979-865-1656-02-8, DOI: 10.30888/979-865-1656-02-8.0) https://www.sworld.com.ua/konferus02/sbor-us2.pdf

25.Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В., Унгуряну Л.Ф. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.Perspectives of world science and education.  9th International scientific and practice conferens. Osaka, Japan,20-22.05. 2020 c.404-412. (ISBN 978-4-9783419-8-3) https://sciconf.com.ua 

26.Філоненко О.С., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Організація пропедевтичної практики майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 71, Т.2. 2020. С.235-240. (ISSN 1992-5786, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL) (Входить до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук)

27.Білоусова Н.В. Упровадження ідей діяльнісного підходу під час підготовки студентів спеціальності 013 Початкова освіта в НДУ імені Миколи Гоголя. «Scientific and pedagogic internship Organization of education process in the field of pedagogical and psychological sciences in Ukrainе and EU countris» : Internship proceedings, November 16 – December 28, 2020. Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija

 Publishing», 2020. 180 р.

28. Білоусова Н., Самойленко О. Сформованість ставлення  молодших школярів до здорового способу життя  як елементу фізичного виховання. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2021.  № 42. Том 1. С.  242-247. ISSN 2308-4855 (Print) ISSN 2308-4863 (Online) Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International. та внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

29. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В., Долматова М.П. Використання технологій критичного мислення під час аналізу навчальних мультфільмів в початковій школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. С.44-51.

30.Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Деякі аспекти організації освітнього процесу в інклюзивному класі початкової школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021.  Вип. 39. Том 1. с. 288-293.   Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International. та внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/39-1-47 ISSN 2308-4855 (Print) ISSN 2308-4863 (Online)

31. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Особливості організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. с.18-26.

32.Білоусова Н.В., Самойленко О.В., Бобро А.А., Заплішний І.І. Система роботи з учнями молодшого шкільного віку щодо формування  навичок здорового способу життя під час вивчення фізкультурної, соціальної та здоров’язберігаючої освітніх галузей в початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 2021. Випуск 78. С. 103-106. ISSN 1992-5786 Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International. та внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

33. Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Діяльнісний підхід (на прикладі моделювання) на уроках з ЯДС у початковій школі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2021. Вип. 43. Том 1. С. 192-197. ISSN 2308-4855 (Print) ISSN 2308-4863 (Online) Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International. та внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ, ДИСКУСІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАУКОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ)

 

1.Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до проведення ранкових зустрічей з молодшими школярами. Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради: [науково-методичний збірник]. 2019. Випуск № 1 (15). Ніжин: ПП Лисенко, 2019. С. 5-10.

2.Н.В.Білоусова, О.П. Долгорук Мішані ліси (Полісся) урок з природознавства, 4 клас.  Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради: [науково-методичний збірник]. 2018. Випуск № 2 (14).  Ніжин: ПП Лисенко, 2018. С. 84-87.

3. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В Формування громадянськості молодших школярів на уроках «Я у світі». Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради: [науково-методичний збірник]. 2018.  Випуск № 2 (14).  Ніжин: ПП Лисенко, 2018. С. 13-17.

4.Білоусова Н.В. Використання опорних сигналів на заняттях з природознавства у вищій школі під час підготовки вчителів початкової освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання), (м. Полтава  19-20 травня 2016р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. Полтава, 2016.  С.27-28.

5.Білоусова Н.В., Ходосенко І.В. Асоціативний ряд подібностей як метод вивчення у початковій школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання), (м. Полтава  18-19 травня 2017р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової.  Полтава, 2017.  С.39-40.

6. Білоусова Н.В. Інноваційні процеси в початковій освіті Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого-погляд у майбутнє», присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р. / за заг. ред.  Є.І.Коваленко.  Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.  с.28-30.

7.Білоусова Н.В., Філоненко О.С. Співпраця кафедри педагогіки з базами практик у процесі професійної підготовки вчителя початкової школи.  Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace, Sladkovicovo, Slovenska republika.  10–11 marca 2017.  239 с. С. 43-46.

8.Білоусова Н.В. Впровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки менеджера. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», м.Ніжин. 15 лютого 2018 р. / за заг.ред. Ю.Г.Новгородської.  Ніжин : ім.М.Гоголя, 2018.  с.8-11.

9. Білоусова Н.В., Білоусова В.О. Учнівський менеджмент під час організації класу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в закладах освіти», 28 березня 2018 р. / за заг. ред. Булавенко С.Д. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. с.46-50.

10. Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Використання карт розуму на уроках у початковій школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», 22,23 травня 2018р., Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2018. с.25-26.

11. Білоусова Н.В. Використання асоціацій на уроках природознавства в початковій школі.  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету)".  19 жовтня 2018 року, м. Ніжин: НДУ Імені Миколи Гоголя, 2018.   с.403-404.

12. Білоусова Н.В., Павлова А.М. Готовність учителя початкової школи до позакласної виховної роботи засобами естетичного виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченою Дню початкової освіти.   Ніжин: НДУ Імені Миколи Гоголя, 2018.  с.29-30.

13.Білоусова Н.В. Завжди разом. Вісті. 8 січня, 2016.   С.3.

14.Білоусова Н.В. Святий Миколаю, тебе ми чекаєм. Вісті. 22 січня, 2016. С.6.

15.Білоусова Надія, Гордієнко Тетяна Проблема соціалізації молодших школярів в педагогічній спадщині Софії Русової. Педагогіні ідеї Софії  Русової в контексті Нової української школи : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 лютого 2019. Ріпкінська гімназія імені Софії Русової. С.65-69.

16.Н.В.Білоусова, І.В.Ходосенко. Проблема морального виховання учнів молодшого шкільного віку в контексті ідей Нової української школи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) 21 листопада 2019 року. Кривий Ріг: КДПУ. С.14-18.

17.Н.В.Білоусова, Т.В. Гордієнко. Використання скетчноутінгу у вищій школі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) 21 листопада 2019 року. Кривий Ріг: КДПУ. С.14-18. С. 240-244.

18.Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Особливості формування діагностичних умінь учителів початкової школи у процесі вирішення педагогічних ситуацій. Науково методичний вісник Ніжинського обласного  педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. Випуск № 1 (17). 2020 с. 15-19.

19. Білоусова Н.В., Сиплива К. С. Особливості булінгу у шкільному віці, профілактика та протистояння булінгу.  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 квітня 2020 р., м. Бердянськ) с.123.

20. Bilousova N.V.  Taxonomy of Blum  / N.V. Bilousova, T.V. Hordienko.   Imperatives of civvil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1 International  Scientific and Practical Conference. Volume 1, December 13-14, 2018. Batumi. Georgia: Publishing House «Kalmosani», 2018. p. 220-223. https://independent.academia.edu/COMMITTEEC/Conference-Presentations,  http://nier.ge/

21.Білоусова Н.В. Упровадження елементів фізкультури на інших предметах у початковій школі. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19–20 березня 2021 р., м. Одеса).  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 108-110.

22.Білоусова Надія. Використання графічних організаторів під час викладання навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої природничої галузі». Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 22-24 с.

23.Білоусова Н. В., Долматова М. П., Насилівська І. В., Корзун О. В. Труднощі під час читання текстів з природничої та мовно-літературної освітніх галузей у початковій школі. Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp.400-404. (ISBN 978-966-8219-84-9) URL:

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyapriority-directions-of-science-and-technology-development-18-20-aprelya-2021-godakiev-ukraina-arhiv/.   

 24.Білоусова Н.В., Насилівська І.В. Дидактичні умови формування навички швидкочитання у молодших школярів .Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. С.150-155 ( ISBN 978-4-272-00922-0) https://interconf.top/  

25.Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В., Насилівська І. В., Шитік Ю. О. Вправи зі швидкочитання під час читання текстів з предмету «я досліджую світ». World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. April, 21-23 (2021). С. 244-247.URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-21-23-aprelya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/

26.Демченко Н. М., Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В. Модель підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing».  pages 38-42.

27.Надія Білоусова, Тетяна Гордієнко. Упровадження методу «Футбол 3» під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі». Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9. с. 130-135  https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-VI_new.pdf

28.Тетяна Гордієнко, Надія Білоусова. Знайомство із авторськими методиками навчання письму у процесі практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9. с. 135-140  https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-VI_new.pdf

29.Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Використання опорних конспектів під час вивчення навчальної дисципліни «Основи природознавства в початковій школі» Vzdelávanie a spoločnosť VI. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešovská univerzita v Prešove. PREŠOV, Slovak Republic 2021 p.9-14.

30.Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Педагогічні умови ефективності комплек-сної диференційованої системи корекції розвитку молодших школярів з особ-ливими освітніми потребами Vzdelávanie a spoločnosť VI. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešovská univerzita v Prešove. PREŠOV, Slovak Republic 2021 p.100-109.

 

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ

 

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

Керує магістерськими, дипломними, курсовими роботами. Має 1  аспірантку.

Готує студентів до  участі в конкурсах студентських наукових робіт :

1.Кудлай О.В., студентка 4 курсу філологічного факультету з науковою роботою з теми: «Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті» м. Дрогобич, 2019 (Освітні педагогічні науки)

2.Новікова Я.В., магістрантка І року навчання спеціальності 013 Початкова освіта з науковою роботою з теми: «Вплив інтернет-середовища на навчання молодших школярів» взяла участь  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2019

3.Насилівська І.В., магістрантка І року навчання спеціальності 013 Початкова освіта з науковою роботою з теми: «Методика швидкочитання в початковій школі» взяла участь  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2021

Підготувала разом з колегами до участі в олімпіаді зі спеціальності  013 Початкова освіта: Мешкову Анну (номінація «Майстерність у конструюванні уроку», 2016), Мусієнко Марину (2016),Новікову Яну (номінація «Педагогічна майстерність», 2017), Єфименко Аню (номінація «Працьовитість», 2018), Дешко Ольгу (номінація «Оригінальність виконання завдань», 2018; номінація «Педагогічна винахідливість», 2019), Петрик Мар’яну  (номінація «Оригінальність виконання завдань», 2019)

Підготувала до участі в олімпіаді з педагогіки: Золотіну Яну (номінація «За високий рівень культури праці», 2018), Кот Юлю (2018)

 

 

Білоусова Н.В. Диплом 2 місце в Міжнародному конкурсі творчих робіт і навчально-методичних розробокпедагогів «Педагогічний дебют» Номінація: Методична розробка заняття «Творча візуалізація лекційного заняття. Опорний конспект»

Корзун О.В. 2 місце Міжнародному конкурсі творчих робіт і навчально-методичних розробок педагогів «Педагогічний дебют», номінація: «Сімейна історія» ,

Насилівська І.В. 1 місце Міжнародному конкурсі творчих робіт і навчально-методичних розробок педагогів «Педагогічний дебют» у номінації «Дипломна робота».

Лауреати IX Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель-обдарований учень 2021» у номінаціях:

-Методична розробка уроку: Білоусова Н.В. «Творча візуалізація лекційного заняття. Опорний конспект» ,

 Студентка групи ПОск-2 Кузнєцова В.М. «Онлайн-урок з теми: «Свійські тварини. Походження свійських тварин» ,

-Організація освітнього процесу: Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. «Авдиторія НУШ своїми руками»,

Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. «Мої улюблені книжки».

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

МІЖНАРОДНІ :

1.Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м.Ніжин, 20-21 жовтня 2016р.

2.Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у сфері  педагогіки та соціальної роботи» м. Сладковічево, Словацька Республіка  10-11 березня 2017 року;

3.І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», м.Київ,  30-31 березня 2017 р.;

4.Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV каришинські читання), м.Полтава, 18-19 травня 2017 року;

5.Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого-погляд у майбутнє», 19-20 жовтня 2017 р., м. Ніжин:

6.ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»,  25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ

7.Міжнародна науково-практична конференція «формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту  в системі вищої освіти» 20 квітня 2018 р., м. Дніпро 

8. ХІХ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 15-17 травня 2018р., м. Вінниця

9. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», 22,23 травня 2018р., м.Глухів

10.XL Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире»

11.ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету)"  -19 жовтня 2018 року, м. Ніжин

12. І International  Scientific and Practical Conference «Іmperatives of civvil society development in promoting national competitiveness»,  December 13-14, 2018 Batumi. Georgia.

13. ІІ Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства»  1-3 квітня 2019 р., Катовіце, Польща

14. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»,  м. Вінниця 17-18 квітня 2019 року

15. XLIX Международной научной конференции «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» , 26-27травня, м.Переяслав-Хмельницький

16.     Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвяченоа90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) 21 листопада 2019 року. Кривий Ріг

17.     IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (22-23 квітня 2020 р., м. Бердянськ)

18. 9th International scientific and practice conferens. Osaka, Japan,20-22.05. 2020

 19.IX Международная научно-практическая конференция “Dynamics of the development of world science” 13-15 мая 2020 года Ванкувер, Канада

20.Науково-практична міжнародна конференція: «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020» «Організація наукових досліджень в сучасних умовах ‘2020», 14-15 травня 2020р. Seattle, Washington, USA

21.VІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція  «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 12-18 травня 2020, м.Запоріжжя

22.І Міжнародна інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», м.Луцьк 28-29 травня 2020

23.Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», 29-30 травня 2020, м.Київ.

24.Міжнародна конференція «Освіта після COVID-19», 30 травня 2020 від ГО «Освіторія»

25.Міжнародна науково-практична онлайн конференція  "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку." 25-26 червня 2020

26. І Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Інтеграція інноваційних педагогічних технологій в сучасний освітній процес", яка відбудеться 02 липня 2020 року. Від Академії сучасних освітян. Сертифікат.

27.Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому, культурно-мистецькому вимірі», 15-16.10.20, м.Ніжин

28. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися» м. Влоцлавек, Республіка Польща 26–27 лютого 2021 р.

29.Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті», 19–20 березня 2021 р., м. Одеса

30.VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», 22-23 квітня 2021 р.

31.The 8 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (April 18-20, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine.

32.8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan

33.8th International scientific and practical conference. World science: problems, prospects and innovations Perfect Publishing. Toronto, Canada. April, 21-23 (2021).

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ :

1.І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 20-21 квітня 2017р., м.Бердянськ;

2.Всеукраїнській науково-практичній конференції «пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін», 19 жовтня 2017 р., м. Черкаси на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

3. Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки  менеджерів»,  15 лютого 2018 року, м.Ніжин

4.Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в закладах освіти», 28 березня 2018 року на базі Ніжинської гімназії № 3.

5.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти  «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 19 жовтня 2018 року, м.Ніжин

6.Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи», 15-16 лютого 2019, смт. Ріпки

7. Участь у регіональній (не)конференції міні-EdCamp Konotop  «Інтеграція змісту освіти в контексті гуманної педагогіки», 23.02.2019, м. Конотоп

8. Участь у магістральній (не)конференції mini-EdCamp Nizhyn “Новий формат освіти: мистецтво вчити та вчитися» 18.05.19, м.Ніжин

9.У часть у магістральній (не)конференції mini-EdCamp Nizhyn “Новий формат освіти: мистецтво вчити та вчитися» 18.05.19, м.Ніжин

10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, 17 жовтня 2019 року

11.Участь у регіональній (не)конференції міні-EdCamp Konotop  «Гуманна педагогіка в новітніх освітніх технологіях», 16.11.2019, м. Конотоп

12. Інтернет-конференція «Ключові тенденції шкільної освіти 2019/2020» (платформа «На урок») 7.12.19

13.Всеукраїнська конференція Кращі гендерночутливі STEM-уроки: як викладати?», 16.12.2019, м.Київ

14. Всеукраїнська інтернет-конференція «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми, принципи» 18 .01.20

15.Всеукраїнська інтернет-конференція для вчителів «Мислення логічне, креативне, критичне», платформа «На урок», 11.04.2020

16.Антикризовий онлайн- EdCamp Ukraine 13-17 квітня 2020.

17.Всеукраїнська освітня онлайн-конференція «Електронні журнали та щоденники Atom», 17.04.20

18.Всеукраїнська інтернет-конференція «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно», платформа «На урок», 24.04.2020

19.Всеукраїнська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», 16.05.20 платформа «На урок» 

20.Всеукраїнська інтернет-конференція «НУШ 2019-2020: досвід і перспективи», 18019.06.20 платформа «На урок»

21.Всеукраїнська конференція «Інклюзивна освіта в умовах сучасної школи», «На урок», 16.07.20

22.Всеукраїнська практична онлайн конференція «Особливості сучасного освітнього середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладання НУШ», 23-24.07.20

23.Всеукраїнська практична онлайн конференція  «Впровадження нових підходів в сучасній освіті»,23-24.07.20

24.13-14.08.20 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Педагогіка майбутнього. Практичні навички»

25.21-22.08.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір»

26.28-29.08.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021»

27.4-5.09.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Інтерактивні інструменти практиків НУШ. Обмін досвідом»

28.18-19.09.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Методології роботи вчителя з сучасними дітьми. Практика навчання в НУШ» 

29.20-21.09.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Практика навчання в умовах 2020-2021. Сучасна методологія педагога. Інклюзія»

30.25-26.09.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики»

31.27-28.09.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння педагога 21 ст.»

32.26.09.20 Всеукраїнська практично-наукова конференція «EduGame. Ігри в освіті.», м.Київ, школа «Афіни»

33.10.10.20 Регіональна (не) конференція Edcamp-Чернігів «Педагогіка співпраці»

34.23.10 .20 ІІІ Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин

35.25-26.10.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Компетентнісний  підхід до навчання. Практикум для сучасного вчителя»

36.28-29.10.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «перспективи та способи впровадження  STEM-освіти в навчальну діяльність»

37.30.10.20 Всеукраїнська практична онлайн конференція «Формування особистості: виклики часу і нові контексти розвитку»

 38.Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», м.Хмельницький, 15.04.21

39.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», м.Ніжин, 13.04.21

40.22-24.12.20 Міжрегіональна онлайн-конференція «Системність та послідовність в новостворенні підручників НУШ»

41.12.01.21 Всеукраїнська онлайн-конференція «Результативна початкова освіта»

42.20.03.21 Всеукраїнська онлайн-конференція «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО»,

43.23-24.04.21 Всеукраїнська конференція «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти»,

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ФЕСТИВАЛЯХ: 

1.Участь у міській конференції «Погляд у майбутнє НУШ крізь призму ідей В.О.Сухомлинського», 25.10.18 м. Ніжин

2.Участь у семінарі «Співробітництво Україна - Китай», 2.11.18, м. Ніжин

3. Участь 6 лютого 2019 р. за ініціативи представників компанії Clarivate Analytics, виробника платформи Web of Science,  у науково-методичному семінарі «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання: Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID.

4. Участь у методичному заході Міжнародного освітньо-методичного центру Дінтернал Ед'юкейшн. «Dinternal Education Fest 2019 Фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі» , 28 лютого 2019, м. Ніжин. Отримала сертифікат.

5.Участь у методичному семінарі з теми «Антиплагіатна програма Strike Plagiarism», м. Ніжин, 10 квітня 2019.

6. Участь у зустрічі-розмові, організованою ГО «Ініціатива в дії» з теми: «Демократична освіта в Україні: виклики та можливості» 26.05.19 , м. Ніжин

7.Участь у фестивалі інновацій «Освітній хайп», 8.06.19, м.Ніжин

8.Участь у майстер-класі «Edpro education-комплексне рішення для освіти», 9.06.19, м.Ніжин

9.Участь у фестивалі інновацій «Освітній хайп», 8.07.19, м.Ніжин

10.Участь у майстер-класі «Edpro education-комплексне рішення для освіти», 9.07.19, м.Ніжин

11.Участь у тренінгу «Критичне мислення», м. Київ 16.07.19

12. Тренінг від Марини Лютинської "Інноваційні технології Microsoft в дії", 16.08.2019, Ніжин.

13.Участь у Форум "Liberal Arts: Лідерство в освіті", 5.10.2019, м. Київ

14.Участь у Першому офіційному тренінгу "Активні громадяни" від ГО "Лабораторія ініціативної молоді" від Британської ради в Ніжинському Міському Молодіжному центрі, 6.10.2019, м. Ніжин.

15.Участь у «Фестивалі STEM-освіти 2019 в рамках Інженерного тижня», 9.11.2019, м. Київ

16.Участь у  «STEAM FEST», 9.11.2019, м. Київ

17. Міжнародний науково-практичний семінар «Культура і освіта в україні та польщі» , м. Ніжин від 25-26 жовтня 2019 року

18. «Майстер-клас «Віртуальна та доповнена реальність на уроці»», на порталі eTutorium 19.12.2019 (Europe/Kiev).

19.Тренінг «Навчання через гру», 17.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation

20.Методичний семінар «Навчання через гру», 20.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation

21.Онлайн-марафон для педагогів початкової школи «Дистанційна реальність: думаємо по-новому, діємо по-іншому» від The Lego Foundation, 6-10.04.20

22.Online тренінг «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти (міжнародний досвід)», 7.05.2020

23.Фестиваль ідей «Дистанційна освіта в Україні: право на помилку», 26.06.20

24. 25- 26.11.2020 ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

25.Методичний семінар з організації проєкту «PLAY FEST» 19.11.20

26.Науково-практичний онлайн-семінар «Інноваційні практики наукової освіти» в програмі ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 26.11.2020

27.Онлайн-тренінг «Розвиток ресурсів особистості в умовах дистанційного та змішаного навчання», 27-28 березня 2021

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Міжнародне стажування з теми: «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС» (Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща) з 16 листопада 2020 року по 28 грудня 2020 року тривалістю 180 годин  (6 кредитів ЄКТС). від 28.12.2020

Дистанційні курси:

1.«Онлайн курс для вчителів початкових класів», сертифікат  60 год., 5.06.18

2. «Додатки Google в освітній діяльності» сертифікат  на 60 год. від 29.03.2019

3.«Академічна доброчесність», сертифікат 4 год., 10.11.19

4.«Бери і роби», сертифікат 20 год., 19.01.20

5.«Критичне мислення», сертифікат  на 8 год. від 16.06.19

6.«Використання відео та аудіо у навчанні; створення інфографіки, ментальних карт для навчання; розробка інтерактивних навчальних матеріалів», сертифікат на 18 год. від 19.07.19

7.«Використання планшетів, смартфонів, QR-кодів у навчанні, проведення швидкого тестування та опитування », сертифікат на 18 год. від 27.07.19

8.«Електронні підручники-актуальний тренд сучасної освіти», сертифікат на 20 год. від 18.07.19

9.«Використання онлайн-сервісів для дистанційного навчання», сертифікат на 6 год від 29.04.20

10.«STEM-школа 2020», сертифікат на 15 год.  від 31.08.20

11.«Нова фізична культура», сертифікат  на 30 год., 18.08.20

12. «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», сертифікат на 30 год. від 12.04.20

13. «Створення доповненої реальності для навчання, організація співпраці учнів онлайн, розвиток життєвих навичок за допомогою тренінгових вправ», сертифікат на 18 год. від 19.03.20

Конференції, тренінги, вебінари, практикуми:

1.«Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності», сертифікат на 1,5 год. від 14.09.18

2.Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Konotop, сертифікат  на 8 год. від 23.02.19

3.Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Nizhyn, сертифікат  на 8 год. № 7 від 18.05.19

4.«Освітнє середовищє Нової української школи», сертифікат на 1,5 год. від 4.06.19

5.Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Konotop, Сертифікат на 8 год. від 16.11.19

6.«Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу», сертифікат на 2 год. від 10.04.19

7.«EDU-SPACE: простір, що говорить», сертифікат на 4 год. від 19.04.19

8.«Використання хмарних сервісів Microsoft в освітньому процесі», сертифікат  на 16 год. від 29.08.19

9.«Використання хмарних сервісів Microsoft в навчальному процесі», сертифікат  на 8 год. від 29-30.08.19

10.«Особливості застосування  Classtime в освітній діяльності», сертифікат на 6 год. від 25.10.19

11.«Онлайн-інструменти для створення освітніх вебквестів», сертифікат на 2 год. від 16.10.20

12.«CiassDojo та інші інструменти для зворотнього зв’язку», сертифікат на 2 год. від 9.04.20

13.Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі і після» (13-17 квітня), сертифікат на 13 год. від 17.04.20

14.«Онлайн-тести від Всеосвіти-альтернативний інструмент для організації навчання», сертифікат на 2 год. від 17.04.20

15.«Організація дистанційного навчання у початковій школі. Види робіт та онлайн-сервіси», сертифікат на 2 год. від 22.04.20

16.«Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me та Classkisk», сертифікат на 2 год. від 27.04.20

17.«Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти», сертифікат на 3 год. від 7.05.20

18.«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», сертифікат на 2 год. від 14.05.20

19.«Forms and methods of formation education of junior schoolchildren in sciences of natural sciences», диплом на 6 год. від 15.05.20

20.«Dynamics of the development of world science», сертифікат на 24 год від 13-15.05.20

21.«Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», сертифікат на 13 год. від 15.05.20

22.«Perspectives of world scienсе and education», сертифікат на 24 год від 20-22.05.20

23.«Секрет ораторства для педагога. Кейси та поради», сертифікат на 2 год. від 25.05.20

24.«Використання Google Meet в освітній діяльності», сертифікат на 2 год. від 7.06.20

25.«Прикладні ігри як інструмент формування ключових компетентностей Нової української школи», сертифікат на 4 год. від 18.06.20

26.«Технологія створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, собівартість», сертифікат на 2 год. від 30.06.20

27.«Інформаційна гігієна як складова успішності сучасного педагога», сертифікат на 2 год. від 1.07.20

28.«Головні метрики сучасної науки. Scopus  та Web of Science», сертифікат на 8 год.  від 21.08.2020
29.«EDUGAME. Ігри в освіті», сертифікат на 8 год. від 26.09.20

30.«Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020)», сертифікат на 8 год. від 17.10.20

31.«Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», сертифікат на 15 год.,   листопад 2020

32.«Особливості дистанційної освіти: що, як, навіщо», сертифікат на 2.30 год.  від 19.03.20

33.«Інноваційні практики наукової освіти», сертифікат на 5 год. від 26.11.20

34.EdCamp-марафон, сертифікат на 30 год. від 6.01.21

35.«Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ», сертифікат на 2 год. від 20.01.21

36.Фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови в сучасній українській школі, сертифікат на 3 год. від 28.02.19

37.«Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної сфери: обмін досвідом», сертифікат на 3 год. від 16.02.21

38. «Діяльнісний підхід в НУШ», сертифікат від 27.10.20

39. «Елементи STEAMосвіти в НУШ», сертифікат від 25.06.20

40. «Методи інтерактивного навчання на уроках з природничо-математичних дисциплін», сертифікат від 26.06.20

41.«Компетентнісний кейс розвитку критичного мислення вчителя і учня», сертифікат від 27.10.20

42.«Профілактика емоційного вигорання вчителя», сертифікат від 30.10.20

43.«Цифрові ресурси для організації співпраці молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», сертифікат від 19.09.20

44.«Професійна мобільність педагога», сертифікат від 30.10.20

45. «Можливості сучасних технологій для реалізації нового змісту освіти», сертифікат від 29.10.20

46. «Емоційний інтелект та особистісне зростання», сертифікат від 20.07.20

47. «Нова українська школа в умовах дистанційного навчання», сертифікат від 27.07.20

48. «Storytelling в освіті. Як зацікавити дітей до навчання, розповідаючи їм історії, і як створити цікаву історію разом», сертифікат від 29.08.20

 

Завантажити сертифікати

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative