Go to English

Фізико-математичний факультет

Фізико-математичний факультет - один з найстаріших у Ніжинський вищій школі. Його літопис починається в 1832р., коли на базі ко­лишньої Гімназії вищих наук було створено Фізи­ко-математичний ліцей князя Безбородька.   

Вихованці ліцею Д.І.Журавський та П.І.Собко відомі як видатні інженери в будів­ництві та залізничній справі, О.С. Афанасьєв-Чужбинський - видатний український письмен­ник та етнограф, брати Сементовські - відомі діячі української культури, М.М.Лазаревсь­кий - близький приятель Т.Г.Шевченка, М.І.Миклуха - батько відомого мандрівника та вченого М. М. Миклухи-Маклая.

Факультет може пишатися тисячами чесних і відданих професії майстрів педагогічної справи, серед яких Герой Соціалі­стичної Праці, заслужений   учитель   УРСР І. А. Коровай, лауреат Ле­нінської премії А. І. Грисюк, заслужені вчителі УРСР та України Ф. Г. ГончарукО. П. ДуплоЛ. В. НазаренкоВ. С. МихайленкоК. Г. ЛавренкоМ. В. ДанькоО. П. Петренко,

О. М. Копиловський, М. П. Галата та ін. Усього факультет підготував для народної освіти понад 10 тис. фахівців.

Однією з важливих передумов успішної підготовки майбутніх фахівців з математики, фізики, інформатики та економіки є кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Сьогодні професорсько-викладацький колек­тив факультету має у своєму складі близько 60% докторів і кандидатів наук. Для забезпе­чення кадрового резерву в 1996 р. при кафедрі вищої математики було відкрито аспірантуру зі спеціальності 01.01.02. «Диференціальні рівняння».

У 1997 році на факультеті розпочалася підготовка магістрів зі спеціальності «Педагогіка й методика середньої освіти. Математика».

 Виходячи з реальних потреб Чернігівського регіону факультет готує спеціалістів з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

Галузь знань Напрям підготовки (спеціальність) Освітньо-кваліфікаційний рівень
Фізико-математичні науки 1. Математика*

     Спеціалізації:

- економіка
- інформатика
та освітні вимірювання
- фізика

2. Прикладна фізика

 

1. Бакалавр
2. Спеціаліст
3. Магістр

 

 

 

 

1. Бакалавр
2. Спеціаліст

Системні науки

та кібернетика
1. Інформатика 1. Бакалавр
2. Спеціаліст

      * є заочна форма навчання

Для забезпечення навчального процесу та виконання наукових досліджень на факультеті функціонують три профільні наукові лабора­торії та студентська наукова лабораторія, шість комп'ютерних класів, 18

Біля розкладу занять

Випускники - бакалаври 2010

Лабораторія оптики

На кафедрі прикладної
математики та інформатики

Наші другокурсники

Наші першокурсники
(спеціальність Інформатика)

Перерва...

Студенти спеціальності
Інформатика

У факультетській рекреації

навчальних лабора­торій та кабінетів, обсерваторія. Три аудиторії обладнані мультимедійною апаратурою.

За останні роки на факультеті щорічно навчається близько 400 студентів. Підготовка май­бутніх фахівців здійснюється на базі кафедр вищої матема -тики, прикладної математики та інформатики, фізики.

 До наукової роботи широко залучаються сту­денти, які виконують курсові та дипломні роботи на експериментальній базі наукових лабораторій.

Викладачі факультету є авторами  на­укових та науково-методичних видань, серед яких підручники та навчальні посібни­ки, які мають гриф Міністерства освіти й на­уки України. Це «Лінійні системи диференці­альних рівнянь з виродженням», «Геометричні перетворення площини»,  «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Лаборатор­ний практикум», «Основи квантової механіки», «Збірник задач з квантової механіки» та ін.

Фізико-математичний факультет набув значного досвіду проведення виховної роботи серед студентів.

Важливим аспектом виховної роботи є сту­дентське самоврядування. Воно охоплює різні сфери діяльності факультету: навчання й ви­ховання, побут, відпочинок.

Студентське самоврядування сприяє гармон­ійному розвитку особистості студента й форму­ванню в нього навичок організатора, керівника.

Щорічно на факультеті проводяться тра­диційні загальнофакультетські культурно-ма­сові заходи, зокрема: посвята першокурсників у студенти, «Останній дзвоник» для студентів 5-го курсу, День факультету, День відкритих дверей, зустрічі з учасниками Великої Вітчиз­няної війни, визволителями м. Ніжина, пред­ставниками Збройних сил України, відомими вченими та цікавими людьми.

Студенти факультету беруть активну участь у різноманітних конкурсах, у клубі сатири та гумо­ру, у конкурсі «Міс університет», грі «Нумо, першокурснику» тощо. На базі факультету діють колективи художньої самодіяльності.

Регулярно проводяться загальнофакультетські збори, збори старост груп та студен­тського активу.

Студенти залучаються до науково-дослід­ної роботи, виступають з доповідями на щорі­чних студентських наукових конференціях в університеті, а також на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Результати науко­вих досліджень студентів друкуються в періо­дичних наукових виданнях. Щороку  ви­пускники вступають до аспірантури при кафедрі вищої математики та Київських ВНЗ.

Реалії сучасного життя надають випускникам фізико-математичного факультету, які набули вміння застосовувати на практиці, інформаційні технології, якнайширші можливості. Так випускники спеціальності “Інформатика” призначені для професійної роботи на підприємствах, установах та в організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, освітянської, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі, в наукових та навчальних закладах.

Спеціаліст з інформатики здатний виконувати таку професійну роботу:

 • професіонал в галузі комп’ютеризації;
 • розробник  комп’ютерних програм;
 • науковий співробітник (програмування);
 • професіонал в галузі програмування;
 • аналітик з комп’ютерних систем;
 • науковий співробітник (обчислювальні системи);
 • професіонал в галузі обчислювальних систем ;
 • математик.

Це дозволяє нашим випускникам працювати аналітиками планово-економічних і фінансових відділів, адміністраторами баз даних, інженерами з програмного забезпечення, фахівцями з систем захисту інформації, розробниками обчислювальних систем, тощо.

Спеціаліст-інформатик може займати такі первинні посади:

 • програміст;
 • інженер - програміст;
 • адміністратор;
 • інженер - математик;
 • науковий співробітник.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати в:

 • банках;
 • на біржах;
 • фінансових, інвестиційних та пенсійних фондах;
 • страхових компаніях;
 • фінансових підрозділах підприємств усіх форм власності;
 • сферах оподаткування та управління;
 • сферах торгівельно-посередницької діяльності, виробництва товарів;
 • контролю та митної служби;
 • контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів влади та управління;
 • промислових підприємствах, проектних організаціях, лабораторіях;
 • наукових закладах.

Випускники спеціальності “Прикладна фізика”  підготовлені до роботи в системі Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства екології, Міністерства охорони навколишнього середовища, Міністерства оборони, Міністерства промполітики, Міністерства охорони здоров’я, в НДІ Національної Академії наук України та НДІ Міністерства освіти і науки України.

Спеціаліст з прикладної фізики здатний виконувати таку професійну роботу:

 • працювати в складі сил єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;
 • вести науково-технічну та ділову документацію, вміти оформляти та захищати технічні завдання та проведення досліджень з проектів нових наукових програм;
 • вміти застосовувати стандартизовані методи проведення фізико-технічної експертизи та випробовувань фізичних процесів у складних технічних системах;
 • застосовувати на практиці принципи і методи діагностики та контролю продукції;
 • здійснювати патентний пошук, реферувати та аналізувати вітчизняну та закордонну наукову літературу;
 • організовувати та проводити експертні випробовування.

Спеціаліст з прикладної фізики може займати такі первинні посади:

 • інженер-експерт;
 • інженер експертних лабораторій та бюро;
 • інженер метрологічних та контрольних лабораторій;
 • спеціаліст по продажу, обслуговуванню та розробці систем та засобів контролю;
 • інженер дослідного виробництва;
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник.

Випускники спеціальності “Прикладна фізика” можуть працювати:

 • на митницях;
 • в експертних установах призначених для забезпечення контролю за якістю продукції та сертифікації виробів електронної техніки, паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, товарів широкого вжитку, продуктів харчової промисловості та ін.;
 • маркетологами в галузі виробництва та збуту електронної та комп’ютерної апаратури як контролюючого так і побутового призначення;
 • в підрозділах МЧС різного рівня;
 • в новітніх медичних установах, де використовується сучасне медичне обладнання;

у центральних та регіональних підрозділах Міністерства охорони навколишнього середовища і т. д.

Випускники спеціальності “Математика”  підготовлені в першу чергу, до роботи в системі Міністерства освіти і науки України в галузі психолого-педагогічної та дослідницької діяльності в закладах і установах освіти та в дослідницьких та науково-методичних установах. Вони здатні виконувати таку професійну роботу:

 • професіонал-статистик;
 • науковий співробітник (статистика);
 • математик;
 • викладач університету (або ВНЗ іншого);
 • професіонал в галузі навчання;
 • викладач середнього навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • вчитель середнього закладу освіти;
 • педагогічний працівник позашкільної освіти.

Випускники спеціальності “Математика”  можуть працювати:

 • у відділах статистики різного рівня;
 • в банках, страхових компаніях, фінансових, інвестиційних та пенсійних фондах;
 • в сферах оподаткування та управління;
 • на кафедрах ВНЗ різного рівня акредитації та різних форм власності;
 • у фірмах з продажу та обслуговування складної електронної та комп’ютерної техніки;
 • в установах моніторингу навколишнього середовища;
 • в органах держаної влади та  Міністерства внутрішніх справ;
 • в республіканських, обласних, регіональних, міських підрозділах управління освітою;
 • вчителями (викладачами) математики, інформатики, економіки, фізики в середніх, спеціалізованих, професійно-технічних закладах освіти, а також в навчальних закладах нового типу – ліцеях, гімназіях, коледжах;
 • в інститутах підвищення кваліфікації вчителів;
 • у центрах дитячої та юнацької творчості; а також інших закладах позашкільної освіти.

Сучасна матеріально-технічна база факультету, якісний професорсько-викладацький склад, ідеальні умови для навчання , проживання в гуртожитку та відпочинку створюють передумови для успішного оволодіння обраною професією та для подальшої успішної реалізації у конкурентній  професійній діяльності.

Телефон деканату: (04631) 7-19-79

E-maildekanat_fiz_mat@mail.ru

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative