Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

Стратегія роботи та перспективи розвитку

 

Стратегія роботи та перспективи розвитку кафедри визначаються схваленою викладачами концепцією розвитку кафедри. 
Концепція розвитку кафедри дошкільної освіти.

Мета діяльності кафедри: професійна підготовка конкурентноспроможних  фахівців закладів дошкільної освіти.

Завдання:

1) поглиблення мотивації студентів спеціальності «Дощкільне виховання; практична психологія» на оволодіння обраною професією;

2) виховання професійно вмотивованих потреб студентів в оволодінні новими знаннями, уміннями, цілісності у їх використанні;

3) здійснення глибокої базової підготовки студентів з обраної спеціальності в рамках  загальнорозвиваючої моделі вищої освіти, що передбачає передачу найкращих культурних, наукових і освітніх традицій, підготовку молоді до суспільної і професійної діяльності;

4)стимулювання і вдосконалення знань і вмінь студентів у сфері сучасної інформатики (акумуляція інформації з різних джерел, її систематизація, аналіз, збереження і використання);

5) виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички шляхом цілеспрямованої роботи над собою;

6) формування науково-педагогічних умінь і навичок майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

В основу концепції розбудови кафедри  покладено 3 стратегії:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-еврістична, що виявляється у постійному творчому пошуці шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців дошкільних навчальних закладів;

3) взаємодії і співробітництва,  Реалізується на місцевому, університетському рівні: між кафедрою дошкільної освіти та іншими підрозділами університету; між кафедрою та дошкільними навчальними закладами міста; між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними та ін. установами та організаціями.

Принципи роботи.

1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами:   законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Концепцією розвитку педагогічної освіти, Державною програмою розвитку вищої освіти на 2005-2007 рр., Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Він передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг (усі типи дошкільних навчальних закладів, що визначені законом України «Про дошкільну освіту»);  2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);

3) комплексності, що передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів;

5) рефлексії. На раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв’язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;

6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються  на засіданнях кафедри, радах факультету та університету.

Концептуальні ідеї, що покладені в основу діяльності кафедри.

- концептуальні ідеї основних нормативних документів про освіту, вищу освіту, вищу педагогічну освіту, про дошкільну освіту;

- ідеї особистісно-орієнтованої моделі професійної підготовки педагога, що забезпечує формування творчого потенціалу, ініціативи та самоорганізації майбутнього фахівця;

-  ідеї педагогіки співробітництва;

-  ідеї педагогізації навчально-виховного процесу у ВУЗі.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Удосконалення професійної підготовки фахівців дошкільного навчального закладу» через:

1)  залучення викладачів кафедри до щорічних звітних університетських науково-практичних конференцій, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;

2) опублікування у фахових періодичних виданнях статей викладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;

3) організацію у 2006-2007 н.р. на базі кафедри Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Професіоналізм педагогічних кадрів дошкільної освіти: сучасні підходи, концепції, досвід»;

4) підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри через навчання в аспірантурі і докторантурі;

5)розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїздні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами (Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України в особі доктора психологічних наук, професора Кононко О.Л.) та педагогічними навчальними закладами (кафедра дошкільного виховання Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова в особах доц.Машовець М.А., проф.Бєлєнької Г.В.; кафедра дошкільної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в особі Крутій К.Л.).

На базі кафедри працює студентський науковий гурток з проблем дошкільної освіти, члени якого є активними учасниками та призерами щорічних всеукраїнських олімпіад.

У 2007 році відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності «Дошкільне виховання; Практична психологія». З 18 студентів-випускників 1 студентка отримала диплом з відзнакою, 1 студентка занесена до Книги пошани університету.

З метою поліпшення якості навчальної, організаційно-методичної, виховної роботи в межах діяльності кафедри в найближчий час планується:

  • Започаткувати діяльність студентської дослідницької лабораторії по вивченню і презентації передового педагогічного досвіду дошкільних навчальних закладів м.Ніжина. У Ніжині дошкільні навчальні заклади – найкращі у Чернігівській області.

 Така робота можлива за участю та під керівництвом викладачів кафедри. Вона може передбачати декілька рівнів:

1) рівень: обов’язковий для усіх студентів, які проходять педагогічну практику у дошкільних навчальних закладах. Включити до завдань практик ІІІ, ІV і V років навчання вивчення передового педагогічного досвіду бази, де проходять практику. Кожен садочок має свою спеціалізацію. Так, № 17 – спеціалізується на театралізованій діяльності; № 21 – спеціалізується на вихованні життєвої компетентності дитини; № 15 – займається валеологічною освітою дітей дошкільного віку; № 13 – реалізація гуманно – особистісного підходу на основі педагогічної спадщини С.Русової.

2) рівень вивчення досвіду передбачає його аналіз, узагальнення. Може здійснюватися у межах виконання студентами дипломних та кваліфікаційних робіт під керівництвом наукових керівників. Здійснюється студентами, що виконують дипломні і кваліфікаційні роботи.

3) рівень – це рівень поширення передового досвіду дошкільних навчальних закладів через власні та спільні з науковими керівниками публікації в педагогічних періодичних виданнях, виступи на студенських та викладацьких наукових конференціях.

  • Ліцензування нових спеціальностей та спеціалізацій на денній і заочній формах навчання.
  • Обладнання та відкриття майстерень з фахових методик дошкільної освіти.  На базі створених майстерень започаткувати досвід художніх студентських студій, де майбутні фахівці за бажанням змогли б вдосконалювати набуті уміння та навички (ліплення, малювуання, аплікації тощо).
  • Обладнання «ігрового майданчику» - своєрідного навчального майданчику під відкритим небом, де студенти могли б відпрацьовувати методику різних видів роботи з дітьми під час прогулянок.
  • Вдосконалення навчальних програм, програм практик, навчально-методичних комплексів; розробка текстів лекцій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative