Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Історико-юридичний факультет

З 01.09.2022 р. факультет функціонує у складі новоствореного факультету філології, історії та політико-юридичних наук.

Історична освіта і наука у Ніжинській вищій школі має глибокі і славетні традиції.

Із самого початку своєї багатої історії – а йдеться про один з трьох перших вузів України (після Львівського та Харківського університетів)  Ніжинська вища школа (спочатку в якості гімназії вищих наук) малакласичне гуманітарне спрямування з поглибленим вивченням історичних дисциплін. Протягом тривалого часу - з 1875  по   1920 рр. вона діяла як історико-філологічний інститут. У 1882 р. в інституті було відкрите історичне відділення, на якому діяло історико-філологічне товариство, а з 1900 р. – археологічна комісія.

За радянської доби Ніжинський університет зазнав ряд реорганізацій, які, однак, не перервали традиції підготовки педагогів-істориків. У 1921 р. в Ніжинському інституті народної освіти було відкрито факультет соціального виховання, який готував учителів історії та суспільствознавства. В Інституті працювали талановиті вчені В.Ляскоронський, О.Покровський, М.Петровський, К.Штеппа, Г.Максимович та ін. У 1924 р. було відкрито Науково-дослідну кафедру історії культури і мови, до складу якої входили секції української і російської історії та античної культури.  У 1934 р. в Педагогічному інституті було відкрито історичний факультет. У 1950 р. факультет було приєднано до філологічного факультету як історичне відділення, а у 1956 р. переведено до Полтавського педагогічного інституту.  Відновлено факультет у Ніжині лише у 1968 р., а у  1973 р. його знов переведено до Чернігівського педагогічного інституту.

Лише в 1990 р. було прийнято рішення про відновлення історичної освіти у Ніжинському педінституті ім. М. Гоголя – спочатку у вигляді спеціалізації, а у 1992 р.- і спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” на історико-філологічному факультеті.

Історико-правознавчий (нині історико-юридичний) факультет як окремий структурний підрозділ університету почав свою діяльність у 1998 році. На той час він об’єднував дві кафедри – кафедру історії України та правознавства та кафедру всесвітньої історії.
У теперішній час у структурі факультету чотири кафедри – кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін,кафедра філософії та соціології. Викладачі цих кафедр забезпечують викладання дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки на всіх факультетах університету, а також фахових дисциплін на історико-юридичному факультеті. Навчальний процес на історико-юридичному факультеті забезпечує досвідчений професорсько-викладацький колектив. Серед наших викладачів -   9 докторів наук, у тому числі відомі у світі історики-науковці В.М. Ричка, В.І. Марочко, Л.В.Таран, В.І.Яровий, В.А. Рубель та 12 кандидатів наук. Серед викладачів факультету є відмінники освіти України доценти Є.М. Страшко, О.В.Ростовська, О.Ю.Москаленко, О.Г.Самойленко. Професор О.Д.Бойко нагороджений медаллю АПН України К.Д.Ушинського,  доцент  Л.М. Мицик – меддаллю МОН України.“Петро Могила”.
На факультеті працює ректор університету, завідувач кафедри історії України професор, доктор політичних наук  О.Д. Бойко, який є автором цілого ряду відомих наукових монографій з новітньої історії України. Неймовірною популярністю серед викладачів, студентів, абітурієнтів користується його підручник “Історія України”, який після першого видання 1999 року неодноразово перевидавався.
Для підвищення кваліфікації  штатні викладачі випускаючих кафедр широко використовують ресурси провідних навчальних закладів і наукових установ України (НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут історії НАН України тощо) та країн СНД (Московський державний університет, Мінський державний університет та ін.). Історико - юридичний факультет має широкі міжнародні зв’язки з університетами Росії, Білорусі, Польщі, Канади, США.  Так у практику факультету входять закордонні стажування в рамках міжнародних наукових та науково-педагогічних проектів. У 1999 р. декан факультету, доцент кафедри всесвітньої історії Л.М.Мицик проходила стажування в університеті Квінз (Канада), в 2000 р. – у Центрально-Європейському університеті (Угорщина), у 2002-2003 рр. – в університеті штату Айова та Американській Федерації Викладачів, Вашингтон (США), у 2008 р. – в університеті штату Небраска-Лінкольн (США). У 2008 р. доценти кафедри всесвітньої історії О.Г.Самойленко та Ю.М.Давиденко пройшли наукове стажування у Варшавському університеті (Польща).
Фахові кафедри постійно співпрацюють з бібліотекою університету з питань поповнення і оновлення бібліотечних фондів. За останні  роки викладачами кафедр університету  видано значний комплекс навчальних посібників для студентів, що сприяє покращенню методичного забезпечення їх аудиторної,  самостійної та індивідуальної роботи. Особливої уваги заслуговують такі навчальні посібники: Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник; Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991): Навчальний посібник; Всесвітня історія: Збірник навчальних програм для вищих навчальних закладів/ За загальною редакцією Л.М.Мицик; Дудка Р.А. Практикум з історії  Стародавньої Греції та Риму; Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією. Навчальний посібник; Моціяка П.П. Нова історія країн Європи і Америки. – Ч.1. XVII-XVIII ст.: Курс лекцій; Самойленко О.Г. Спеціальні історичні дисципліни. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання.
Навчальний процес з фахових дисциплін повністю забезпечений методичними матеріалами для самостійної підготовки студентів до лекцій та семінарських занять, виконання ІНДЗ, написання есе та рефератів.
На історико-юридичному факультеті працюють два спеціалізованих навчально-методичних кабінети, оснащені 27 персональними комп’ютерами, які об’єднані в єдину локальну мережу факультету-університету, а також мають вихід у мережу Інтернет.
Наукові дослідження викладачі випускаючих кафедр проводять за такими напрямками:

  • Актуальні проблеми розвитку та трансформації історичної науки в Україні та методика викладання історії України у вузах і середніх навчальних закладах.  ( керівник - завідувач кафедри історії України, професор О.Д. Бойко);
  • Історико-краєзнавчі старожитності Ніжинщини та Чернігівщини, (керівник – доцент кафедри історії України О.Ю.Москаленко);
  • Розвиток демократичної традиції у сітовій історії (керівник – доцент кафедри всесвітньої історії, декан факультету Л.М.Мицик);
  • Навчально-методичні матеріали з всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (керівник – доцент кафедри всесвітньої історії Р.А.Дудка);
  • Етнічна, міжконфесійна, соціально-економічна та політична історія Чернігівщини, (керівник – доцент кафедри всесвітньої історії П.П.Моціяка);
  • Суспільно-політичні трансформації в Україні 1985 р. – поч. ХХІ ст.  (Індивідуальна тема д. політ. н., проф. О.Д.Бойко).

Викладачі випускаючих кафедр беруть участь у різноманітних наукових зібраннях (симпозіумах, конгресах, конференціях, семінарах тощо). Кафедри історії України та всесвітньої історії Ніжинського державного університету були організаторами Міжнародних наукових конференцій «Знаки питання в історії України», «Ніжинській вищій школі – 200 років» та Всеукраїнських наукових конференцій «Формування національних та загальноукраїнських цінностей на заняттях історії та суспільних дисциплін». Викладачі фахових кафедр приділяють значну увагу організації і керівництву студентською науково-дослідною роботою. На факультеті діють студентські наукові гуртки та проблемні групи. Під керівництвом  викладачів випускаючих кафедр студенти факультету успішно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з історії та   у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Кафедри і деканат постійно підтримують зв’язок з випускниками факультету, що певною мірою сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх учителів. 
Навчання на історико-юридичному факультеті – це можливість отримати ґрунтовну, якісну освіту, вивчити цікаві  дисципліни історичного та юридичного циклів. Ці знання дають можливість осмислювати та аналізувати сучасні суспільні процеси, явища та тенденції світової політики, формують історичний світогляд студентів. Студенти, які обрали в якості спеціалізації правознавство вивчають повний цикл юридичних дисциплін, що дозволяє їм в подальшому здобути класичну юридичну освіту або обіймати посади, пов’язані з виконанням правоохоронних або правозахисних функцій.
Загалом  якість підготовки спеціалістів забезпечує досить високий рівень конкурентноздатності випускників факультету. На випускників НДУ за спеціальністю “Історія*” (спеціалізація «правознавство») існує попит у сфері освіти, правоохоронних органах, засобах масової інформації, органах державного управління,  громадських організаціях тощо. Випускники спеціальності  “Історія” мають перспективу  працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій; викладачів вищих та середніх навчальних закладів;; професіоналів у галузі навчання, у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм а також професіоналів у галузі філософії, історії та політології.

Важливе місце у житті студентства займає позанавчальна діяльність.  На факультеті працює історичний науково-дискусійний клуб, творчі колективи художньої самодіяльності, проводяться конкурси, загальнофакультетські свята, що стали традицією -  День факультету, Посвята першокурсників у студенти, «Нумо, першокурснику!», «Екватор», Свято останнього дзвоника. Студенти факультету є учасниками та переможцями багатьох університетських спортивних змагань з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, спартакіад. Уболіває за інтереси студентів  студентська рада факультету, яка є ініціатором цікавих та корисних справ.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative