З історії кафедри

Кафедра заснована 1 вересня 1992 року як кафедра англійської філології, а в 2010 році отримала назву кафедри германської філології. У різні роки її очолювали доцент Н. М. Жилко (1992-1998), доцент А. М. Трибуханчик (2001-2005), професор С. І. Потапенко (1998-2001, 2005- 2019). На цій сторінці розміщена інформація про доцентів, які трудилися на кафедрі та їх публікації, а також про кандидатів філологічних наук, що працювали на факультеті до утворення кафедри германської (англійської) філології.

Гуревич Роман Львович

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчив Ленінградський педагогічний інститут іноземних мов (спеціальність – англійська філологія) у 1949 р. Кандидат філологічних наук (з 1970 р.), доцент ( з 1989 р.). У 1949р. був направлений до Ніжинського педагогічного інституту на посаду викладача кафедри англійської мови, де працював до 1995 р.

Відмінник народної освіти ( 1975 р.).

Основний напрямок наукових досліджень – експериментальна фонетика.

Викладав такі курси: теоретична фонетика англійської мови, практична фонетика і практика англійської мови.

Керував гуртком виразного читання факультету англійської мови і студентським театром інституту.

Інвалід Великої Вітчизняної війни: мав два тяжких поранення, контузію, які отримав у 1943 та 1944 рр. у лавах ІІ українського фронту.

Брав участь в обороні Полтави, Кременчука, Кіровограда.

Головні публікації:

 1. Гуревич Р. Л. Учебное пособие по фонетике английского языка для 1-2 курсов, 1973 г.
 2. Гуревич Р. Л. Пособие по английской интонации для 3 курса, 1975 г.
 3. Гуревич Р. Л. Фонолінгвістичні особливості паузації англійських одиниць мовлення / Р. Л. Гуревич // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземної мови. – 1979. – Вип. 6. – С. 29 – 35.
 4. Гуревич Р. Л. Грамматические механизмы и навыки устной речи /Р. Л. Гуревич, Л. С. Панова // Очерки методики устной речи на иностранных языках. – 1980.

Жилко Нонна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка (спеціальність – англійська філологія) в 1958 р. Кандидат педагогічних наук (з 1979 р.), доцент (з 1986 р.). Працювала в Ніжинській вищій школі з 1973 р. на посадах асистента (1973-1980 рр.), старшого викладача (1980-1983 рр.), доцента (з 1983 р.) кафедри англійської філології.

Основний напрямок наукових досліджень – методика викладання англійської мови, лексикологія, країнознавство. 

Головні публікації: 

 1. Жилко Н. М. Англійська мова : вправи з граматики : навч. посіб. / Н. М. Жилко, Л. С. Панова. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. (Серія «Альма-матер»).
 2. Жилко Н. М. English Lexicology. Theoretical Course / Н. М. Жилко. – Ніжин НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 159 с.
 3. Жилко Н. М. Seminars and Exercises in English Lexicology : Методичні рекомендації до семінарських занять / Н. М. Жилко. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 86 p.
 4. Жилко Н. М. Great Britain : Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» / Н. М. Жилко. – Ніжин: НДУ ім. М Гоголя, 2005. – 176 с.
 5. Жилко Н. М.  Canada : Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» / Н. М. Жилко, В. О. Коваленко. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 175 с.
 6. Жилко Н. М.  The USA : Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» / Н. М. Жилко. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя? 2003. – 250 с. 

Ігіна Зоя Олександрівна

доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського ліцею у 1996 році, факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя у 2002 році.

З 2002 по 2004 р. працювала на посаді викладача англійської мови, а з 2004 по 2007 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету при кафедрі граматики й історії англійської мови за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). З 2007 по 2009 р – викладач кафедри германської філології.   

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англійського й американського модернізму)" у 2009 році. У 2009-2010 рр. – старший викладач, а з 2010 року по 2016 р. – доцент кафедри германської філології.

Викладала такі курси: теоретична граматика англійської мови, практика усного та писемного мовлення, комунікативна лінгвістика, стратегії й тактики комунікації, спецкурс з термінології.

Наукові інтереси зосереджені у галузях структурної лінгвістики, комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, нейропсихолінгвістики, наратології, лінгвосинергетики, лінгвофілософії, міфокритичного аналізу.

Брала учать у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Вибрані публікації:

 1. Игина З. А. Языковой аспект фазовой динамики имажинэра / З. А. Игина // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – Новосибирск: СибАК. – 2013. – С. 35–45.
 2. Ihina Z. Polymorphous Narrative of Gothic Tradition in Linguistic Perspective: Comparing Fiction and Opera Libretto / Zoia Ihina //Advances in Language and Literary Studies. – Vol. 6, № 3 (2015). – P. 77 –82

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коваленко Володимир Опанасович

кандидат педагогічних наук, доцент 

Закінчив Запорізький педагогічний інститут у 1966 р. Кандидат педагогічних наук (з 2000 р.), доцент (з 2004 р.). Працював у Ніжинській вищій школі з 1987 р. на посадах старшого викладача (з 1987 р.), доцента кафедри англійської філології (з 2001 р.).

Основні напрямки досліджень – коментабельність англійських дієслів, педагогічні ідеї Дж. Дьюї та їх вплив на українську педагогіку, країнознавство англомовних країн, проблеми професійно-педагогічного становлення вчителя.

Головні публікації: 

 1. Коваленко В. О. Допрофесійна підготовка в педуніверситеті / В. О. Коваленко // Рідна школа. – 2000. – №9. – С. 69 – 70.
 2. Коваленко В. О. Стильова диференціація функціонування коментабельних дієслів англійської мови / В. О. Коваленко // Наукові записки Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2003.
 3. Коваленко В. О. Оцінка педагогічний ідей Дж. Дьюї українськими педагогами 20-х років / В. О. Коваленко // Наукові записки Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2003. – №3. – С. 111 – 119.
 4. Коваленко В. О. Canada : Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» / Н. М. Жилко, В. О. Коваленко. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 175 с.
 5. Коваленко В. О. Australia : Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» / Н. М. Жилко, В. О. Коваленко. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2006. – 143 с.

Трибуханчик Анатолій Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчив факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов у 1975 році. Працював учителем англійської мови Баштанської середньої школи Миколаївської області у 1975-1977 р. У Ніжинській вищій школі працює з 1980 року на посаді лаборанта, а з 1981 року – викладача англійської мови.

У 1986-1989 роках навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток фразеосемантичного поля Багатство-бідність людини». З 1991 року й по цей час – доцент кафедри германської філології.

Викладає такі курси: стилістика англійської мови, зіставне мовознавство, функціональна лінгвістика, практика усного та писемного мовлення, фразеологія.

Основні напрями наукових досліджень – лінгвоконцептологія, стилістика, фразеологія.

Має понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Брав участь у наукових конференціях, нагороджений званням Відмінник народної освіти.    

Головні публікації: 

 1. Англійська без помилок : навч. посіб. для студентів освітньо-ква­лі­фі­каційних рівнів "спеціаліст" і "магістр" факультетів іноземних мов / А. М. Трибуханчик. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 227 с.
 2. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування: навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту іноз. Мов. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2012. – 130 с.
 3. Фразові дієслова в англійській мові. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 89 с. (у співавторстві).
 4. Інтерпретація художнього тексту: Метод. рекомендації до семінарськ. і практ. занять для студентів ф-ту іноземних мов. – Ніжин: НДПІ, 1992. – 32 с.
 5. Особливості функціонування евфонічної фразеології в англомовній художній прозі початку XXI ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – Кн. 4. – Ніжин, 2013.
 6. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. - Ніжин, 2005. – С.48-50.
 7. Вплив суспільної свідомості на розвиток фразеосемантичного поля // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кн. 2. – Ніжин, 2009. – С .70-73.
 8. Трибуханчик А.М. Основи перекладу англійської фразеології: навч. посіб. для студентів факультету іноземних мов / А.М. Трибуханчик. – Ніжин : НДУ ім.. Миколи Гоголя, 2017. – 59 с.
 9. У співпраці: Shkurat T.A. Contextual functioning of phraseological units (a case of political speeches by Margaret Thatcher and John Major) / T.A. Shkurat, A.M. Trubykhanchyk // Література та культура Полісся. – Вип. 86, Серія «Філологічні науки». – № 8 / відп. ред. та упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 243–248 . 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Харитонов Іван Кирилович

кандидат філологічних наук, доцент 

Закінчив факультет іноземних мов Київського державного (зараз – національного) університету ім. Т. Г. Шевченко у 1964 р. і був направлений на роботу в Путивльське педагогічне училище, де протягом двох років викладав англійську і французьку мови.

У 1968 році закінчив Вищі дворічні курси іноземних мов при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (зараз – Київський національний лінгвістичний університет) і був направлений на роботу викладачем факультету англійської мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. У 1974 році вступив в аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію з синтаксису англійської мови.

Працював доцентом кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Спеціалізація – граматика.

Є автором декількох посібників з граматики англійської мови, перекладу та стилістики. Переклав більше 120 віршованих творів європейських і американських авторів – з англійської, німецької, французької, української, російської, польської і болгарської мов. Ветеран праці, відмінник освіти України.

Основний напрямок наукових досліджень – категоріальна семантика, граматика англійської мови, переклад.

Головні публікації: 

 1. Харитонов І. К. Порівняльно-паралельні переклади поезій: Міжфакультетський навчальний посібник до курсів стилістики та перекладу / І. К. Харитонов. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 415 с.
 2. Харитонов І. Зіставні переклади поезії: навчальний посібник до курсів стилістики та перекладу / І. Харитонов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 416 с.
 3. Харитонов І. Перклади і переспіви поезій. Мазепа (переклад поеми Дж. Г. Байрона) / Іван Харитонов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 247 с.
 4. Харитонов І. К. Інтенсивно-допустові конструкції сучасної англійської мови та їх актуальне членування / І. К. Харитонов // Іноземна філологія. – 1989. – Вип. 96. – С. 44 – 50.
 5. Харитонов І. К. Теоретична граматику сучасної англійської мови: Конспект лекцій для студентів IV курсу факультету іноземних мов / І. К. Харитонов . – К., 1992. – 112 с.
 6. Харитонов І. К. Сучасний англійський синтаксис (теорія і практика) / С. І.  Потапенко, І. К. Харитонов. – Ніжин, 2000. – 102с.
 7. Харитонов І. К. Полісемія протиставних сполучників while whereas у сучасній англійській мові / І. К. Харитонов // «Наукові записки»  Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2001. – С. 89 – 93.

Шахрай Олеся Борисівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила романо-германське відділення філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1949 р. Кандидат філологічних наук (з 1964 р.), доцент (з 1970 р.).

Працювала в Ніжинській вищій школі з 1951 по 1985 рр. на посадах викладача (1951-1952 рр.), старшого викладача (1952-1968 рр.), доцента (1968-1985 рр.).

У 1964 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Греческий элемент в лексике английского языка».

В березні 1960 р. була нагороджена грамотою Міністерства освіти УРСР за відмінну роботу.

Основний напрямок наукових досліджень – лексикологія і історія англійської мови.

Головні публікації:

 1. Шахрай О. Б. Короткий історичний довідник з фонетики і морфології англійської мови / О. Б. Шахрай. – К. : Рад.школа, 1971. – 181 с.
 2. Шахрай О. Б. О значении и употреблении неопределённых неличных форм глагола в современном английском языке / О. Б. Шахрай // Иностранные языки в высшей школе. – М., 1974. – Вып. 9. – С. 125 – 132.
 3. Шахрай О. Б. До питання про вираження часового співвідношення дій в сучасній англійській мові / О. Б. Шахрай // Іноземна філологія. - №34. – С. 15 – 20.
 4. Шахрай О. Б. Джерела та принципи акцентуації слів грецького походження в англійській мові / О. Б. Шахрай // Мовознавство. – 1976. – № 1. – С. 73 – 83.
 5. Шахрай О. Б. Історичний коментар до читання і правопису сучасної англійської мови. / О. Б. Шахрай. – К.: Вища школа, 1976. – 168 с.
 6. Шахрай О. Б. Про необхідність уточнення деяких формулювань у «Граматиці англійської мови» Є. П. Шубіна і В. В. Сителя / О. Б. Шахрай // Методика викладання іноземних мов. – К., 1976. – Вип. 6. – С. 170 – 173.
 7. Шахрай О. Б. Типи акцентуацій слів грецького походження в сучасній англійській мові / О. Б. Шахрай // Іноземна філологія. – 1978. - №52. – С. 35 – 40.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative