Go to English

Наукові праці

Упродовж кількох років (1992-97) на кафедрі географії функціонувала науково-дослідна лабораторія еколого-географічних досліджень (зав. лаб. доц. Якушик І.Д.). У 1992-1994 та 1994-1996 рр. на замовлення Міністерства освіти України на базі цієї лабораторії виконувалися держбюджетні науково-дослідні теми “Еколого-економічне районування України”, “Природокористування в народногосподарському комплексі України” (керівник – доц. Якушик І.Д.). Упродовж 2007-2009 рр. на кафедрі виконується держбюджетна наукова тема ”Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації” (відповідальний виконавець – доц. Барановський М.О.).

Основна тематика географічних досліджень сьогодення здійснюється в межах комплексної наукової теми кафедри “Соціально-економічні та екологічні проблеми Чернігівської області”, у складі якої виділяється три наукові напрямки: а) рекреаційно-краєзнавчі дослідження; б) соціально-економічні дослідження; в) екологічні дослідження. Найвагомішим науковим результатом кафедральної теми стала колективна монографія “Чернігівщина: природа, населення, господарство” (автори Барановська О.В., Барановський М.О., Смаль В.В., Смаль І.В.), яка побачила світ 2000 р. Розпочато роботи зі створення при кафедрі географії ресурсно-інформаційного центру та наукової лабораторії з туристично-краєзнавчих досліджень.

При кафедрі географії діє Ніжинський відділ Українського географічного товариства, який нараховує 15 членів.

За роки свого існування кафедра підготувала близько 1500 кваліфікованих спеціалістів – учителів географії. Показником якості підготовки фахівців на кафедрі є перемога студентів географічного відділення Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на всеукраїнських студентських олімпіадах у 1996 р. (Київ) та 1999 р. (Луцьк).

Чимало випускників-географів продовжують навчання в аспірантурі різних наукових та навчальних закладів м. Києва, а 10 із них успішно захистили кандидатські дисертації.

Кафедра географії підтримує тісні, плідні зв’язки з інститутом географії НАН України, кафедрами географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрами природничо-географічного факультету Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, Вінницького та Мелітопольського педагогічних університетів, Міжнародного інституту туризму, Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом, Організацією Американської ради з міжнародної освіти тощо.

Держбюджетна тема

Зараз на кафедрі географії виконується держбюджетна наукова тема “Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації”. Термін виконання – 2007-2009 рр. Виконавцями теми є шість осіб, серед яких один докт. економ. наук. проф., два канд. економ. наук, доценти, три канд. географ. наук., доценти, які представляють Раду по вивченню продуктивних сил України НАН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Чернігівський державний інститут регіональної економіки та управління.

Головною метою даної теми є встановлення механізмів формування та особливостей розвитку депресивних аграрних територій, обґрунтування концепції збалансованого розвитку проблемних регіонів, розробка регіональних програм санації депресивних аграрних територій Полісся.

Збірник: Географія. Економіка. Екологія. Туризм

Випуск 3/2009 Читати (pdf)>>>

Випуск 5/2011 Читати (pdf)>>>

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Редколегія запрошує до співпраці науковців, управлінців та практиків, які займаються проблемами регіонального розвитку.

Просимо надсилати оригінальні статті, проекти, програми в електронному (на дискетах, компакт-дисках, електронною поштою) і роздрукованому вигляді в одному екземплярі за адресою: Редакція збірника наукових праць
"Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії"
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
кафедра географії.
Кропив’янського, 2
Ніжин, Чернігівська область
16602


Додаткову інформацію і матеріали попередніх випусків можна знайти в Інтернет-мережі за адресою:

Стаття має відповідати кільком формальним вимогам:
Мова. До друку приймаються статті, написані українською мовою. В окремих випадках редакційна рада приймає рішення про друк статті російською, білоруською, польською чи англійською мовами.

Анотація. За обсягом текст не повинен перевищувати 50 слів. Анотація має містити інформацію про тематику і головні положення статті. Анотацію разом із назвою статті, іменем і прізвищем автора слід перекласти англійською мовою.

Текст статті. Загальний обсяг має бути у межах 10 000-40 000 знаків; цитати і посилання на інших авторів повинні означатися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, [4] або [4, с. 150], де перша цифра – номер, під яким джерело знаходиться у переліку бібліографічних посилань чи приміток, друга – номер сторінки, на якій знаходиться цитата. Повний перелік посилань оформляється згідно бібліографічних вимог у кінці статті на окремій сторінці під рубрикою "Література", "Бібліографія", "Примітки" (у тому разі, коли частина інформації виноситься за межі головного тексту і подається в примітках) або "Використані джерела" (у тому разі, коли крім друкованих джерел використані й електронні носії інформації та ресурси інтернет-мережі. Текст може включати таблиці, карти, рисунки й інші графічні елементи, виконані у чорно-білих або сірих тонах.

Текст статті структурується згідно вимог ВАК України.
Разом із статтею автор (автори) надсилає резюме, що містить повідомлення про його місце роботи, науковий ступінь і звання, контактну інформацію.

Технічні вимоги. Комп’ютерний набір слід проводити у редакторі Miсrosoft Word у форматі А5 (14,8 Х 21 см), розміри всіх полів – 1,5 см. Текст набирається шрифтом гарнітури Arial, розмір – 10, міжрядковий інтервал – одинарний. Назва статті набирається великими літерами та розміщується у центрі сторінки. Вище заголовка на 1 інтервал зліва – УДК, під ним – ім’я та прізвище автора (авторів). Нижче заголовка на 1 інтервал – анотація.

Стаття надсилається без рецензії. Редакція проводить незалежне рецензування на умовах анонімності.

Відповідальність за достовірність наведених у статтях фактів, цитат, розрахунків і висновків покладається на автора/авторів.

Надіслані матеріали не повертаються.

Редакція залишає за собою право редагувати статті чи відхиляти їх, якщо вони не відповідають формальним вимогам або отримали негативну рецензію.

Основні наукові праці викладачів кафедри географії (монографії та статті у фахових виданнях)

 Монографії 

 1. Чернігівщина: природа, населення, господарство: монографія / Барановська О.В., Барановський М.О., Смаль І.В., Смаль В.В. - Ніжин: Наука Сервіс, 2000. – 179 с.
 2. Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України / М.О. Барановський. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. – 396 с.
 3. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвиту та санації: монографія /за ред. М.О. Барановського та В.І. Куценко. – Ніжин: видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – 315 с.
 4. Смаль В.В. Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-географічного дослідження: монографія / В.В. Смаль. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 370 с.
 5. Барановський М.О. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. –  Одеса: Астропринт, 2011. – С. 196-209.
 6. Смаль В.В. Глобальні виклики сучасності. Суспільно-географічний вимір: монографія /  Яценко Б.П., Кіптенко В.К., Гапченко О.І. та ін. – Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2012. – С.109-126. 
 7. Барановський М.О. Поляризация пространственного развития Украины: глубина, причины, следствия, пути преодоления / под ред. Эльжбеты Милош] // Национальная и региональная экономика: текущие научный проблемы Восточной Европы: монография. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – р. 48-61.

 

Статті у фахових виданнях 

2012 р.

 1. Барановський М.О. Соціально-економічні та природні передумови розвитку сільського зеленого туризму в Українському Поліссі / М.О. Барановський, О.В. Барановська //  Вісник Львівського університету. – Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.2. – С. 10–20.
 2. Барановський М.О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози / М.О. Барановський // Географія та основи економіки у сучасній школі. – 2012. - №5. – С.42-47.
 3. Барановський М.О.  Просторові аспекти трансформації сільських територій України / М.О. Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб. наук. праць] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – С. 17-25.
 4.  Барановський М. О. Регіональні аспекти бідності населення України / М.О. Барановський //  Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі України. Серія: Географічні науки”. – 2012. - № 9 (234). – С. 70-76.
 5. Барановський М.О., Н.А. Чинники, що визначають регіональні особливості бідності населення України / М.О. Барановський,  Н.А. Андрущенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Географія. – 2012. – №1 (Вип.31) . – С. 86-91.
 6. Барановський М.О.  Територіальні трансформації в аграрному секторі Столичного району / М.О. Барановський, А.В. Марущинець //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Географія. – 2012. – №1 (Вип. 31). – С. 91-97.
 7. Барановський М.О. Сучасна географія світового господарства / М.О. Барановський //  Часопис соціально-економічної географі. – Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип.12 (1). – С. 191-192.
 8. Барановський М.О. Механізми стимулювання розвитку сільських територій: європейський досвід та українські реалії / М.О. Барановський // Часопис соціально-економічної географі. – Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип.12 (1). – С. 43-47.
 9. Барановська О.В. Географічне дослідження ойконімів Сумської області / О.В. Барановська, О.В. Рябоконь //  Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С. 178 – 186.
 10. Філоненко Ю.М. Походження назв міст Чернігівської області / Ю.М. Філоненко, О.Ю. Філоненко // Економічна та соціальна географія. Випуск 2 (63). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 40-47.
 11. Барановський М.О.  Трансформаційні процеси у сільськогосподарському виробництві Чернігівської області / М.О. Барановський // Економічна та соціальна географія. - Наук. збірник / Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.- 2012.- Вип. 2 (65). – С. 89-97.
 12. Барановський М.О.  Особливості трансформаційних процесів у розвитку сільських територій України / М.О. Барановський // Україна: географія цілей та можливостей / Збірн. наук. праць. Київ: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Т.2. – С. 13-16.
 13. Барановський М.О. Механізми активізації розвитку депресивних територій: інституційні аспекти / М.О. Барановський //  Часопис соціально-економічної географі. – Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип.13 (2). – С. 26-30.
 14. Барановська О.В. Вплив соціально-історичних подій на формування ойконімів Сумської області / О.В. Барановська, О.В. Рябоконь // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип.23. – С. 281-289.
 15. Смаль В.В. Шляхи оптимізації постіндустріального розвитку України / В.В. Смаль // Україна : географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Т. ІІ. – С.252-254.
 16. Смаль В.В.  До вивчення економіки знань: формування системи показників / В.В. Смаль // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіонал. зб. наук. пр. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 21–26.
 17. Смаль В.В.  Розвиток економіки знань в Україні та Євросоюзі: порівняльний аналіз / В.В. Смаль // Географія та туризм : наук. зб. – 2012. – № 22. – С. 203-211.
 18. Смаль В.В. Україна в європейській економіці знань / В.В. Смаль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність. – 2012. – Вип.) 28. – С. 71-82.
 19. Смаль В.В. Оцінка бренду країн: методологічні підходи до укладання головних світових рейтингів / В.В. Смаль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність. – 2012. – Вип. 29. – С. 18-28.
 20. Філоненко Ю.М.. Походження назв селищ міського типу Чернігівської області / Ю.М. Філоненко, О.Ю. Філоненко // Економічна та соціальна географія. Випуск 1 (64). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 68-77.
 21. Філоненко Ю.М. Особливості поширення гляціальної та флювіогляціальної морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Ю.М. Філоненко, О.Ю. Філоненко // Україна : географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Т. І. – 358 с. С. 338-340.
 22. Філоненко Ю.М. Особливості біогенної морфоскульптури в межах басейну річки Остер / Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 4 (68). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 74-84.

 

2013 р. 

 1. Смаль В.В.  Західні географи про вищу географічну освіту: досвід для України / В.В. Смаль // Український географічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 67–72.
 2. Смаль В.В. Рівень терціаризації економіки країн та регіонів Євросоюзу / В.В. Смаль //  Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 14 (1). – С. 33-38.
 3. Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем / В.В. Смаль //  Географія та туризм : наук. зб. – 2013. – №24. – С. 86-93.
 4. Остапчук В.В. Синоптико-статистический метод прогноза температуры воздуха внутри месяца на территории Украины в теплый период года /В.В. Остапчук, В.Ф. Мартазинова // Труди УкрНИГМИ. – Вып. 253. –  2013. – 27-36 с.
 5. Бездухов О.А. Вплив сільськогосподарського  землекористування    Чернігівської області на розвиток кризових еколого-геоморфологічних ситуацій / О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : Науковий збірник. Випуск 72. – К.: Обрії, 2013. – С.7 -81.
 6. Барановський М.О.  Сільські периферійні території України: особливості делімітації, сучасний стан, перспективи розвитку / М.О. Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій: [зб. наук. праць] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6 (104). – С. 102-111.
 7. Барановський М.О.  Регіональні особливості розвитку харчової промисловості України / М.О. Барановський // Економіка харчової промисловості. – №4 (20). – 2013. – С.26-31.
 8. Барановський М.О.  Сучасні тенденції соціально-економічної трансформації сільських територій України / М.О. Барановський // Вісник Львівського університету. – Серія Географія. – Вип. 46. – 2013. – С. 13-20.
 9. Смаль В.В. Вища географічна освіта в США: історія та сучасність / В.В. Смаль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність. – 2013.– Вип. 30. – С. 217–224.
 10. Смаль В.В. Глобалізація як фактор деіндустріалізації розвинутих країн / В.В. Смаль // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – Вип. 15 (2). – С. 17-20.
 11. Філоненко Ю.М.  Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини / Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 1 (61). – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 25-28.
 12. Харченко О.М.  Забруднення ґрунтового покриву Прилуцького нафтопромислового району / О.М. Харченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. - Випуск 1 (69). – С. 96 – 103.
 13. Харченко О.М.  Аналіз рельєфу з еколого-геоморфологічною метою (на прикладі Прилуцького нафто-промислового району) / О.М. Харченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. - Випуск 4 (72). – С. 82 – 88.

 

2014 р. 

 1. Барановський М.О. Особливості перебігу демографічних процесів у сільських депресивних районах України / М.О. Барановський // Економічна географія. - Наук. збірник / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2014. – Вип. 1(69). –С. 69-77.
 2. Барановський М.О. Чинники просторової диференціації злочинності в Україні / М.О. Барановський //  Часопис соціально-економічної географі. – Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип.17 (2). – С. 32-36.
 3. Барановський М.О. Екологічні та медико-демографічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: динаміка, просторові відмінності, сучасні тенденції (на прикладі регіонів Українського Полісся) / М.О. Барановський, О.В. Барановська //  Геополитика и геоэкодинамика регионов. – Научн. журнал. – 2014. – Т. 10. – Вып.2. – С. 305-310.
 4. Барановський М.О. Особливості динаміки мережі освітніх закладів депресивного регіону (на прикладі Чернігівської області) / М.О. Барановський, О.В. Рябоконь // Геополитика и геоэкодинамика регионов. – Научн. журнал. – 2014. – Т. 10. – Вып.2. – С. 311-315.
 5. Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. -К.: Альфа-ПІК, 2014.- Вип.28.- С. 262-268.
 6. Філоненко І.М. Підготовка майбутніх учителів географії до туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку в літній період / І.М. Філоненко, О.С. Філоненко // Педагогічний пошук: наук. зб. – 2014. - № 3. – С.13-16.
 7. Смаль В.В.  Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму / В.В. Смаль // Географія та туризм : наук. зб. – 2014. – № 28. – С. 12–19.
 8. Філоненко І.М. Рекреаційне використання р. Десна в межах Чернігівської області України / І.М. Філоненко // Геополитика та экогеодинамика регионов : наук. зб. Сімферополь – 2014. – Том 10. Випуск 2. – С. 802-805.
 9. Філоненко Ю.М. Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини / Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 1 (73). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2014. – С. 94-98.
 10. Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 3 (75). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2014. – С. 82-89.
 11. Харченко О.М. Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин / О.М. Харченко //  Фізична географія та геоморфологія. – 2014. - Випуск 2 (74). – С. 86 – 93.
 12. Барановська О.В. Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О.В. Барановська, І.В. Мирон, О.М. Харченко, Т.М. Шовкун // Вісник Львівського університету. – Серія географічна. – 2014. - Випуск 48. – С. 201- 208.
 13. Харченко О.М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) / О.М. Харченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. - Випуск 3 (75). – С. 82-89.
 14. Шовкун Т.М.  Стан навколишнього середовища і його вплив на демографічні процеси та здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) / Т.М. Шовкун // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т.10. – Вып.2. – С.838-841.
 15. Бездухов О.А. Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території / О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 3 (75). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2014. – С. 22-28.
 16. Мирон И.В.  Агрохимические характеристики почв как основа  экологически безопасного природопользования (на примере Черниговской области) / И.В. Мирон, В.Н. Гавий // Telavis saxelmwifo universiteti. Samecniero Sromebis krebuli. Сборник научных трудов. – Telavi – 2014. – Т. 1 (27) – С. 86-89.
 17. Смаль В.В. Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку / В.В. Смаль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – 2014. Вип. 1. – С. 20-36.
 18. Філоненко Ю.М.  Особливості фіто генного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Ваильчук //  Фізична географія та геоморфологія. Випуск 4 (76). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2014. – С. 73-81.
 19. Філоненко Ю.М. Найбільш поширені форми зоогенного рельєфу території басейну річки Уборть / Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 1 (62). – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 28-31.

 

2015 р. 

 1. Барановський М.О.  До питання про нову схему сільськогосподарського районування України / М.О. Барановський // Часопис соціально-економічної географії. – Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18(1). – С.44-49.
 2. Барановський М.О.  Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області) / М.О. Барановський // Економічна та соціальна географія. – Збірн. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 73. – С. 27-32.
 3. Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв’язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні / М.О. Барановський // Вісник Херсонського державного університету. – Серія: географічні науки. – 2015. – Вип. 2. – С. 28-36.
 4. Смаль В.В. Україна у світовому інвестиційному просторі / В.В. Смаль // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 50-55.
 5. Смаль В.В. Сучасні світові тенденції міжнародного руху капіталу / В.В. Смаль //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність. – 2015. – Вип. 32. – С. 54-62.
 6. Філоненко Ю.М.  Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу / Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 1 (77). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2015. – С. 33-38.
 7. Бездухов О.А.  Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності  в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія. Науковий збірник. Випуск 3 (79). – К.: МСП-680, 2015. – С. 2115 - 120.
 8. Бездухов А.А. Анализ взаимосвязей природопользования и рельефа в эколого-геоморфологических исследованиях / А.А. Бездухов // Телавский Государственный  Университет. Сборник научных трудов. Выпуск 1 (28).  – Тбилиси – 2015. – С. 57 – 61.
 9. Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 1 (77). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2015. – С. 85-89.
 10. Мирон І. В.  До питання ефективності функціонування  природно-заповідного фонду Чернігівської області / І.В. Мирон // Фізична географія та геоморфологія. Випуск 3 (79). – К.: ДП «Прінт-Сервіс», 2015. – С.120-124.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative